адв. сътрудник Мария Коритска

Мария Коритска е студент в четвърти курс с отличен успех. Тя изучава специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и се присъединява към екипа на Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” през 2019 г.

В Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” Мария Коритска осъществява юридически проучвания по казуси от различен характер, изготвя становища, договори и други правни документи. Проявява засилен интерес към наказателното право и процес. Мария активно участва в консултантската дейност на кантората по различни казуси. 

Адвокатски сътрудник Коритска е преминала стаж в Дирекция “Правна” към  Президентство на Република България, където е подпомагала  екипа на секретаря на президента по правни казуси, както и по антикорупционни въпроси.

Практикувала е и в сферата на нотариалната дейност като юридически сътрудник. 

Мария е вземала активно частие в студентска научна академия “Ребус” – програма за разработване и изпълнение на национални, регионални и международни проекти в различни области на гражданското образование, социологията, политически и правни анализи, по която е транспонирала директиви на ЕС в българското национално право.

Притежава Удостоверение “Студентски практики” по програма от Министерство на образованието и науката за преминато практическо обучение в реална работна среда при обучаваща организация – адвокатска кантора в областта на наказателното право и процес. 

Активността на Мария не спира до тук. През 2017 г. тя взема участие в младежка научна школа ”Модерно общество” с тема ”Право и справедливост”, а през 2018г успешно представя  разработка по темата  “Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни”.

Посещавала е  множество допълнителни юридически семинари и обучения, където е защитавала  научни разработки, доклади и курсови работи. Има дейно участие в решаване на казуси, състезания по писане на есе и множество творчески дейности, от които е изградила личностни и професионални качества.

Владее английски и руски език – писмено и говоримо.