Обвинен сте в управление на автомобил под въздействие на наркотици- какво следва и как да се защитите?

     Все повече са случаите със задържани лица, които са управлявали моторно превозно средство под влиянието на наркотични вещества. В тази статия ще Ви разясним какво следва ако сте заподозрян в извършването на това престъпление и как да се защитите. По статистически данни на Съюза на българските автомобилисти от началото на тази година над 500 души са останали без шофьорски книжки заради употреба на упойващи вещества. Броят им може да бъде и в пъти повече, но поради ограничен брой на консумативи, служителите на реда тестват водачите, само когато имат съмнения за употреба на опиати.

     В Наказателния кодекс (НК) това престъпление е уредено в чл. 343б, ал.3 и текста му гласи: Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.”

     Във всички случаи съдът постановява и лишаване от право да се управлява МПС, а може да постанови и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

     Нека накратко Ви представим хронология на събитията.

     След като Ви спре полицай от КАТ и у него се породят съмнения от наличието на външни признаци, че Вие шофирате под влиянието на наркотични вещества, той има право да извърши на проверка на място. За съставомерността на деянието по чл. 343б, ал. 3 от НК се изисква установена употреба от водач на МПС на наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Употребата на алкохол се установява от контролните органи с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техни аналози – с тест. Взема се проба от секрет (слюнка) от езика и от устната кухина. Цялата процедура отнема по-малко от половин минута. След това пробата слюнка се прехвърля върху тест-лента. Зоните за отчитане съдържат антитела на наркотични вещества, оцветени в червено. Ако пробата съдържа наркотици, те се свързват с антителата и на тест-лентата излиза ясна червена черта. В случай че откажете извършването на проверка, не приемете извършената проба за правилна, ако пробата с техническото средство е некачествена или невалидна, или физическото Ви състояние не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест, органите на реда ще Ви придружат до някое от определените места за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. Когато с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, полицейският орган ще Ви отведе до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химико-токсикологично лабораторно изследване. Ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, на база на който в 6-месечен срок ще Ви бъде издадено наказателно постановление.

     Важно е още тук да отбележим, че някои лекарствени продукти и хранителни добавки, е възможно да повлияят върху резултатите от Вашите изследвания и вследствие на това да се отчетат грешни проби!

     Медицинското изследване и вземането на проби за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване се извършва в специализираните медицински отделения. При явяването Ви за медицинско изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за изследване и контролният орган, който го е издал, часът на вземане на пробите за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, а след изпращането им в изследващата лаборатория– и датата на изпращането. За изследване на наркотични вещества или техни аналози се вземат две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 7 мл, и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл. За осигуряване на необходимото количество кръв се допуска използване на няколко вакуумни епруветки от същия тип по отношение на обем, антикоагулант и производител. Едната от кръвните проби се съхранява като контролна, а другите кръвни проби и пробата урина се използват за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване.

     ВАЖНО: Пробите се съхраняват не по-малко от 12 месеца, след което се унищожават. Съгласно нормативната уредба, повторен анализ може да се иска в 7-дневен срок от връчване на наказателното постановление, или от предявяване на обвинението за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

    Ако се установи, че сте шофирали под въздействието на наркотични вещества, разходите за медицински изследвания са за Ваша сметка, и обратно, ако това не сте установи, то тези разходи са за сметка на КАТ. Резултатът от проверката за употребата на наркотични вещества или техни аналози с тест се попълва в протокол за извършване на проверка за употребата на наркотични вещества или техни аналози, изготвен в три екземпляра, като първият екземпляр остава за органа, извършил проверката, вторият се прилага към талона за изследване, а третият се предоставя на водача. За да бъде напълно валидна пробата трябва да бъдат стриктно спазени процедурните условия.

    В случай че полицията събере данни за извършеното от Вас престъпление може да Ви арестува, но за не повече от 24 часа. От момента на задържането имате право на защитник, който може да упълномощите по свой избор или ако нямате средства можете да поискате служебен защитник. Само прокурорът може да реши арестът да бъде продължен, но за не повече от 72 часа, в противен случай трябва да Ви освободят. Това е моментът да си намерите адвокат, който да следи за спазването на Вашите права и законни интереси, тъй като, както вече споменахме, наказанието за шофиране след употребата на наркотични вещества е лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500–1 500 лева. Разбира се, правилната защита има за резултат по-леко наказание. В случай че органите на реда Ви задържат, адвокатите препоръчват да не бързате да давате обяснения, с цел да се избегнат противоречия в процеса. Освен това, имате право да не давате писмени или устни обяснения и да не участвате в “беседа” или изследване с детектор на лъжата. С полицейския арест се цели да се вземе решение дали лицето да бъде обвинено. Задържането от прокурора цели да осигури първото довеждане пред съд на обвиненото лице, където му се определя мярка за неотклонение. Само съдът решава дали мярката за неотклонение да бъде задържане под стража, домашен арест, подписка, гаранция или арестуваният да се освободи. С приключване на разследването, разследващият полицай предава всички доказателства на прокурора. Ако несъмнено е доказано предположението за извършеното от Вас престъпление, прокурорът внася обвинителния акт в съда. Необходимо е Вие или Вашият адвокат изрично да поискате от разследващия полицай да Ви бъде предявено цялото разследване с всички събрани срещу вас доказателства, за да можете адекватно да се защитите в процеса. Имате възможност да направите допълнителни искания, както и да представите доказателства във Ваша полза.


   След като разяснихме процесуалния ред за привличането на обвиняем, за да бъдем максимално полезни на нашите читатели, ще Ви представим основните защитни версии и как може да се защитите, ако бъдете обвинени в извършване на престъплението по чл. 343б, ал.3 НК.

   Не е във Ваша полза да се оправдавате, че не сте били повлияни от наркотичните вещества, които сте употребили. Част от състава на престъплението е: ”деецът да е управлявал превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози” НК не поставя изискване водачът да е бил повлиян от тези вещества, респ. не се интересува дали и доколко това се е случило, в този смисъл е и Решение 81 от 15.05.2018 г. на ВКС по н. д. № 237/2018 г., III н. о., НК. Въпреки това има противоречива съдебна практика и понякога съдебният състав приема, че освен употребата на наркотични вещества е необходимо да е налице повлияване на водача от способността му да управлява превозното средство (Решение № 483 от 17.12.2015 г. на ВКС по н. д. № 1488/2015 г., I н. о., НК). Също така задължителната съдебна практика казва, че е достатъчно деецът да управлява МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози, без да се изисква доказване на времето на употреба на наркотичното вещество, като законът не въвежда количествен критерий – Решение № 79 от 8.05.2018 г. на ВКС по н. д. № 318/2018 г., III н. о., НК.

  Най-често в практиката адвокатите изтъкват процесуалната негодност на използваните доказателствени средства и визират нарушения при вземането на пробите, позовавайки се на нарушения от Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози като съображенията са те да не се възприемат от съда като доказателство за престъплението. Върховният касационен съд твърди, че не всяко нарушение на правило от Наредбата води до елиминиране на резултатите от проведената проверка за такава употреба, а само ако нарушението е дотолкова драстично, че злепоставя достоверността на изследването с техническото средство или медицинското и/или лабораторно изследване на пробите- Решение № 6 от 6.02.2018 г. на ВКС по н. д. № 1098/2017 г., I н. о., НК.

    В този смисъл, липсата на индивидуализиращи отбелязвания (върху защитната тръбичка, съдържаща тампона за вземане на пробата от слюнка трябва да са отбелязани имената на лицето и датата на осъществената проверка), на базата на които еднозначно да се направи извод за съответствие на предявеното на свидетелите като веществено доказателство с това, с което в действителност е проверен подсъдимият, и което е отчело положителния резултат за употреба на упойващо вещество, води до съществено нарушение на процесуалните правила. Това, по своята същност, е неотстраним порок.

    Важно е да следите и дали посоченото техническо средство е налично и приложено като веществено доказателство в акта, както и да проверите дали то е част от оторизираните технически средства.

   Ако това Ваше деяние е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

  С цел да бъдем максимално изчерпателни  посочваме и пример от съдебната практика, когато следствие на противоречие между отразеното в акта за установяване на административно нарушение (че деецът е управлявал моторното превозно средство след употреба на “амфетамини и опиати”) и резултата по приложеното техническо средство – за наличие на “кокаин”, както и други процесуални нарушения, водят до решение на ВКС, с което обвиняемият се признава за невиненРешение № 28 от 24.04.2018 г. на ВКС по н. д. № 1222/2017 г., I н. о., НК.

   При определяне на наказанието съдът се ръководи от състоянието на заподозрения, съдебното му минало, поведението му по време на процеса, отношението му към извършеното деяние и други фактори. При наличие на изключителен превес на смекчаващите обстоятелства, съдът може да наложи санкция към абсолютния минимум, а именно една година “лишаване от свобода” и глоба от 500 лева – Решение № 81 от 15.05.2018 г. на ВКС по н. д. № 237/2018 г., III н. о., НК.

   Когато са налице определени предпоставки, а именно лицето да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието, съдът може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години (това е т.нар “условно осъждане”). Примери за този случай в съдебната практика са Присъда № 13 от 11.04.2018 г. на РС – Несебър по н. о. х. д. № 2771/2017 г. и Присъда от 8.10.2014 г. на Военен съд – Сливен по н. о. х. д. № 76/2014 г.

   Преди години дори е било възможно лицето да бъде освободено от наказателна отговорност с налагането на административно наказание по чл. 78А НК. Например в Присъда от 26.11.2014 г. на СРС по н. о. х. д. № 19163/2014г., съдът взема предвид чистото съдебно минало на подсъдимия, малозначителността на деянието и факта, че от престъплението не са настъпили имуществени вреди. При индивидуализацията на наказанието съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства сравнително младата възраст на подсъдимия, искреното съжаление за извършеното и налага наказание глоба в размер на 1000лв., както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за период от една година. Към настоящия момент разпоредбата на чл. 78А НК не се прилага след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а това изменение на закона в този смисъл е в сила след публикуването му в Държавен вестник с бр. 54 от 05.07.2017г., в сила от 09.07.2017г.


Автор: Мария Коритска – адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество ”Димитрова и Хаджиева”

Източници:

  • Интернет сайт- https://www.sba.bg/

  • Интернет сайт – https://e-justice.europa.eu

  • ”В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство”, Институт Отворено Общество – София, 2018г.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

%d блогъра харесват това: