Внесохме предложение в Народното събрание за подкрепа на бизнеса и самонаетите лица

КЪМ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

Предложение за предприемане на национални мерки в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, в това число на лица, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица и за изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. 
на основание чл. 18 от Закона за нормативните актове

КЪМ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ 

***За не повече от 1 минута можете да подкрепите предложението чрез платформата www.peticiq.com на следния линк.

ВАШАТА ПОДКРЕПА Е ВАЖНА! Не забравяйте да потвърдите подписването след получаване на електронно съобщение от Peticiq.com.

***Петицията може да се подписва както от граждани, така и от представители на юридически лица и други правни образувания. 

*** Към пълния текст на петицията и предложението – натиснете ТУК. 

Уважаеми граждани и представители на юридически лица в Република България,

По повод пандемия Covid-19 и обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., граждани и юридически лица промениха обичайния ход на своя живот и дейност. В рамките само на няколко дни бяха постановени последователно редица заповеди от министъра на здравеопазването и препоръки на Националния кризисен щаб, като успоредно с това Народното събрание гласува и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. (за краткост „Закон за мерките“). В горепосочените властнически актове прави впечатление, че като че ли тежестта и отговорността за последиците от пандемия Covid-19 към настоящия момент падат основно върху гражданите и юридическите лица, които освен несигурни в събитията, предстоящи през следващите дни и месеци, са изключително притеснени относно своите доходи, начин на препитание и справяне с кризата, пред която са изправени. В новоприетия Закон за мерките сякаш изцяло са изключени от „икономическия пакет“ лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица. От друга страна са налице съществени пропуски в разпоредбите, уреждащи обезщетенията и подпомагането от страна на държавата на предприятията, в това число посочените по-горе други категории лица, които са най-чувствително засегнати от противоепидемичните мерки.

Ето защо, на основание чл. 18 от Закона за нормативните актове (ЗНА) изготвихме и изпратихме на 25.03.2020 г. до компетентните институции предложение, което сме изготвили поради немалко съображения, всички имащи за цел подпомагането на държавния законодателен орган в предприемането на разумни и своевременни мерки в подкрепа на микро, малките и средни предприятия, лицата, упражняващи свободна професия и занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица.

Документът съдържа 57 страници, като в края на същия е приложен превод на български език на мерките, предприети в подкрепа на бизнеса, осигурен от доброволци.
Цялото съдържание на документа можете да откриете ТУК. Изразете подкрепата си към предложението ТУК

Изложение на предложенията в петицията:
Внимание! Препоръчваме прочит на целия документ.

1. Разширяване на кръга субекти, имащи право да използват облекчителните разпоредби на Закона за мерките чрез присъединяване на лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица в пакета от мерки за подкрепа. Присъединяване и на особени субекти, различни от търговски дружества към обхвата на закона;
2. Разширяване на националните мерки в данъчноправен аспект и по-конкретно:

 • включване на мерки за подкрепа на засегнатите предприятия, лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица и по отношение на дължимите от тях данъци (за осигуровките вж. по-долу);
 • своевременно, ясно и непротиворечиво определяне при обективни критерии на най-засегнатите пряко или непряко поради актове на държавен орган предприятия (в това число търговски дружества, лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица) и предвиждане на стимулиращи мерки в по-висока степен и при по-облекчени условия за използването им от тези лица, като кандидатсването по предвидените програми за тях да е ускорено и изцяло електронно;
 • предвиждане на допълнителни облекчения за предприятията (в това число търговски дружества и лицата, упражняващи свободна практика, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица), които са засегнати в най-висока степен от извънредното положение чрез отсрочване на декларирането и срока за внасяне на ДДС, данък дивидент, туристически данък, както и на местни данъци и такси (вж. Раздел I, буква „и“ по-горе); ясно определяне на предприятията, в това число лицата, посочени в предходната точка, които са засегнати от пандемия Covid-19;
 • отпадане на времевите ограничения, поставени в Закона за мерките относно приложимостта на всички или на част от облекченията.

3. Прецизиране и разширяване на националните мерки по обезщетяване на:
3.1. Предприятията, които са преустановили работата си поради заповед на работодателя, а не на държавен орган (§ 4 , т. 2 от Закона за мерките, чл. 120в, ал. 1 и чл. 267а от Кодекса на труда (КТ), чрез присъединяването им към субектите, ползващи държавна помощ, както и чрез присъединяване към мярката на тези предприятия, които са с намален обем на работата или същата е спряна временно:

 • изменение на новоприетите разпоредби, като се допълни, че при преустановяване на дейността на предприятието със заповед на работодателя (не на държавен орган)  служителят има право на брутното си трудово възнаграждение, като за времето на действие на Закона за мерките, Националният осигурителен институт за сметка на Фонд „Безработица“ превежда определен процент (не по-малък от 40 %) при предложени в предложението примерни критерии;
 • изменение на новоприетите разпоредби, като се допълни, че право на възнаграждението по предходната точка имат и служители на предприятия, които макар и да не са преустановили дейността си, е намалял в предприятието обема на работа.

3.2. Предприятията, които са преустановили работата си поради заповед на държавен орган, чрез добавяне към облекченията и  на тези предприятия, които са с намален обем на работата или същата е спяна временно ( § 4 , т. 2 и на § 6 от Закона за мерките и съответно изменение и допълнение на чл. 120в, ал. 2 и от Кодекса на труда (КТ):

 • допълване в тази част на разпоредбите по начин, че да се посочи, че засегнатите от държавни актове предприятия, ще се възползват от ускорена процедура при кандидатстване и ясно определени предварителни критерии;
 • премахване на максималния тримесечен срок на мярката, доколкото периодът на извънредното положение е с неизвестна продължителност, както и предвид факта, че тези предприятия ще търпят неблагоприятни последици продължително време и след периода на извънредно положение;
 • предвиждане на механизъм за изчисление на величината на осигурителния доход за целите на отпускане на 60 % обезщетение от НОИ, в случаите, при които служителите са назначени през февруари 2020 г. или поради друга причина не е налице възможност за определяне на осигурителния доход от януари 2020 г.

3.3. Допълнение на § 4, § 5 и § 6 от Закона за мерките по начин, даващ възможност на лицата, различни от осигурените по чл. 4, ал. 1, т.1 от КСО, да получат обезщетение за времето на преустановяване на дейността на предприятието, на част от предприятието, на отделни работници и служители, спиране на работата ИЛИ намаляване на нейния обем от държавен фонд (лицата, упражняващи свободни професии и техните сдружения/дружества, лицата, упражняващи занаяти и самоосигуряващите се лица).
4. Допълване на Закона за мерките с облекчения в осигурителноправен аспект чрез  прецизиране на § 5 или добавяне на нов параграф в Закона и предвиждане на съответно изменение на КСО и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)

 • прецизиране и допълване на реда за отпускане и изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност на осигурените лица (в това число служители и самоосигуващи се лица), които: i/ са заболели от коронавирус Covid-19 лица; ii/ имат наличие на симптоми на коронавирус Covid-19: температура, кашлица, отпадналост, загуба на обоняние и др; iii/ са поставени под задължителна карантина на лицата, посочени в Заповед № 01-130 от 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и контактните с тях лица; iv/ отглеждат деца с преустановено въз основа на Заповед № 01-124 от 13.03.2020 г на здравеопазването посещение на детска ясла, градина, училище;
 • облекчаване на условията и реда за изплащане на обезщетение за безработица (чл. 54а, чл. 54л от КСО), както и на обезщетението за безработица на лица, наети на работа на непълно работно време (чл. 54б, ал. 6 КСО).

5. Насърчаване на заетостта в сектори, в които е налице недостиг на работна ръка за периода на извънредното положение.
6. Въвеждане на ясно разграничение между понятията „надомна работа“ и „работа от разстояние“ чрез съответно изменение на чл. 107б и чл. 107з от Кодекса на труда, както и добавяне в преходните и заключителни разпоредби на Кодекса на труда дефиниция на понятието „информационни технологии“, което е обособяващо работата от разстояние.
7. Презициране и изменение на чл. 6 от Закона за мерките, касаещ паричните задължения (договори за кредит, наем, масово потребление, лизинг и др. парични задължения) – конкретните предложения вижте в документа;
8. Предприемане на мерки за повишаване на ликвидността на банките, микро-, малките и средни предприятия, лицата, упражняващи свободни професии и другите самоосигуряващи се лица:

 • иницииране на преговори между правителството и банковия сектор взаимодействие между банките и кредитополучателите във връзка с изпълнението по вече отпуснатите банкови кредити и обсъждане на възможности за облекчено кредитиране на малкия и средния бизнес, в това число и лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи лица,  засегнати от коронавируса;
 • взаимстване на пример за ролята на банките за справяне с кризата и стимулиране на малкия и средния бизнес, в това число и лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи лица – приложен е в документа и превод на български език на  мерките, приложени от други държави  в тази насока –  отпускане на държавни субсидии или банкови кредити при условията на облекчено кредитиране, както и активно участие на държавата за погасяване задълженията към банките. На този етап в Закона за мерките не са предвидени механизми за повишаване на ликвидността на тези лица;
 • отпускане на безвъзмездни държавни субсидии (еднократни и периодични) за микро-, малки и средни предприятия, лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност и други самоосигуряващи лица, чиято дейност попада в най-засегнатата област (бизнесът в туристическия бранш и местата за развлечение и отдих – туроператори, екскурзоводи, барове, кафенета, заведения за бързо хране, ресторанти, търговци на дребно на стоки и услуги, които не са от първа необходимост и др.);
 • отпускане на безвъзмездни държавни субсидии  (еднократни или периодични) за микро-, малки и средни предприятия, лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност и други самоосигуряващи лица, чиято дейност, макар и да не попада в най-засегнатата област, отчита преустановяване на дейността или спад в оборотите;
 • облекчено банково кредитиране чрез банкови оборотни кредити, овърдрафт за микро-, малки и средни предприятия, лица, упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност и други самоосигуряващи лица чрез гаранции от държавата на 50-80 % от кредита, безлихвени кредити за първите 6 месеца от договора и нисколихвени след този период;
 • облекчено банково кредитиране за лица, преустановили напълно или частично дейността си заради коронавируса; гарантиране на до 80 % от кредитите от правителството;
  заплащане на лихвите и таксите по отпусканите кредити на предприятия с прекъсната работа заради коронавируса за определен период, най-често 12-месечен;
 • корпоративно финансиране – централната банка на съответната държава ще изкупува краткосрочните дългове на по-големи компании;
 • отпускане на кредити с по-ниска лихва на предприятията, засегнати от коронавируса;
 • отпускане на целеви кредити – за погасяване на задължения по фактури, за закупуване на активи, за рефинансиране на дългове и др.;
 • отпускане на кредити за подпомагане на малките предприятия да постигнат продажби чрез износ;
 • отпускане на средства от Европейската банка за инвестиции за осигуряване ликвидност на банките за отпускане на нови фирмени заеми;
 • опитимизиране на Фонда за предприемачество към съответната национална банка и увеличаване средствата по него с цел отпускане на нови заеми на предприятия, които са засегнати от коронавируса с финансиране в размер на 100 % от лихвата за период от две години.

Благодарим на всички, които ни изпратиха своите предложения, както и на адв.  Христо Христов, адв. Ралица Стоянова, Поля Петкова, Деяна Господинова, Илия Глобтротер, Българска стопанска камара за осигурените преводи. Благодарим и на Мартин Петров, че изработи и дари сайта www.spravyamese.com, в който в рамките на седмица ще публикуваме предложенията.

Благодарим и на всички Вас за подкрепата!

С уважение,
адв. Михаела Димитрова & адв. Радостина Хаджиева

%d блогъра харесват това: