Защитено ли е съдържанието в нашия сайт и блог?

С нарастването на конкуренцията и новите тенденции в маркетинга, уникалното съдържание в социалните мрежи, уебсайтовете и блоговете се издигна сред първите разходни пера на бизнес инвестициите. В днешно време дружествата заплащат немалки хонорари в наемането на копирайтъри, които отговарят за съставянето на публикации, описание на стоки или услуги, поддръжането на блог и медийно присъствие. Общото между изброените дейности е:

 • дигиталното им отражение – публикуват се в онлайн платформи /сайтове, блогове, социални медии/;
 • комерсиална цел  на автора или на лицето, което му е възложило писане на съдържанието – привличане на нови и потенциални клиенти, посетители в платформата;
 • професионализъм – със съдържанието се цели демонстрация на дълбоки познания в областта, за която се пише, а оттук и събуждане на доверие у четящия спрямо платформата, в която се намира публикацията;
 • уникално съдържание – всяка платформа, в която се публикува уникално съдържание (разбирайте съдържание в резултат на собствен труд) мотивира изграждането на имидж за неподправен стил и индивидуалност;

Все по- често обаче автори на произведения (статии, публикации, блогове) отправят към нас въпроси каква защита се предоставя на авторите, необходимо ли е съдържанието да се регистрира или публикува на определени места, как се доказват нарушения в областта на авторското право, какви вреди могат да се претендират от автора спрямо нарушителя, по какъв начин авторът може да “продава”, “отстъпва временно” своето авторско право срещу възнаграждение и прочее. Наред с това, бизнесът и авторите се вълнуват и от онези технически стъпки, които могат да използват, за да защитят своето уникално съдържание и правото върху него, както и методи за лесно откриване на крадеца на същото (copy-paste кражба).

В настоящата публукация поетапно ще разгледаме:

• Авторското право и неговата същност. Какво се защитава от български закон?

• Какво представлява кражбата на съдържание в интернет сайт/блог

• Възможна реакция при нарушено авторско право – как да се защитим при неправомерно използване на наш труд?

   • DMCA известие

   • граждански иск за нарушено авторско право и претендиране на парична компенсация

   • наказателноправна защита при кражба на съдържание и претендиране на парична компенсация

 • Технически мерки за защита на съдържанието на  сайт/блог
   • предупредителни знаци

   • проследяване и проверка за кражби

   • защитни механизми

            I.  Накратко за авторското право. 

          Авторското право и неговата същност. Какво се защитава от български закон?

Авторското право и отношенията, свързани с обекти на авторското право, са регламентирани в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, с изключение на нормативните и индивидуалните актове на държавни органи, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи, идеите и концепциите, фолклорните творби, новините, фактите, сведенията и данните. Тоест изискванията, на които трябва да отговаря едно произведение, за да бъде обект на авторско право, са следните:

• да е произведение на литературата, изкуството и науката;

• да е плод на творческа дейност;

• да е обективирано по начин, позволяващ да бъде сетивно възприемано;

• да не е нормативен, индивидуален или съдебен акт, техен официален превод, идея, концепция, фолклорна творба, новина, факт, сведение или данни.

Авторското право възниква за автора със създаването на произведението, при това без да е необходимо да се регистрира някъде, и се закриля, без ограничение в териториален обхват, докато авторът е жив и 70 години след смъртта му, считано от първи януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора. Например, ако напишете стихотворение на една хартия, със създаването на стихотворението Вие ще станете негов автор и от този момент ще се ползвате с авторскоправна защита.

Целта на авторското право е да защитава авторите, като им гарантира правото на контрол относно използването на създадените от тях произведения от други лица. Използвайки предходния пример със стихотворението, това означава, че Вие имате изключителното право да решава дали създаденото от Вас стихотворение да бъде използвано. Под „използване“ се има предвид възпроизвеждане (копиране), разпространение на оригинал или копия, представяне пред публика, излъчване и превеждане на друг език. Тоест авторът решава кой, кога, къде и как да се осъществи публикуването и разпространението на създаденото от него произведение. Това означава, че той може да го направи и лично – например да публикува произведението си в собствения си сайт/блог. Наред с това, авторът има право при всяко използване на произведението да иска името му да бъде обозначавано по съответен начин.

Чужд интелектуален труд може да бъде използван легално с договор за използване на произведение, по силата на който авторът отстъпва на друго лице, наречено ползвател, при определени условия и срещу възнаграждение право да използва създаденото от него произведение. Може да бъде отстъпено изключително или неизключително право на използване. Договор, с който се отстъпва изключително право на използване, трябва да бъде сключен в писмена форма. По силата на този договор авторът не може сам да използва произведението по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито пък може да отстъпва това право на трети лица. При отстъпване на неизключително право няма изискване за форма на договора (може да бъде сключен и устно). В този случай авторът може сам да използва произведението, както и да отстъпва неизключително право върху същото на трети лица. Предвидено е ограничение относно срока на договора за използване (независимо дали се касае за отстъпване на изключително или неизключително право на използване) до 10 години. Ако той се сключи за по-дълъг срок, има сила само за десет години.

(2) Кражба на съдържание в Интернет сайт/блог

Интернет предлага широки възможности за споделяне на творческо съдържание. През последните години започнаха да стават все по-популярни сайтовете и блоговете, където хиляди блогъри ежедневно публикуват своите идеи, мисли, преживявания, знания, дискусионни въпроси, насоки, любими занимания под формата на статии, снимки и др. Една голяма част от тях дори са превърнали това свое хоби в бизнес.

В тази връзка, често срещан проблем за притежателите на сайтове и блогове е кражбата на съдържание. Имате сайт или блог и полагате огромни усилия, за да създадете оригинално съдържание, като прекарвате часове пред компютъра, за да напишете уникална статия. Един ден случайно установявате, че Вашето творение се използва на друго място в Интернет без Вашето съгласие. Произведенията, под формата на писмени статии, снимки, дизайни и др., качени в сайтове или блогове, стават достъпни до неограничен брой лица, но това със сигурност не означава, че създателите им са загубили авторските си права, нито пък, че те са предназначени за общо ползване и че всеки може да ги копира и използва произволно. Обстоятелството, че са достъпни за неограничен брой читатели, не означава, че могат да бъдат използвани без съгласието на автора. Тези произведения продължават да бъдат обект на авторско право и в това им качество се ползват със закрила.

В следващите редове ще откриете възможни варианти за защита на съдържанието на Вашия сайт/ блог – превантивни мерки срещу кражба/плагиатство на съдържание.

(3) Защитете съдържанието на сайта/блога си

Предупредете читателите за авторските си права чрез:

#1 Предупреждение за запазени авторски права

Можете да поставите Copyright символа © като предупредителен знак на видно място

във Вашия сайт/блог, например на страничната лента (sidebar) или най-отдолу (footer), или пък непосредствено след статията. Обикновено прдупредителното уведомление е формулирано по следния начин: думата „Copyright” или изразът „Всички права запазени“ + знакът за авторско право + Вашето име + датата на възникване на авторското право, и изглежда по този начин:

Всички права запазени © Иван Иванов 2019

Следва да имате предвид, че това уведомление служи само и единствено като предупреждение.

#2 Creative Commons лицензи

Creative Commons (CC) всъщност са типови договори за използване на авторски произведения и включват широк спектър от творческо съдържание: аудиоматериали, видеоматериали, текст, изображения, образователни материали и др. Тези договори предлагат възможности за използване на авторско произведение в зависимост от нивото на защита, която авторът желае да има. Договорите съществуват от 2001 г. насам и са създадени от американски професор в Станфордския университет в САЩ Лорънс Лесинг. Поначало се основават на американското законодателство, но впоследствие са разпространени в цял свят, като са адаптирани спрямо спецификите на законодателството на съответната държава. Специфичното за Creative Commons е, че не всички права са запазени, а само „някои права са запазени“. Тоест с Creative Commons Вие ще запазите Вашето авторско право, но, от друга страна, ще позволите на останалите да копират и разпространяват Вашето произведение. Всеки договор съдържа определени правила и възможности в зависимост от желаната от автора свобода при използване на произведението му, като възможностите са следните:

  • признание /BY/ (от англ. ез. by) – позволява на други да копират, разпространяват, показват или представят защитени с авторски права произведения, включително производни творби, но само при посочване на авторството;

  • некомерсиално /NC/ (no commercial) – позволява на други да копират, разпространяват, показват или представят защитени с авторски права произведения, включително производни творби, но само с некомерсиална цел;

  • без производни творби /ND/ (no derivatives) – позволява на други да копират, разпространяват, показват или представят само дословно произведенията, но не могат да създават производни творби, т.е. не се разрешават промени;

  • споделяне на споделеното /SA/ (share alike) – позволява на други да разпространяват производни творби, но само при същите условия, които важат за оригинала, т.е. променената версия може да се разпространява само съгласно условията на същия Криейтив Комънс договор.

Понастоящем съществуват шест разновидности на договорите Creative Commons:

   1. CC BY – можете да споделяте, променяте и печелите от творбата, при условие че споменавате автора

   2. CC BY-ND – можете да споделяте и печелите от творбата, при условие че споменавате автора и не променяте творбата

   3. CC BY-NC-ND – можете да споделяте творбата, при условие че споменавате автора, не променяте творбата, не печелите от нея и запазвате същия лиценз

   4. CC BY-NC – можете да споделяте и променяте творбата, при условие че споменавате автора и не печелите от творбата

   5. CC BY-NC-SA – можете да споделяте и променяте творбата, при условие че споменавате автора, запазвате същия лиценз и не печелите от неговата творба

   6. CC BY-SA – можете да споделяте, променяте и печелите от творбата, при условие че споменавате автора и запазвате същия лиценз

Проследедете дали съдържанието в сайта/блога Ви се копира чрез:

#3 Търсене в Google

Донякъде можете да участвате в процеса на проверка за кражба на съдържание, като използвате Google. За целта копирайте части от Вашето произведение и ги поставете в търсачката. В случай че установите кражба на съдържанието на Ваш текст, обмислете възможността да подадете DMCA известие, за което ще стане дума в (4) #1.

#4 Copyscape

Copyscape съществува вече близо 15 години и представлява изключително удобна онлайн услуга за откриване на плагиатство/кражба на съдържание, която проверява дали Вашият авторски текст се появява другаде в мрежата. Как работи? Копирате URL адреса на статията в сайта/блога Ви или пък самия текст и го поставяте в търсачката на Copyscape. Ще получите списък с уеб страници, където има подобно на Вашето текстово съдържание.

#5 Google Alert

Също така можете да си служите с Google Alert, за да следите дали името Ви (или избрана от Вас тема) се споменава в резултатите на търсачката. При всяко ново споменаване ще получавате имейл известие. За да използвате тази услуга, трябва да имате регистриран Google акаунт.

Вземете мерки за защита срещу копиране на съдържание чрез:

#6 Деактивиране на десен бутон

Забранявайки десния бутон на мишката, ще затрудните значително крадците на статии, понеже услугата забранява маркиране на текст и следователно прави невъзможна опицията „copy-paste”. За целта е небходимо да инсталирате специални скриптове и плъгини (plug-ins), които да изключат десния бутон на мишката на посетителите на Вашия сайт.

#7 CopyPoison

Добра възможност да защитите съдържанието в сайт/блог е услугата CopyPoison, която всъщност не забранява маркирането на текст, а напротив – позволява това. Особеното е, че при копиране на съдържание, без копиращият да разбере, определени букви биват заменяни с други, което обезсмисля целия текст.

#8 Маркиране на изображения

Ако сте запален фотограф, споделяте направените от Вас снимки в сайта/блога си и искате по някакъв начин да ги маркирате със свой знак, за да удостоверите, че Вие сте авторът, използвайте т. нар. воден знак (watermark). Представете си водния знак като подпис на художник върху негова картина. В случая „подписвате“ направената от Вас снимка. За тази цел можете да използвате различни уеб страници или специални приложения, предлагащи такива услуги.

(4) Възможна реакция при нарушено авторско право

#1 DMCA известие

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) е организация, която работи заедно с Google във връзка със запазените права и качеството на сайтовете в резултатите на търсачката. Ако установите, че съдържанието Ви е копирано и е поместено в друг сайт, можете да подадете известие онлайн чрез формуляр по образец. Нарушението ще бъде отстранено, като откраднатото съдържание ще бъде премахнато/свалено от търсачката.

#2 Гражданскоправна защита

Когато е нарушено авторското Ви право, разполагате с възможността да предявите иск за обезщетение срещу нарушителя пред съответния окръжен съд. Исковете се разглеждат по реда на ГПК. Съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗАПСП „който наруши авторско право, …, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право на ползване.“ Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Определеното от съда справедливо обезщетение има за цел да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото.

Определянето размера на обезщетението в тези производства често се оказва трудно за страните, понеже тяхната преценка се различава значително от определената от съда стойност. За тази цел законодателят е предвидил т. нар. Особени случаи на иск за обезщетение, съгласно които, когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение:

  • от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда

или

  • равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри

#3 Наказателноправна защита

Посегателствата срещу авторското право, осъществяващи предвидените в Наказателния кодекс състави на престъпления, са основание за ангажиране на наказателноправната отговорност на нарушителите. В глава III на Особената част на Наказателния кодекс е обособен самостоятелен раздел „Престъпления против интелектуалната собственост“. Наказателното право защитава законосъобразното използване на правата върху интелектуална собственост, в това число и авторското право.

Системата от престъпления включва:

  • неправомерното използване на авторски права;

  • плагиатството (издаване/използване под свое име или псевдоним чуждо произведение или значителна част от последното);

  • натрапеното съавторство (т.е. когато едно лице, злоупотребявайки със служебното си положение, се включи като съавтор на дадено произведение, без да е взел участие в творческата работа по неговото създаване).

Предвидените наказания са лишаване от свобода и глоба. Следва да имате предвид, че за престъплението „плагиатство“, тъй като е от частен характер, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия до съда, а за престъплението „натрапено съавторство“ – наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане.

Автор: Сабрие Ибрям, адв. сътрудник

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

%d блогъра харесват това: