Европейско право

Екипът на кантората притежава познания и опит в областта на правото на Европейския съюз и приложението му на национално ниво;

Процесуално представителство по искове или жалби, подадени от физически или юридически лица срещу решения на институциите, органите, службите и агенциите на Европеския Съюз, в областите на конкуренцията, държавните помощи, търговските марки, обществените поръчки и европейските фондове;

Процесуално представителство пред национални съдилища, както и пред Съда на Европейския съд в Люксембург в производства по преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз;

Искове от юридически и физически лица за причинени вреди следствие нарушения от страна на държавата и нейните органи на правото на Европейския Съюз;

Експертно участие в дейности по изработване, изпълнение, управление и отчитане на проекти, които са финансирани от фондове на Европейския съюз и други целеви фондове