Безвъзмездно финансиране на микро- и малки предприятия – Covid-19

Предстои откриване на процедура, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК), в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Целта на програмата е да се осигури ликвидност (капитaл) на тези дружества (юридически лица и еднолични търговци) за справяне с последиците на коронавирус Covid-19. Управляващият програмата орган е Министерство на икономиката. Условие е, ако получите помощта, да запазите дейността си в срок от три месеца от окончателното плащане/изпълнението на проекта.  Одобрени за финансиране ще бъдат предприятията, отговарящи на условията по-долу, като принципът на одобрение на кандидатурите освен критериен, ще бъде и времеви, тоест първият по време, ще е първи по право. Срок за изпълнение на проекта (срок на договора), в който следва да бъдат разходени отпуснатите средства не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Препоръчваме Ви да се подготвите предварително с документите. При необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас.

Одобрените кандидати могат да получат безвъзмездно и еднократно не по-малко от 3 000 лв. и не повече от 10 000 лв. на предприятие. Едно предприятие може да получи до 10 % от годишния си оборот за 2019 г., тоест при оборот от 40 000 лв. имате право на помощ до 4 хил. лв., но не по-малко от 3 хил. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г. Програмата все още не е отворена за кандидатстване. Подаването на документи по процедурата ще бъде изцяло електронно (вж. по-долу).

Кой може да кандидатства? 

 • микро предприятия – тоест такива ЮЛ или ЕТ с по-малко от 10 души персонал  и  с годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. ИЛИ малки предприятия – тоест такива ЮЛ или ЕТ с  по-малко от 50 души персонал и с годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.;
 • регистрирани преди 01.01.2019 г.;
 • имали са стопанска дейност през 2018 и 2019 г.;
 • към 31 декември 2019 г. предприятието не е било в затруднено положение, но след тази дата и в резултат на пандемията е изпитало затруднения – вж. по-долу;
 • към деня на кандидатстване предприятието е заплатило всички данъчни и осигурителни задължения и лихвите по тях към държавата, включително и данъци към общината (местни данъци, такса битови отпадъци и т.н.),  доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (например данъчна декларация) – Внимание! Ако имате неплатена част дължими данъци и или осигуровки, но тази неплатена част не надхвърля повече от 1 % от годишния общ оборот за 2019 г. или 50 хил. лв., то въпреки неплатените задължения, можете да кандидатсвате;   
 • предприятия, които не попадат в условията за недопостимуст (вж. по-долу в публикацията);
 • предприятието има спад поне 20 % в оборота за месеца предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за кандидатстване по помощта спрямо средноаритметичния оборот през 2019 г.;

Как да определим дали отговаряме критерия зас 20 % спад в оборота:

Пример:

1. Подаваме документи за кандидатстване на 1 май 2020 г.

2. Гледаме оборота за месец април 2020 г. (месецът, предхождащ подаване на заявлението). Например, той е 2 хил. лева.

3. Преглеждаме ГФО и баланса на предприятието за 2019 г., за да определем размерът на годишния оборот, а оттам и на средноаритметичния месечен оборот. Например, ако годишният оборот за 2019 г. е 50 хил. лева, то средноаритметичният месечен оборот за 2019 г.  е 4 166.67 лв. (50 000 лв/12 месеца).

4. Оборотът ни за месец март е 2 хил. лева (вж. точка 2). Имате право да кандидатствате, защото изискването е спадът да бъде минимум 20 %. В примера спадът на оборотите е в по-големи размери от 20 %.

5. Ако бъдете одобрени, ще имате право на максимум 5 хил. безвъзмездна помощ (10 % от годишния оборот при оборот 50 хил. лв.).

Кой НЕ може да участва? /Условия за недопустимост/:

 • предприятия, които не отговарят на горепосочните условия, както и:
 • предприятия или законни представители на предприятия, за които са налице условия за отстраняване от участие в обществена поръчка по чл. 54 от Закона за обществените поръчки;
 • предприятия, обявени в несъстоятелсност или с открито  производство по несъстоятелност;
 • предприятия в процедура по ликвидация;
 • предприятия, които са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • предприятия, които са преустановили дейността си;
 • предприятия, за които е  установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
 • ЕТ,  лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 • предприятия, които са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (например картелни споразумения);
 • предприятия, за които е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 • предприятия, които са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
 • лицата, които представляват предприятието са правили опит да: i/ повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 •  лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за: i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
 •  за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
 •  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
 • е установено, че: i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 • микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район  и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България – вижте Списък на общините в обхвата на селските райони ТУК;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, занимаващи се с производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29); Внимание! Предприятия с предмет на дейност производство на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина могат да кандидатстват.
 • предприятия, занимаващи се с  разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал; Внимание! Предприятия с предмет на дейност  производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти;
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които попадат в  код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия, на риба и други водни животни, без готови ястия, на плодове и зеленчуци, без готови ястия,  на растителни и животински масла и мазнини, на мляко и млечни продукти, на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти, на захар, на кафе и чай,  на хранителни подправки и овкусители, на готови храни за животни,  на вина от грозде, на други ферментирали напитки, на малц.

Какви разходи можете да покриете с помощта?

Най-общо с отпуснатите средства можете да покриете разходи, необходими за преодоляване на липсата на средства или ликвидност, настъпили в резултат на пандемия Covid-19. Не се допуска с финансирането да се покриват разходи за стоки или услуги (в това число заплати), които са започнати или физически завършени преди 13.03.2020 г., независимо дали са заплатени напълно или частично. Разходите следва да отговарят и на следните условия:

1/ Които са необходими за извършване, тоест не са фиктивни, а реално дължими (например заплати за служители по трудови договори, задължения към доставчици на услуги или стоки, друго). 

2/ Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът (усвоилият помощта) е длъжен да изготви и представи финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 – тоест да е водено надлежно счетоводство. 

5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.

7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

8/ Да са, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.

9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Какви документи се подават и как?

Документите се подават електронно чрез ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение/от законния представител на предприятието или от пълномощник. Необходимо е Вие или Вашият пълномощник да разполагате с квалифициран електронен подпис, за да подпишете заявлението за кандидатстване. Приложенията към заявлението могат да бъдат подписани електронно с КЕП, но и на хартия и последващо сканирани и приложени (прикачени). Документите към заявлението представляват декларации, заявления и удостоверения по приложен списък. В случай че седалището на предприятието е в гр. София, част от необходимите документи (например удостоверение от НАП и от общината за липса на данъчни публични и общински задължения) не се представят, а се набавят служебно. Документите се подават чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Повече информация можете да откриете ТУК.

Моля имайте предвид, че програмата и условията за кандидатстване могат да бъдат изменени, преди да бъдат отворени за кандидатстване.

В случай че имате необходимост от съдействие при кандидатстване по програмата, не се притеснявайте да се свържете с Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” на телефон +359883683793 или посредством e-mail: office@dh-law.bg. 

Aвтор: адв. Михаела Димитрова

%d блогъра харесват това: