ПРОМЕНИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ГФО – НС ГЛАСУВА ДНЕС

Актуално към 14.04.2020 г.

На извънредно заседание днес Народното събрание гласува на второ четене промените в Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Законопроектът бе приет на първо четене на 12.03.2020 г., като днес предстои същият да бъде разгледан и обсъден от народните представители по същество.

Промените касаят основно обявяването на годишните финансови отчети (ГФО), което е отчетено като най-често заявяваната електронна административна услуга. Мотивите към законопроекта свързват приемането на промените в ЗТРРЮЛНЦ с необходимостта от намаляване на административната тежест върху бизнеса. Освен това е необходимо създаване на законови предпоставки за въвеждане на Централизирана административна информационна система (ЦАИС) „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в една-единствена централизирана информационна система, до данните в която ще имат достъп едновременно Национална агенция за приходите (НАП), Национален статистически институт (НСИ) и Агенция по вписванията (Търговски регистър).

Ето и предлаганите промени:

  • Няма да се изисква решение на общото събрание на съдружниците или акционерите за приемане на ГФО. Необходима е само декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Към настоящия момент търговците и другите задължени лица трябва да представят в Търговския регистър не само ГФО, но и допълнителни документи, доказващи приемането на обявявания отчет като решение на общото събрание или едноличния собственик, покани за свикване на общи събрания, протокол, доказателства за получаването на поканите и т.н.

Законопроектът предвижда обстоятелството, че актовете са приети от общото събрание или акционерите, да се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинност на обявените актове.

Горното ще се прилага и по отношение на неприключилите производства по подадени заявления за обявяване на ГФО.

  • Не се дължи държавна такса за обявване на ГФО.

Предвижда се да не се събира държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, а именно:

1/ годишният финансов отчет, консолидираният финансов отчет и годишните доклади на търговците по Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел и останалите предприятия;

2/ одиторският доклад;

3/ информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година, които се обявяват заедно с ГФО на акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес;

4/ декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, б. „а“ от Закона за счетоводството (за обявване на тази декларация и към настоящия момент не се събира държавна такса, но с измененията същата е включена изрично в обхвата на чл. 6, ал. 3).

Към настоящия момент държавната такса за обявяване на ГФО бе в размер на 40.00 лв. при подаване на хартиен носител и 20.00 лв. – при електронно подаване.

  • Разширява се кръгът на лицата, които имат право да подават финансови отчети.

Досегашната редакция на чл. 15 от ЗТРРЮЛНЦ предвиждаше финансови отчети да се подават от търговеца, прокуриста, друго лице в предвидените от закона случаи и адвокат с изрично пълномощно, като с ал. 3 се даваше възможността обявяването на отчети да се заявява и от съставителя на финансовите отчети с нотариално заверено пълномощно.

Със законопроекта се предлага съставителите на финансовите отчети да бъдат заменени с „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“. Тоест вече всяко упълномощено лице, а не само съставителя на отчета, ще може да заявява обявяването му.

  • Променя се редът и начинът на заявяване обявяването на ГФО и годишните доклади за дейността.

Към настоящия момент електронното подаване на документи се извършва чрез заявление, подадено до Търговския регистър с електронен подпис.

Със законопроекта се предвижда заявленията за обявяване на ГФО и годишните доклади за дейността да се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката. Съгласно цитираната разпоредба, следва да се създадат формулари по образци, утвърдени се утвърждават със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на НАП (съгласно изменението – изпълнителните директори), които се обнародват в „Държавен вестник“. Тъй като идеята на ЦАИС „Единна входна точка“ е финансовите отчети да се подават само до Информационната система „Бизнес статистика“ към НСИ, което към настоящия момент не е реализирано, очаква се издаването и обнародването на въпросните заповеди с утвърдените формуляри – образци.

  • Промени при подаването на документи по ЗДДФЛ и ЗКПО.

По гореописания ред (чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката) ще се подават и:

1/ годишните данъчни декларации и годишният отчет на дейността по ЗДДФЛ на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, вкл. едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани;

2/ декларациите и документите по ЗКПО.

Гореописаните документи могат да бъдат ползвани от НАП за целите на агенцията.

В случай че законопроектът бъде приет, същият ще влезе в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на § 5 от законопроекта, съгласно който обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, който влиза в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.

Гореизложеното се базира единствено на законопроекта преди гласуването му на второ четене, което се осъществява днес, на 14.04.2020 г. В тази връзка са възможни промени.

Автор: адв. Радостина Хаджиева

%d блогъра харесват това: