Определяне размера на вноските за управление и поддръжка на етажната собственост.

При разпределяне на месечните разходи, всяко семейство, живеещо в сграда в режим на етажна собственост, трябва да предвиди заплащането на вноска за управление и поддръжка на етажната собственост или така наречената „входна такса“. Защо е нужно да плащаме такава такса, как се определя нейният размер и защо понякога вашата входна такса е по-висока от тази на съседа от другия блок, ще разберете в настоящата статия.

На първо място следва да изясним какво представлява входната такса и защо е нужно тя да се плаща. Без значение дали сте под наем или сте собственик на апартамента, който обитавате, вие сте длъжен да заплащате тази такса. Тя се заплаща от всички живущи в определен блок с цел събиране на сума, която би покрила например заплата при наемането на чистачка, която да се грижи за поддържането на чистотата в блока или други дейности, свързани с поддръжката на блока, които изискват заплащане или закупуване на консумативи. Таксата, която се заплаща не е за апартамент, тя е от индивидуално естество и се плаща „на глава“, а не на имот. Следователно ако в един апартамент живеят 4 души, всеки отделно дължи входна такса към блока, в който се намира жилището.

Какво включва входната такса?

Вноската за управление и поддържане на етажната собственост се определя като всички разходи по самата етажна собственост се разделят на броя живущи в сградата. Така например, ако разходите за поддръжка на блока за месец са в размер на 1000лв. , а живущите в сградата са 20 човека, всяко едно лице, което живее в блока следва да заплаща по 50лв. на месец. Респективно, ако вашето семейство е тричленно всеки един от вас ще заплати по 50 лв. Законът, от друга страна, предвижда изключения от тaзи норма. Ако вашето семейство се състои от трима души, но детето ви е под 6 годишна възраст, то е освободено от заплащане на такса. Друг случай, при който дадено лице може да се освободи от заплащане на входна такса, е когато същото не обитава жилището си за повече от 30 дни през една календарна година. Когато упражнявате професия или извършвате някаква дейност в жилището си в сграда в режим на етажна собственост, свързана с достъп на външни лица, общото събрание може да предпише заплащане на разходите за управление до петкратен размер, определен с решение на общото събрание. Дори ако отглеждате домашен любимец вие отново трябва да заплащате входна такса за него, която се смята като за един обитател на апартамента.

Кой приема годишния бюджет за етажната собственост?

Органът, който изготвя годишния бюджет се нарича Управителен съвет, а този, който приема бюджета се нарича Общо събрание. Контролният съвет от друга страна, е органа, който контролира дейността на управителния съвет по изпълнението на бюджета. Общото събрание също така определя и размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и вноските към фонд „Ремонт и обновяване“. Управителният съвет изготвя проект за разходите за поддръжка на етажната собственост. На практика в този момент възниква въпросът:

Какви приходи и разходи могат да бъдат включени в бюджета на етажната собственост?

Разходите, които възникват са за:

  1. Възнаграждение на членовете на управителните органи и за касиера. Това са възнагражденията и разходите за социално осигуряване на управителя, членовете на управителния съвет и касиера, възнаграждение за контрольора, и членовете на контролния съвет. На Общото събрание се определя размера и интервала на плащане, като той може да бъде месечен, тримесечен или годишен.

  2. Консумативни материали, свързани с управлението. Консумативите, необходими за осъществяване на правомощията на управителния съвет, на касиера и на контролния съвет, включително разходи за обявяване, свикване и провеждане на заседанията на общото събрание на етажната собственост. Като други разходи за консумативи могат да се сметнат например закупуването на листове, джобове, кламери, телбод и други канцеларски материали за поддържане на документацията. В някои случаи общия размер на тези разходи може да бъде ограничен до определен максимум. Например, вие и вашите съседи решавате, че нямате възможност да отделяте повече от 20 лв. годишно. При така създалата се ситуация, управителния съвет трябва да се съобрази с това решение на живущите в блока и да успее да се вмести в тази сума.

  3. Електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор. Освен изброените разходи, в тази категория включваме и разходи за осигуряване на законовите изисквания за противопожарна безопасност и разходи за извършване на текущи ремонти в общите части на сградата и подмяна на съоръжения, необходими за ползването на общите части като например подмяна на крушки по етажите, смяна на ключалки или смяна на входна врата. Към тази група може да се включи и разход за портиер и/или пазач.

  4. Други разходи, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата. Към тази група разходи влизат разходите, когато управлението на етажната собственост е поверено на трето физическо или юридическо лице. Тази опция е възможна само след като е обсъдена на общо събрание и е взето решение от собствениците. Други разходи, които могат да се включат към тази група са например разходи за консултантски, счетоводни или правни услуги. Разходи също са и евентуални съдебни и адвокатски разноски при участие на етажната собственост в съдебни производства. За извършването на съдебни разходи е необходимо решение на общото събрание. Има случаи, в които и без решение трябва да се направят такива разходи, като например когато се изисква спазването на определен срок. В този случай се свиква общо събрание за обсъждане на направените вече разходи и след решението му се възстановяват на управителния съвет.

  5. Ако към сградата, намираща се в режим на етажна собственост има прилежаща площ, например детска площадка или градинка, се плаща и за поддръжката на тази площ. Същата може да се използва от всеки собственик, обитател или ползвател и заради това се заплаща поддръжка за косене, чистене и поливане. Размерът на вноската се определя с решение на общо събрание и се вписва в правилника за Вътрешен ред.

В зависимост от това в каква сграда в режим на етажна собственост живеете се определя и размера на вноската, която трябва да внасяте към нея. Така например, вие може да плащате такса в размер на 10лв месечно, но да нямате охрана, нито градинка, а ваш приятел от друг блок може да заплаща 50лв. такса месечно, но в блока да разполагат с охрана, чистачка и градинка.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист.  Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: Росица Черкезова, адв. сътрудник и Даяна Млъзева, адв. сътрудник

%d блогъра харесват това: