Предложихме на Народното събрание прецизиране на обезщетението за родители

Настоящото предложение е депозирано в Народното събрание на 04.04.2020 г. 

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ – Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ОТ
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДИМИТРОВА И ХАДЖИЕВА“

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

по  Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
на основание чл. 18 от Закона за нормативните актове 

Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаема г-жо Александрова
Уважаеми Народни представители,
Уважаеми Министри,
Уважаеми Министър-председател,
Уважаема г-жо Николова,

Изключително загрижени сме от множество обаждания на родители, отглеждащи своите деца, считано от 13.03.2020 г., когато със Заповед № 01-124 на министъра на здравеопазването се затвориха вратите на детските ясли, градини и училища. Притесненията на тези лица – служители и самоосигуряващи се лица, бихме могли да обобщим по следния начин:

1/ за времето, през което са затворени горепосочените заведения същите следва да се грижат за децата си;
2/ за този период същите са лишени от своя доход в случаите, при които работата им не предполага дистанционно организиране (например работа в производствен цех, работа в хранителен магазин, аптека, друго);
3/ поради горното, същите са принудени да използват платения си годишен отпуск, който към настоящата дата в 90 % от случаите е изчерпан;
4/ след изчерпването на платения отпуска, тези лица са принудени да използват своя неплатен отпуск;
5/ за времето, в което същите използват своя неплатен отпуск, тези родители не получават каквото и да е възнаграждание;
6/ друга част от тези лица споделят, че не работят поради обстоятелството, че са съкратени, но нямат право на обезщетение за безработица поради липсата на осигурителен стаж. Следваща част споделят, че другият родител успява да работи, но с намалено трудово възнаграждение, респ. е безработно лице, като трудовото възнаграждение, респ. обезщетението на този родител, са крайно недостатъчни, за да покрият нуждите на семейството. Още по-голям е проблемът при самотните родители.
7/ поради което тези лица са силно притеснени по отношение на това:
как да отглеждат децата си без средства, необходими за тяхната издръжка и екзистенциални нужи от храна и лекарства;
как да заплатят сметките си за ток, вода, отопление и комунални услуги, при положение, че същите са изключително необходими както за нормалното съществуване по време на изолация, така и за спокойното провеждане на дигиталното образование на децата у дома;
как да заплатят наемите си, за да не останат децата им на улицата, като се вземе предвид, че чл. 6 от Закона за мерките не е основание, което да забранява на наемодателя да прекрати договора за наем поради неплащане на наемната цена; в цитираната разпоредба е уредено, че в този случай договорът не може да бъде развален, но няма забрана да бъде прекратен от наемодателя. Междувременно наемодателите разчитат на плащанията за наем, доколкото с тях реализират своята издръжка и изплащат ипотечните си кредити. Въпреки солидарността на повечето от тях, инициира се масово прекратяване на договори за наем. Липсата на работеща съдебна система на още едно основание влошава положението на тези лица.

Редно е да отбележим, че нито Закопроект с вх. № 054-01-28/02.04.2020 г. за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (за крактост по-долу Закон за мерките) , нито самият Закон за мерките, предвиждат каквато и да е помощ или форма на обезщетение за онези лица, които по време на извънредното положение, не получават никакви доходи и обезщетения, но имат нужда от такива, предвид наличието на непълнолетни деца в тяхното семейство.

Морално, но и конституционно задължение е родителите да се грижат за своите деца, но последните са под закрилата и на държавата и обществото (арг. от чл. чл. 13 и чл. 47 от Конституцията на Република България). Грижата, когато същата се осъществява БЕЗ каквито и да е парични средства, не би могла да бъде ефективна, а и въобще възможна.

Законодателният орган следва незабавно чрез допълнение на Закона за мерките да предприеме ефективни действия по гарантиране поне на минимално субсидиране на тези лица, които имат безпрецедентна нужда от финансова подкрепа. Молим да обърнете внимание и на предложените източници на парични средства за претендираните обезщетения чрез реорганизиране на Бюджета за 2020 г., предвиден за образование, наука и спорт, както и на националните и европейски програми в тези области.

I. СХОДНИ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ.

Обезщетение при карантина в детски заведения
Още преди 13.03.2020 г. и обявяването от Народното събрание извънредно положение в Република България, в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) и Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че осигурено лице, което има 6-месечен осигурителен стаж (в това число служители и самоосигуряващи се лица) за рискове общо заболяване и майчинство, има право на обезщетение за времето, В КОЕТО СЕ ГРИЖИ ЗА: i/ здраво дете поради наличие на карантина в заведението, което посещава; ii/ болен член от семейството, както и iii/ член от семейството, поставен под задължителна карантина. Правната уредба е в чл. 162, ал. 1 от КТ, вр. с чл. 11, ал. 1, т.1, буква „а“, вр. с чл. 13а, т.1, буква „а“, вр. с чл. 45, ал. 1, т. 5 и следв. от КСО. Редът, условията и срока за подаване на документите е установен в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).
Обезщетението се равнява на определен процент от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, като формулите се различават в зависимост от всеки конкретен случай. Обезщетението за се изплаща от НОИ за сметка на фонд “Общо заболяване и майчинство”, а в определени случаи, когато обезщетението е за служители – частично от работодателя. Плащането се извършва по лична сметка на осигуреното лице. Зачита се и самостоятелната заетост. За всяка свободна професия има минимален осигурителен доход, който служи като основа за изчисление на обезщетението. Ако самоосигуряващо се лице е работило при непълно работно време, стажът се зачита пропорционално на определеното от закона работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Отделно от това, няма изискване 6-месечния необходим осигурителен стаж да сте придобили при настоящия си работодател. За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение може да се изплаща само на един осигурен член на семейството. Правоимащите лица, които могат да получат обезщетението са възходящи и низходящи на детето по права линия, близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (чл. 45 от КСО).

Целта на цитираното обезщетение е да се компенсира чрез обезщетението липсата на доход на лицето, което отглежда детето по време на карантина в детското заведение. Разбира се, това е и основното предназначение на фондовете и осигурителните вноски, постъпващи в тях от осигурените служители и техните работодатели, както и от самоосигуряващите се лица.

Видно от практиката към момента общопрактикуващите лекари отказват да предоставят на тези лица болнични листове, за да ги използват като основание за обезщетението. Отговорът на държавата вероятно е, че в настоящия случай не сме поставени пред ситуация на карантина в тези заведения, а е налице общ административен акт със задължително действие – заповедта на министъра от 13.03.2020 г. Това е вярно, но на практика последиците от това затваряне са абсолютно идентични с тези, предвидени в горепосочените закони. Лице, чието здраво дете не може да посещава ясла, градина, училище, следва да се грижи за детето си, като за това време остава без трудов доход, а видно от практиката към настоящия момент – и без обезщетение от НОИ.

В българския Закон за нормативни актове (ЗНА) е предвидено, че разпоредбите на законите се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни или непълни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. За неуредените от закон случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република България (арг. от чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА).

Съобразно целта на закона, то следва обезщетението да се получава и в настоящия момент, макар и тези заведения да не са поставени под карантина.

II. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИСКАНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

2.1. Средства от Фонд „Общо заболяване и майчинство“

Доколкото посоченото по-горе обезщетение е част от законодателството ни отпреди извънредното положение, то предполага се, че в същия са налични средства за предвидения осигурителен риск „общо заболяване“ и по-конкретно връщане на дете от заведения поради карантина. За времето на извънредното положение този риск е практически невъзможен за сбъдване, поради което средствата по фонда в тази му част, биха могли да бъдат реорганизирани с цел изплащане на обезщетението, предложено в настоящото становище.\

2.2. При недостиг – средства от държавния бюджет за образование, както и от национални и европейски програми за развитие на образованието и младежта

Предвиждането на изплащане на подобни обезщетения не е било възможно към началото на годината. Ето защо, предлагаме за източник на средства за исканите обезщетения да бъдат използвани средства от държавния бюджет за образование, наука и спорт, както и от национални и европейски програми за развитие в тези области. Призоваваме обаче да не се посяга върху възнагражденията на директори и учители.

При приемането на бюджета за 2020 год. финансирането на образованието бе приоритет на правителството и в годишния бюджет са заложени немалко средства. Масовият брой детски градини, ясли, градини и съответните училища са общинска собственост, като те се финансират от бюджетите на общините, които пък получават средства от държавния бюджет. Някои училища и университети са държавни и издръжката им се финансира директно от държавния бюджет през Министерство на образованието и науката. Със средствата се финансират трудовите възнаграждения и осигурителните вноски на учителите, други педагози, обслужващ персонал (охрана, санитари и др.), капиталови разходи, разходи за изхранване на ученици до определена възраст (ученическите столове), разходи за превоз на ученици от отдалечени места до училището, разходи за отопление, вода, интернет, техническа поддръжка, разходи за поддръжка на общежития (ток, вода, служители) и др. От бюджета се възползват и детски градини, детските ясли, както и центровете за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, интернати, като перата за разходи на тези заведения съвпадат с тези на училищата (храна, заплати, режийни и прочее).
Съществуват и редица програми за развитие на образованието и деските градини. Част от тях са отворени и за частни заведения. Тези програми са финансирани от ЕС за подкрепа на дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Предполага се, че за времето на извънредно положение, считано от 13.03.2020 г. до неговата отмяна, голяма част от тези разходи или не се извършват, или са намалени в осезаем обем – спрени от работа училищни автобуси, липсваща или намалена консумация на ток и вода, затворени столови за изхранване на ученици и деца в градини и ясли, ограничени финансирани извънкласни дейности, намалени разходи за консумативи (препарати, канцеларски материали, др.). Предполага се и част от възнагражденията за служителите, различни от директори и учители, да са в намален размер. За времето на извънредно положение едва ли се реализират в пълнота планираните разходи за санитари, психолози, охранители и портиери, техническа поддръжка. Тези заети лица вероятно са или в отпуск, или с намалено работно време.

Ето защо, считаме, че планираните в бюджета за 2020 г., разходи, които за времето на извънредно положение обективно НЕ се използват по предназначение, биха могли да бъдат реорганизирани по начин, който да гарантира изплащане на обезщетение на онези лица, които са принудени да гледат децата си без каквито и да е доходи. В случай че държавните органи допълнят с мярка своите облекчения в областта на образованието и предвидят облекчение за служителите в тези заведения, изразяващи се в частично или пълно поемане на осигурителните вноски на същите, то освободените средства също могат да компенсират дължимите обезщетения.

III. ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦАТА БЕЗ ДОХОДИ, ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА ДЕЦА

Наред с паричните обезщетения, държавата би могла да осигури за тези лица и непарични помощи, изразяващи се във ваучерни програми чрез:

3.1. Откриване на процедури по предоставяне на горепосочените лица на ваучери за храна и лекарства.

3.2. Облекчения за онези производители и търговци на храни и лекарства, които предоставят най-благоприятните условия за ваучери, например чрез намаляване на корпоративния данък с 0, 5 %, освобождаването им от ДДС за доставките на стоките и услугите, предлагани с ваучерите.

3.3. Включване в програмата по осигуряване на ваучерите на предприятия, които са засегнати значително по време на извънредното положение – заведения за обществено хранене, ресторанти при облекчени условия за кандидатстване.

С тези механизми би могло да се постигне:
– осигуряване на помощ на лицата без доходи, грижещи се за деца, по начин, който да не натоварва допълнително бюджета на страната;
– осигуряване на заетост на предприятия с преустановена дейност, респективно с намален обем на работата;

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 ГОД.

Мотивирани от горното, предлагаме следните допълнения в ЗМДИП:

4.1. Добавя се точка 6 към § 4 от ЗМДИП, която гласи:
Създава се ал. 4, ал. 5 и ал. 6 към чл. 162 от Кодекса на труда:
(4) Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност и поради гледане на здраво дете, което не посещава детско заведение поради извънредно положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
(5) За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и в размери, определени от отделен закон, като за изплащане на обезщетението не се изисква разрешение от здравните органи.

4.2. Добавя се точка 3 към § 5 от ЗМДИП, която гласи:
Чл. 11, ал. 1, т.1, буква „а“ от КСО се изменя по следния начин:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето, както и за гледане на здраво дете, което не посещава детско заведение поради извънредно положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

4.3. Добавя се точка 4 към § 5 от ЗМДИП, която гласи:
Чл. 13А, т.1, буква „а“ от КСО се изменя по следния начин:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето, както и за гледане на здраво дете, което не посещава детско заведение поради извънредно положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.;

4.4. Добавя се точка 5 към § 5 от ЗМДИП, която гласи:
Добавя се чл. 45а в КСО и алинеи към него, които гласят:
Чл. 45а. (1) Парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане на здраво дете, което не посещава детско заведение поради извънредно положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
(2) Обезщетението се изплаща на осигуреното лице докато трае карантината, като редът за неговото изплащане. Редът, условията и начинът на изплащане на обезщетенията, условията за удостоверяване и изчисляване на осигурителния стаж се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.
(3) За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството.
(4) За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия;
(5) Паричното обезщетение по ал. 1 се изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда начл. 26 от Закона за закрила на детето.
(6) Обезщетението по ал. 1 се дължи считано от 13.03.2020 г.

4.5. Добавя се точка 5 към § 6 от ЗМДИП, която гласи:

Министерския съвет в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни дни, считано от деня на влизане в сила на настоящата разпоредба осигурява приемане на акт, с който се уреждат сроковете, условията и реда за изплащане на обезщетенията за гледане на здраво дете, което не посещава детско заведение поради извънредно положение в Република България, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

4.6. Добавя се в ЗМДВИП съответно изменение, предвиждащо реорганизация на държавния бюджет в образователния сектор по начин, предвиждащ заплащане на обезщетенията за сметка на този бюджет. Същото следва да се предвиди и спрямо паричните суми от европейски програми за подкрепа на този сектор. 

V. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

При уреждане на въпросите, касаещи реда за отпускане на обезщетението, предлагаме да се съблюдава следното:

 • Възможно е да се предвиди изплащане на парично обезщетение в определен процент/конкретен размер и предоставянето на ваучери за храна и лекарства.
 • Обезщетението следва да бъде дължимо със задна дата, считано от 13.03.2020 г.
 • Максимално улесняване на лицата при получаване на обезщетенията/помощите посредством подаване на документи по електронен път и изискване на сравнително малък брой документи, свързани предимно с удостоверяване, че детето посещава конкретно заведение;
  – това може да бъде осигурено чрез съдействие от общините, Министерството на образованието и регионалните инспекторати по ;образование;
  – фактическото изплащане на обезщетението може да се реализира със съдействието на самото заведение (ясла, градина, училище) – тоест, заведението, което се посещава от детето, организира изплащане на обезщетението по банков път на лицето, осигуряващо грижи за това дете по време на извънредното положение;
 • Изчислението на осигурителния стаж да се извършва служебно от органа, който ще изплаща обезщетението;
  – Гарантиране на правото за служители и самоосигуряващи се лица, притежаващи осигурителен стаж, без да се изисква същият да е непрекъснат или да е придобит при настоящия работодател.
  – Възможност да се получава парично обезщетение в определен процент от среднодневното брутно възнаграждение на осигуреното лице ИЛИ във фиксиран размер, обвързан процентово с размера на минималната работна заплата за страната за 2020 г.
 • Откриване на процедури по предоставяне на горепосочените лица на ваучери за храна и лекарства:
  – Облекчения за онези производители и търговци на храни и лекарства, които предоставят най-благоприятните условия за ваучери, например чрез намаляване на корпоративния данък с 0, 5 %, освобождаването им от ДДС за доставките на стоките и услугите, предлагани с ваучерите.
  – Включване в програмата по осигуряване на ваучерите на предприятия, които са засегнати значително по време на извънредното положение – заведения за обществено хранене, ресторанти при облекчени условия за кандидатстване.С тези механизми би могло да се постигне:
 • осигуряване на помощ на лицата без доходи, грижещи се за деца, по начин, който да не натоварва допълнително бюджета на страната;
 • осигуряване на заетост на предприятия с преустановена дейност, респективно с намален обем на работата;

04.04.2020 г.                                                                                                                                                      С уважение,
         гр. София                                                                                                                                                                             адв. Михаела Димитрова

 

Настоящото предложение е депозирано в Народното събрание на 04.04.2020 г. 

%d блогъра харесват това: