Ваучерът като платежно средство или форма за отстъпка. Важни моменти при предлагане на ваучери.

Все по-актуална става темата за ваучерите като опция, предпочитана от търговци онлайн или притежаващи физически търговски обекти, посредством която предлагат срещу продажба ваучер на определена стойност, който би могъл да послужи като платежно средство при бъдеща покупка. Друг вариант е ваучер, предлаган от търговеца съвсем безплатно на потенциални клиенти, който им гарантира отстъпка от бъдещи покупки, която отстъпка е в определен % или на определена стойност. 

По повод новия пазарен подход, насочен предимно към стимулиране на продажбите и изграждане на доверие към търговеца, за последния възникват множество въпроси, сред които: 

 • Каква информация следва да се съдържа в самия ваучер и в Общите условия на онлайн магазина (при онлайн търговци)?
 • Може ли потребител, закупил ваучер, да изисква възстановяване на стойността, която е заплатил, ако например се откаже от покупката?
 •  Следва ли да се начислява ДДС при продажба на ваучер, когато той се предлага срещу заплащане от клиент?
 • Какъв счетоводен документ се издава при продажба на ваучера? А при продажба, заплатена с ваучер?
 • Как следва да реагира търговецът, ако ваучерът е на стойност по-ниска от стойността на покупката, която се заплаща с него и когато в този случай клиентът доплаща съответната разлика?
 • Как следва да реагира търговецът, ако ваучерът не бъде използван в посочения на него период? Следва ли да се начисли ДДС, кога и как?

По-долу ще разгледаме тези въпроси под призмата на действащата нормативна уредба, като ще анализираме също и съдебна практика, респ. Разяснения на НАП по данъчноправни въпроси. Отделно от това, за улеснение на читателя, приложиле сме и редица примерни текстове, които биха послужили на търговци, предлагащи ваучери в своята дейност.

I. Условия за законосъобразно предлагане на ваучери на определена стойност или ваучери за отстъпки предвид разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Отказ от ваучер и искане за възстановяване на заплатената сума от страна на клиента.

1.1. При предлагане (продажба или подаряване на ваучери) препоръчваме задължително да посочвате следната информация и да вземете предвид следното: 

 • Дружеството, издало ваучера. 
 • Дата на издаване/получаване (покупка) на ваучера. 
 • Стойността на ваучера или гарантираната с него отстъпка. 

Внимание! Ако предлагате ваучер безплатно за клиенти, които са закупили нещо от магазина Ви, то задължително следва да съобразите стойността на ваучера да НЕ надхвърля 100 пъти стойността на закупената стока или с повече от 15 минимални работни заплати; избягване на ограничението -> ваучер без задължение за покупка;

 • Валидност на ваучера (от кой до кой момент може да се използва ваучера);
 • Условия на ваучера 
 • дали ваучерът може да се използва във всички обекти или онлайн магазини на дружеството или само в конкретен обект/онлайн магазин на последното); 
 • дали ваучерът може да се използва за конкретни стоки и услуги или той е приложим за всички стоки и услуги, предлагани от търговеца, без значение от вид, стойност (по-ниска или по-висока от ваучера) и т.н.; Ако ваучерът изисква покупката да е над определена стойност, то препоръчвам да посочвате конкретно условията, тоест по-подходящо е да опишете, че ваучерът е валиден при поръчки на минимална стойност  50.01 лв., отколкото да опишете при поръчки над 50 лв. 
 • дали ваучерът е поименен или може да се използва от всяко лице, което го притежава;  
 • дали ако ваучерът не бъде използван в посочения период сумата, заплатена за него (ако има такава) подлежи на връщане на лицето и ако да – на кое лице ще се възстанови сумата – на това, което го е заплатило или на друго лице, посочено от платеца; 
 • дали ако ваучерът се използва за поръчка на стойност по-ниска от заплатената за ваучера, на клиента ще му се възстанови или прехвърли за друга поръчка, неизразходваната разлика или не; 

*Имайте предвид, че информация за условията на ваучерите, издавани от Вас, не е достатъчно да бъде посочена само в Общите условия (за онлайн търговци). Необходимо е да посочите конкретните условия и върху самия ваучер, респ. в обявата, в която той се предлага. В този смисъл е и Решение № 6589 от 3.06.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1881/2016 г., VII о., докладчик съдията Павлина Найденова по дело, в което “Техномаркет” ЕАД е санкционирано заради това, че дружеството е използвало заблуждаваща практика, тъй като информацията, че предлаган от магазина ваучер не важи за покупки от онлайн магазина на “Техномаркет”, не е била поместена в самия ваучер, а единствено в Общите условия в онлайн магазина.

*Обръщаме внимание, че е много важно да имате ясно предвидени правила за използване на ваучера, като Ви съветваме да се обърнете към специалист. 

*Обръщаме внимание, че в определени случаи следва да съблюдавате правилата на лоялната и добръсъвестна търговска практика. Това означава, че ако пропуснете важна информация, касаеща ваучерите, които използвате, това може да се приеме за заблуждаваща практика. Нелоялно би било и да не връщате суми на клиенти, които са закупили от Вас стоки или услуги заради факта, че те са закупени чрез ваучер. 

1.2. Отказ от поръчка (покупка) на ваучер от страна на клиента и искане за възстановяване на заплатената за него стойност. 

При ваучери, закупени онлайн или извън търговски обект, следва да се вземе предвид чл. 50 от Закона за защита на потребителите. Съгласно разпоредбата потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи. Срокът, в който клиентът може да упражни правото си отказ (анулация) е 14 дни от поръчката (при поръчка на услуги) или 14 дни от доставката на стоки (при поръчка на стоки). За да е налице задължение за търговеца да уважи подобно право на клиента, следва да са налице следните предпоставки:

 • Продажба онлайн или извън търговски обект; 
 • Купувачът (клиентът) да е потребител, тоест да е закупил ваучера в лично качество, а не за професионална цел; 
 • Отказът от клиента да е постъпил в 14-дневен срок от поръчката (при услуги) или от доставката на стоки (при стоки);

В случай че отказът е допустим, търговецът следва да възстанови заплатените от клиента суми при  определените в закона условия и срокове.

Въпросите, които възникват в случая са следните:

 • Продажбата на ваучер през сайт или вън от търговския обект представлява ли продажба, за която се прилага правото на отказ в 14-дневен срок?
 • Ако отговорът е положителен, то тогава реализирането на последващата продажба на определена стока или услуга, заплатени от клиента чрез ваучера, означава ли, че клиентът има право да се откаже в 14-дневен срок от поръчката на самата стока/услуга?

Според мен правилните отговори са, че ваучерът, веднъж продаден, не следва да може да се връща от клиента на основание цитирания по-горе чл. 50 от ЗЗП. Това е така, защото не считам, че ваучерът е стока или услуга по смисъла на § 13, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на закона. Отделно от това, ако правото на отказ е приложимо за ваучера, то тогава клиентът ще разполага с право на отказ в два случая, но за идентична продажба, а именно веднъж с право да се откаже от ваучера и да претендира от търговеца връщане на сумата, заплатена за него и втори път, ако не е реализирал първото си право – след като получи поръчаната в последващ момент стока или услуга, която заплаща с ваучера. Не това е целта на закона. Правото на отказ касае поръчки на стоки или услуги, а ваучерът е авансово плащане на тази поръчка, тоест в случая не е налице сключен договор от разстояние (онлайн поръчка) на конкретна стока или услуга. Тази стока или услуга не е определяема и конкретизирана към момента на продажба на ваучера. Ето защо, смятам, че правото на отказ не се отнася за поръчка на ваучери, но се отнася за стоките и услугите, които са заплатени напълно или частично с ваучера. 

При връщане на стока или услуга, заплатени с ваучера, следва да съблюдавате дали са налице основания за уважаване на отказа. Ако клиентът желае да върне продукта, следва да му възстановите сумата, която е заплатил. Тук от друга страна е налице въпросът дали, когато заплащането е с ваучер, заплатен по-рано, следва да възстановите на клиента тази сума. Аз смятам, че отговорът е положителен. Няма пречка да преиздадете ваучера, тоест да не връщате сумата, а да предоставите възможност на клиента да използва ваучера за друга поръчка. Ако обаче той изяви желание да получи възстановяване на сумата, то тогава буквата на закона изисква от Вас да сторите това. Възможно е да предвидите, че ако връщането на стоката, заплатена с ваучера, в случай че връщането се осъществи в периода на валидност на ваучера, тогава той се преиздава, след като е издадена сторнираната фактура и може да бъде използван отново. Ако сторнирането се осъществи след изтичане периода на валидност, то ваучерът не може да бъде използван отново. Имайте предвид обаче, че тази възможност крие известна доза рискове, тъй като законът не предвижда изключение от правилото за връщане на сумите, когато те са заплатени чрез ваучер, закупен по-рано. 

Към статията Данъчноправни аспекти при издаване на ваучери.

Автор: адв. Михаела Димитрова, управляващ съдружник

Снимка: Artem Beliaikin – Pexels.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

 

%d блогъра харесват това: