Какви мерки предприеха други държави в подкрепа на бизнеса по време на Covid-19

По повод пандемия Covid-19 и обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., граждани и юридически лица промениха обичайния ход на своя живот и дейност. В рамките само на няколко дни бяха постановени последователно редица заповеди от министъра на здравеопазването и препоръки на Националния кризисен щаб, като успоредно с това Народното събрание гласува и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. (за краткост „Закон за мерките“).
В горепосочените властнически актове прави впечатление, че като че ли тежестта и отговорността за последиците от пандемия Covid-19 към настоящия момент пада основно върху гражданите и юридическите лица, които освен несигурни в събитията, предстоящи през следващите дни и месеци, са изключително притеснени относно своите доходи, начин на препитание и справяне с кризата, пред която са изправени. В новоприетия Закон за мерките сякаш изцяло са изключени от „икономическия пакет“ лицата, упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност и другите самоосигуряващи се лица. От друга страна са налице съществени пропуски в разпоредбите, уреждащи обезщетенията и подпомагането от страна на държавата на предприятията, в това число посочените по-горе други категории лица, които са най-чувствително засегнати от противоепидемичните мерки.

Със съдействието на доброволци осигурихме превод на български език на мерките, предприети или обсъждани от няколко други държави в подкрепа на бизнеса и самонаетите лица.

Мерки за подкрепа на малкия и среден бизнес, в това число на самонаетите лица, предприети от различни държави по повод COVID-19

Осигурени преводи от:
адв. Михаела Димитрова
адв. Христо Христов
Поля Петкова
Деяна Господинова
адв. Ралица Стоянова
Илия Глобтротер
Българска стопанска камара

I.АНГЛИЯ

Източник:
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-guidance-for-employees-employers-and-businesses

Превод от:
адв. Михаела Михайлова Димитрова

Настоящата информация е извлечена от сайта на GOV.UK (или www.gov.uk) – eлектронното правителство на Англия. Администраторът на сайта GOV.UK e в тясна сътрудничество с всеки отдел на правителството, като в сайта е предвидено, че цялата информация на GOV.UK е точна и актуална.

Бизнес подкрепа, обявена в бюджета и 17 март 2020
В бюджета (11 март 2020 г.) канцлерът обяви пакет от мерки за предоставяне на подкрепа за публични (държавни) услуги, (самонаети) лица и предприятия, за да се гарантира, че въздействието на COVID-19 е сведено до минимум.

Пакетът от мерки включва:

 • коронавирусна схема за задържане на служители на работа – Според схемата за задържане на работа в Коронавирус всички работодатели във Великобритания ще имат достъп до финансова държавна подкрепа в размер на 80 % от заплатата, но не повече от 2 500 паунда на месец, за да продължат да плащат част от заплатата на онези служители, които иначе биха били освободени по време на пандемията. Процедурата за кандидатстване по програмата е следната: определяне от работодателя на служителите, попадащи в тази категория като “furloughed workers” (разг. “за отпускане”) и уведомяване на служителя за това, ведно с промяна на трудовия договор; уведомяване на HMRC за служителите под този режим чрез новия онлайн портал, създаден за целта; следете тук за актуални новини; подчертава се, че тази програма не е за подпомагане на плащанията на бизнеса, като се има предвид, че работодателите ще заплащат това обезщетение начално на служителите, а едва след това 80 % от тези суми ще бъдат възстановени; в случай че работодателят има затруднения със своевременното заплащане, препраща се към програмите за отпускане на оборотни кредити за фирми с прекъсната дейност (вж. по-долу);
 • Програма за възстановяване на средствата за обезщетение на лица в болничен отпуск поради Covid-19 или по предписание на здравен орган – важи за английски фирми с по-малко от 250 служители към 28.02.2020 г. и се отнася до разходите за обезщетение за служителите, ползващи болничен отпуск (бел. моя. това са служителите, които са болни от Covid 19, както и такива със симптоми или указания за изолация, например защото са били контактни с други лица или са пътували в засегнати региони;), се заплаща обезщетение за 14 дни, като заплащането започва от ден първи. Платеният от работодателя размер на обезщетението на служителя ще бъде възстановен изцяло от правителството. Работодателите трябва да поддържат записи за отсъствия на персонала и записи на направените от тях плащания за времето на отсъствие от работа, но служителите не следва да изисква болничен лист. Ако желае доказателство за заболяване/симптоми/задължителна карантина (но държавата не изисква такова), лицата със симптоми на коронавирус могат да получат заповед за изолация от NHS (бел.моя. това е Националната здравна служба) онлайн, а тези, които живеят с някой, който има симптоми, могат да получат бележка от уебсайта на NHS. Периодът за кандидатстване по схемата ще започне в деня след влизането в сила на регламентите за разширяване на новите правила за тези, които остават у дома; през следващите месеци правителството ще работи с работодателите, за да създаде възможно най-скоро механизма за възстановяване на сумите на работодателите. Начинът за кандидатстване по схемата все още се обсъжда.
 • отлагане на плащания по ДДС от 20 март на 30 юли (за всички дружества) – отлагат се плащанията на стойност на ДДС за 3 месеца – Това е автоматична мярка без да се изисква кандидатстване от бизнеса. През този период фирмите не са задължени да извършват плащане на ДДС. На данъкоплатците ще бъде предоставен от края на 2020 г. до 2021 г. срок за изплащане на задължения, натрупани през периода на разсрочване. Възстановяването на ДДС ще се извършва от правителството, както обикновено.
  данък върху дохода на самонаетите лица – За самостоятелно заетите лица плащанията на данък върху доходите на физически лица, дължими до юли 2020 г. по системата за самооценка, ще бъдат отложени за януари 2021 г. – Това е автоматична мярка и кандидатстване не е необходимо. За периода на отсрочка не се начисляват неустойки или лихва за забавено плащане.
 • субсидии за самонаетите лица (все още обсъждана мярка) – TUC, който помогна за разработването на плана за субсидиране на заплатите заедно с бизнес групите и Министерството на финансите, заяви, че правителството може да увеличи кръга на лицата, които могат да получат помощ, като се предостави възможност за подпомагане на самостоятелно заетите лица чрез предоставяне на 80 % от дохода държавно обезщетение използва доходи. Обсъжда се изчислението на дохода да стане въз основа на последните три данъчни декларации на самонаетите лица (3 години назад). Плащанията на поне 80% от доходите могат да бъдат направени директно като данъчна отстъпка вместо като плащане в натура.
 • схема Time to pay – удължаване на сроковете за плащане към HMRC ( бел.моя: английски аналог на НАП) за бизнеса и самонаетите лица по отношение на вече съществуващи данъчни задължения – ще се отнася за всички фирми и физически лица, които са във временни финансови затруднения в резултат на Covid-19 и имат непогасени данъчни задължения. Подпомагане на бизнеса и самонаетите лица в заплащането на данъчни задължения от предходни периоди – Всички фирми и самостоятелно заети лица, които са в затруднено положение и са с неизплатени данъчни задължения, могат да получат подкрепа за своите данъчни дела чрез услугата HMRC „Time to Pay“. Aко вече сте пропуснали плащане на данък или може да пропуснете следващото си плащане поради COVID-19, моля, обадете се на специалната линия за помощ на HMRC: 0800 0159 559. Ако се притеснявате за бъдещо плащане, моля, обадете ни се по-скоро.
 • проведени и потвърдени преговори между правителството и застрахователната индустрия, по време на които правителството указа на застрахователните дружества да ускорят процедурите по изплащане на обезщетения за прекъсване на бизнеса, ако такива са покрити по полиците на отделните бизнеси – особено внимание се обърна на случаите, при които бизнеси като ресторанти и кръчми имат покритие на рисковете: пандемия и заповед на държавен орган за преустановяване на дейността (едновременно) Застрахователните полици се различават значително, така че предприятията се насърчават да проверяват общите условия на своята конкретна полица и да се свързват с доставчиците си. Повечето предприятия е малко вероятно да бъдат покрити, тъй като стандартните застрахователни полици за прекъсване на бизнеса зависят от щетите върху имуществото и ще изключат пандемията.
  Тези договорености са договорени за всеки отделен случай и са съобразени с индивидуалните обстоятелства и задължения.
 • пакет за безвъзмездно държавно субсидиране до 10 000 британски лири за малки и средни предприятия (МСП) – Правителството ще предостави допълнително финансиране от схемата за безвъзмездна помощ за малкия бизнес на местните власти, за да подкрепи малките предприятия, които обикновено плащат ниски или никакви бизнес тарифи (такси и данъци) и това ще осигури еднократна безвъзмездна финансова помощ от 10 000 британски лири на отговарящи на условията фирми, за да помогне за покриване на текущите им бизнес разходи.
 • безвъзмездна финансова помощ между 10 и 25 000 британски лири на обект ще бъде предоставена на предприятия за търговия на дребно, хотелиерство и развлечение (свободно време), които оперират дейността си в по-малки помещения и в случай че оценката на бизнеса им е между 15 000 и 51 000 британски лири. Предприятията в тези сектори с имот, чиято стойност е до 15 000 британски лири, ще получат безвъзмездна помощ от 10 000 британски лири. Фирмите в тези сектори с имот, чиято стойност е между 15 000 и 51 000 британски лири, ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на 25 000 британски лири – Не е нужно бизнесът да прави нещо към настоящия момент. HMRD информира, че местният данъчен офис ще се свърже с фирмата, в случай че същатата попада в сектора и заложените размери на цената на бизнеса.
 • Автоматична 12-месечна бизнес ваканция за всички фирми за търговия на дребно, места за настаняване, отдих и детски градини в Англия – правителството въвежда отпуск от бизнес тарифи (бел.моя такси и данъци) за бизнеса на дребно, хотелиерство и бизнесът в сферата на развлечения в Англия за данъчната година 2020 до 2021 година (бел. моя. бизнес тарифи са такси върху търговските помещения, плащани веднъж на година); Предприятията, получили отстъпка от държавата през данъчната година от 2019 до 2020 г., ще получат отсъпката от местните власти в най-кратки срокове (ако разбирам правилно изречението: Businesses that received the retail discount in the 2019 to 2020 tax year will be rebilled by their local authority as soon as possible) – бел. моя. Възможно е да става въпрос за годишна отстъпка, която обикновено в Англия се предоставя ежедневно на определени МСП за стимул;
  ***тази 12-месечна програма ще бъде валидна за бизнеси като:
  i/ магазини на дребно, ресторанти, кафенета, барове, кина и места за музика на живо
  ii/ събирания (асамблея) и свободно време
  iii/ хотели, помещения за гости и пансиони и заведения за бързо хранене
  iv/ предприятия, насочени към групови занимания на деца, ученици
  ***Мярката е автоматична, не се изисква заявление. Това ще важи считано от месец април 2020 г. Въпреки това, местните власти може да са издали сметката Ви автоматично, като в този случай ще бъде анулирана.
 • безвъзмездно финансиране за малък бизнес от 10 000 британски лири за целия бизнес, който попада в програмата small business rate relief or rural rate relief – Предвидена е безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 паунда за най-малките предприятия, предоставена от местните данъчни власти. Малките предприятия, които плащат по-ниски или нулеви бизнес тарифи (програми), както и тези в селските райони, ако отговарят на условията за облекченията на малкия бизнес (SBBR), следва да се свържат с местните власти – не е необходимо да кандидатстват. Финансирането ще бъде предоставено на местните власти в началото на април. Насоки за местните власти по схемата ще бъдат предоставени скоро. Бел. моя: предприятия, които плащат по-ниски бизнес тарифи (програми), са тези, които използват за дейността си до 1 имот (например: склад, магазин, ресторант, къща за гости, офис) с данъчна оценка под 15 хил. паунда (възможно е и ползването на повече от 1 имот при определени условия). Този предприятия се ползват от облекчения по принцип (не заради Covid 19) – например за притежаван имот с данъчна оценка до 13 хил. паунда не заплащат бизнес такса (business rate) за бизнес имота си. За предприятия, които не попадат в тази категория, но все пак са “малки” отново има различни програми за калкулиране на данъците. Business rate са такси върху имоти за търговска дейност, които се заплащат ежегодно от предприятията.
 • временна схема за облекчено кредитиране на бизнеси, преустановили дейността си заради коронавируса, предлагаща заеми с 6-годишен срок, овърдрафти, финансиране на задължения по фактури и финансиране на активи (asset finance) до 5 милиона британски лири за малки и средни предприятия чрез Британската бизнес банка – схемата е вече отворена за кандидатстване и е приложима за английски бизнеси, чийто годишен оборот не надхвърля 45 милиона британски лири годишно и бизнесът отговаря на другите критерии за допустимост на Британската бизнес банка. Нова схема за заем за прекъсване на бизнеса поради коронавирус, предоставена от Британската бизнес банка, ще даде възможност на предприятията да кандидатстват за заем до 5 милиона британски лири, като правителството безвъзмездно ще гарантира (ще стане гарант) до 80% от кредита. Кредитът ще бъде безлихвен за първите 6 месеца, като по времето на безлихвения период държавата ще покрива лихвените плащания и всички такси, начислени по заеми в този 6-месечен период. Правителството ще предостави на заемодателите (банките) гаранция от 80% за всеки заем (при условие, че предварителен заем е ограничен за вземанията?! subject to pre-lender cap on claims), за да предостави на кредиторите допълнително доверие в продължаването на финансирането на МСП. Схемата ще се предоставя чрез търговски кредитори, подкрепени от правителствената Британска бизнес банка. Вече са осигурени 40 акредитирани кредитори, които могат да предложат схемата, включително всички основни банки. В сайта на правителството е посочено следното: Схемата вече е отворена за заявления. Всички големи банки предлагат тази схема. За да кандидатствате, трябва да говорите с банката си или с един от 40-те акредитирани доставчици на финанси (различни Британската бизнес банка) възможно най-скоро, за да обсъдите вашия бизнес план. Можете да разберете най-новите и най-добрите начини да се свържете с тях чрез техните уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че понастоящем клоновете могат да бъдат затворени, за да се даде възможност за социално дистанциране. Пълните правила на схемата и списъкът на акредитираните кредитори са достъпни на уебсайта на Британската бизнес банка. Ако имате съществуващ заем с месечни погасителни плащания, може да искате погасителна ваканция, за да помогнете паричния поток на бизнеса си.
 • cхема за заплащане от държавата на лихви и такси за 12-месечен период по кредити на малки предприятия с прекъсната работа заради коронавируса – Правителството също ще извърши плащане за прекъсване на бизнеса, за да покрие първите 12 месеца лихвени плащания и всякакви такси, начислени от заеми, така че по-малките предприятия да се възползват от облекчението и да се осигури ликвидността им заради по-ниските плащания.
 • Подкрепа за по-големи фирми чрез механизма за корпоративно финансиране — нов инструмент за кредитиране от Bank of England за подпомагане на ликвидността сред по-големите фирми, като им помага да преодолее коронавирусните прекъсвания на паричните си потоци – Банката на Англия ще изкупува краткосрочни дългове на по-големи компании. Това ще подкрепи големия бизнес, ако той е засегнат от краткосрочно свиване на финансирането, и ще му позволи да финансира краткосрочните си задължения. Програмата също така ще подкрепи пазарите на корпоративни финанси като цяло и ще улесни предлагането на кредит за всички фирми. Всички нефинансови компании, които отговарят на критериите, посочени на уебсайта на Bank of England, могат да кандидатстват.

Създадена е специална телефонна линия за контакт с местните данъчни власти за подпомагане на бизнеса и самостоятелно заетите лица във финансови затруднения и с неизплатени данъчни задължения – на телефонната линия те могат да получат помощ, съвети и съдействие по своите данъчни въпроси. Чрез това предприятията могат да постигнат договореност за сроковете на плащане на данъчни задължения. Ако имате притеснение, че не можете да платите данъка си поради COVID-19, обадете се на специалната линия за помощ на HMRC (бел. моя. това е аналог на НАП) на телефон 0800 0159 559.

Всички запитвания относно допустимостта или предоставянето на облекченията трябва да се насочват към съответния местен данъчен орган (бел. моя. аналог на офисите на ТД на НАП по седалище). Указания за местните власти за отпуска от бизнес тарифите ще бъдат публикувани до 20 март.

В допълнение, решенията, обявени от Bank of England на 11 март 2020 г., означават, че банките са в по-добра позиция да предоставят допълнителен кредит на по-малки предприятия.

Бизнес секретарят Алок Шарма казва:

Коронавирусът създава множество предизвикателства пред бизнеса и от чести разговори с представители на бизнеса знам, че мнозина са загрижени за дългосрочните ефекти върху инвестициите, паричния поток и бъдещето на бизнеса им.

Подкрепата на компаниите през този период е основен приоритет и цялостно усилие на правителството. Мерките, заложени в Бюджета, показват, че това правителство ще подкрепя бизнеса през това бурно време и ще поддържа икономиката в движение. Ще продължим да разглеждаме тези мерки с напредването на въздействието на вируса.

II. СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Източник:
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resourcesfbclid=IwAR1zoB7xC77zZ62p0iEQQ4vaKc_noydLXaVHPdxAe_rXk4v6v_ZecUAKk-Y

Превод от:
адв. Христо Димитров Христов
Настоящата информация е извлечена от сайта на SBA (Small Business Administration; на български език АМБ – Администрацията на малкия бизнес). SBA е единствената федерална агенция, изцяло посветена на малкия бизнес, която предоставя консултации, капитали и експертиза за малкия бизнес.
Наръчник за малкия бизнес и ресурси за кредитиране
Здравни и правителствени служители работят заедно за поддържане на безопасността, сигурността и здравето на американския народ. Малките предприятия са насърчавани да свършат своята част, за да задържат своите служители, клиенти и себе си здрави.
Програма за предоставяне на заеми при икономически бедствия
Собственици на малки фирми от следните щати понастоящем имат право да кандидатстват за заем с ниска лихва поради Коронавирус (Covid-19): Калифорния, Кънектикът, Делауеър, окръг Колумбия, Флорида, Джорджия, Индиана, Мейн, Масачузетс, Монтана, Невада, Ню Хемпшир, Ню Джърси, Ню Мексико, Северна Каролина, Роуд Айлънд, щата Юта, и Вашингтон.
Администрацията на малкия бизнес (АМБ) работи пряко с губернаторите на отделните щати с цел предоставяне на целеви, нисколихвени кредити на малките предприятия и организации с нестопанска цел, които са сериозно засегнати от Коронавирус (COVID-19). Програмата за предоставяне на заеми при икономически бедствия осигурява на малкия бизнес кредити за оборотни средства в размер до $ 2 милиона, които могат да предоставят жизненоважна икономическа подкрепа за малкия бизнес с цел преодоляване на временна загуба на приходи.
Насоки за Бизнеса и Работодателите
Центровете за контрол и превенция на заболяванията предлага актуална информация във връзка с COVID-19. Тези временни указания се базират на наличната към момента информация относно заразата Коронавирус 2019 (COVID-19).
Настоящите временни насоки могат да спомогнат за предотвратяване на разпространението на работното място на остри респираторни заболявания, включително COVID-19.
Препоръчителни мерки, които следва да предприемат работодателите включват:
Активно насърчаване на служителите да стоят вкъщи;

Отделяне на болните служители;

Препоръчителен продължителен престой у дома за болни служители и задължително спазване на хигиенните изисквания;

Рутинно почистване на околната среда;

Предприемане на конкретни мерки от служители преди пътувания;

Допълнителни мерки – служители, които са здрави, но имат болен роднина, заразен с Коронавирус, са длъжни да уведомят техния пряк супервайзър, както и ако служител е заразен с Коронавирус, трябва незабавно да информира колегите си за евентуално им излагане на работното място, като в същото време тази информация трябва да остане конфиденциална в съответствие със Закона за американците с увреждания.

Често срещани проблеми, с които малките предприятия могат да се сблъскат:
Достъп до капитали – Такива ситуации напрягат финансовия капацитет на малкия бизнес с оглед изплащането на работна заплата и поддържането на работното имущество. Бизнесът трябва да се подготви чрез проучване и изследване на възможностите му за достъп до капитали, така че да разполага с това, от което се нуждае.

Капацитет на личния състав – Такива ситуации имат такова въздействие върху служителите ви, колкото върху вашите клиенти. Жизненоважно е да подсигурите изпълнението на задълженията им и в същото време да ги предпазите.

Инвентаризация и дефицит на доставки – Работодателите следва да поддържат адекватни запаси за продължителен период от време и/или да разнообрази източниците си на дистрибуция, в случай че един доставчик не може да изпълни конкретна поръчка.

Саниране на помещения/ разходи за почистване – В зависимост от ситуацията, може да има нужда да се подобри защитата на клиентите и персонала чрез увеличаване на честотата и интензивността на почистване на работните повърхности. Проверете сключените договори за поддръжка и доставки на почистващи материали.

Проблеми със застрахователно покритие – Много фирми имат сключени застраховки при прекъсване на дейността им; Моментът е подходящ да се свържете с вашия застрахователен агент да разгледа вашата полица с цел да се установи какви рискове покрива тя в подобни случаи.

Промяна на търсенето на пазара – В зависимост от ситуацията, може да е установен контрол на достъпа или ограничения на свободното придвижване, които могат да попречат на клиентите ви да достъпят вашия бизнес.

Маркетинг – Критично е да се осъществява пряка комуникация с вашите клиенти относно състоянието за дейността ви, относно това какви предпазни мерки сте взели.

Планиране – като работодател, съберете служителите си и изгответе план ако инцидентът се влошава или подобрява. Полезно е също да проведете упражнения, като симулирате потенциалните сценарии за това как Вашият бизнес мениджмънт и персонал може да реагира в такива ситуации.

Продукти и източници на АМБ
Администрацията на малкия бизнес има за цел да подпомогне малкия бизнес чрез достъпване на федерални ресурси и подготвителни планове.
АБМ си сътрудничи с редица партньори да съдейства и обучава малкия бизнес. АБМ разполага с 68 офиса, както и получава подкрепа и съдействие от редица партньори.
Достъп до капитали
АБМ осигурява редица кредитни ресурси за малките фирми, които да използват при осъществяване на дейността си.
Как да получите достъп до кредитиращите ни партньори? АБМ е разработила безплатен онлайн инструмент, който свързва малкия бизнес с одобрените кредитиращи партньори в рамките на 48 часа.
Програма 7 (а) предоставя заем в размер до $ 5.0 милиона и представлява олинклузив програма, разработена от кредитиращите ни партньори. Средствата могат да се използват за: оборотен капитал; разширение/ремонт; ново строителство; закупуване на земя или сгради; закупуване на оборудване, обзавеждане; подобрения на лизингово имущество; рефинансиране на дългове; сезонна кредитна линия; складова наличност; или започване на нов бизнес.
Заемна програма Express отпуска заеми до $ 350 000 за не повече от 7 години, с опция за подновяване. Отнема 36 часа за одобрение или отказ във връзка с подадено заявление. Начините за използване на средствата са същите както при Програма 7 (а).
Програма Предимство на Общността позволява на кредитиращите партньори да подпомагат малките предприятия с недостатъчно пазари с максимален размер на кредит в размер на $ 250,000. Начините за използване на средствата са същите както при Програма 7(а).
Програма 504 е предназначена за насърчаването на развитието и създаването на работни места. Начините за използване на средствата са ограничени до придобиване или допустимо рефинансиране на конкретни активи.
Микрокредит програма включва отпускането на заеми през нестопански организации с недостатъчно пазари. Средствата могат да се използват за: оборотни средства, консумативи, машини и оборудване, без недвижими имоти. Максимален размер на кредита е 50 000 долара при среден размер на кредита от 14 000 долара.

Съдействие при износ
АМБ осигурява заеми за подпомагане на малките предприятия да постигнат продажби чрез износ и подпомага тези фирми да отговорят на предизвикателствата, свързани с търговията, като COVID-19. Кредитите са достъпни за малкия бизнес в САЩ, които изнасят директно в чужбина, или тези, които изнасят индиректно чрез продажби на клиенти, които изнасят техните продукти.
Програма Експрес Износ позволява бърз достъп до капитали за фирмите, които се нуждаят от финансиране до 500 000 $. Фирмите могат да кандидатстват за кредит преди финализиране на конкретна сделка за износ или докато проучват възможности в чужбина, като например търсене на нов клиент в чужбина с цел избягване на нереализация на износна продажна поради COVID-19.
Програма Износ на оборотни средства дава възможност на малките фирми да изпълняват поръчки за износ и финансиране на международни продажби чрез предоставяне на револвиращи кредитни линии или на база финансиране на конкретна транзакция до $ 5 милиона.
Програма Международна продажба подпомага малките предприятия, ангажирани в международната търговия да модернизират или разширят конкурентоспособността си и да реагират на променящите се бизнес условия.
Правителствени договори
АМБ е насочена към подпомагане на непрекъсваемост на операциите за малки бизнес.
По-конкретно:
Програма 8 (а) Бизнес развитие служи за предоставяне на равни условия за малкия бизнес, притежаван от лица в социално и икономическо неравностойно положение, като правителството ограничава конкуренцията и участието на някои бизнеси. Програма 8 (а) се предлага в цялата страна, като АМБ продължава да работи с федерални агенции с цел осигуряване на максимални възможности за малкия бизнес.
Програма HUBZone предлага подпомагане на малкия бизнес, като предоставя информация за изискванията и критериите всеки четвъртък от 14:00-15:00 местно време на тел. 1-202-765-1264; код за достъп 63068189#. Екипът на HUBZone отговаря на въпроси за подпомагане на фирмите да се ориентират в процеса на сертифициране. За по-конкретни въпроси, свързани със заявления, моля свържете се с HUBZone Help Desk в hubzone@sba.gov.
За Малки бизнеси, притежавани от жени, които имат въпроси, моля посетете www.sba.gov/wosbready или пишете на wosb@sba.gov.
В случай че малка фирма, която има сключен договор с правителството, не може да изпълнява задълженията си по него, тя следва да се свърже директно с нейния агент и да изиска съответното удължаване на договора преди същият да бъде евентуално прекратен. АМБ може да съдейства в тази насока и да ви свърже с вашия агент.
Местна помощ
АБМ си сътрудничи с редица партньори да съдейства и обучава малкия бизнес. АБМ разполага с 68 офиса, както и получава подкрепа и съдействие от редица партньори.

III. ИСПАНИЯ
Превод от : Поля Петкова
Източник: https://a3.wolterskluwer.es/blog/ayudas-pymes-autonomos-coronavirus
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824#top

Ayudas a Empresas por Coronavirus. Publicas y Privadas


https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/10408235/03/20/Las-medidas-de-las-grandes-empresas-para-tratar-de-paliar-los-efectos-del-coronavirus-en-pymes-y-autonomos.html
Една от мерките, която е поставила правителството по отношение на борбата срещу COVID-19 на икономическо ниво, е отлагането на плащането на данъци. Този мораториум, който ще позволи 6-месечно забавяне на плащането на данъци, ще е валиден за ДДС и за корпоративния данък на малък и среден бизнес.
Държавата предлага два варианта за съкращение на работници, когато на фирмите не е възможно да продължават да поддържат тези работници в извънредната ситуация:
Директно съкращение на работници (ERE): след като фирмата е съкратила работниците си, държавата поема плащането на социални осигуровки (при фирмите с по-малко от 50 работници, държавата ще поеме 100 %; при фирмите с повече от 50 работници, държавата ще поеме 75 %).
Съкращение на работници с условие за връщане на работа, когато отмине извънредната ситуация (ERTE): държавата изплаща 70 % от заплатата на работниците по време на съкращението и когато ситуацията отмине, фирмите са задължени да върнат работниците си обратно на работа.
Относно едноличните търговци (ЕТ) и самонаетите лица държавата ще изплаща по 700 евро на месец, докато продължи извънредната ситуация, при условие че работна им дейност е спаднала с поне 70 % спрямо предишните месеци.
Всичките работници имат право да променят работното си време, както им е удобно без предварително предупреждение и без промяна в заплатите им. Тази мерка е основно важна за родителите с деца за които трябва да се грижат вкъщи и за зависимите хора.
Държавата ще подпомага отпускането на кредити за фирми с висока платежоспособност.
Iberdrola, най-голямата компания за енергийни услуги в Испания, стартира план за помощ за улесняване на плащането на сметки за газ, ток и други енергийни услуги, с цел да облекчи последиците от въздействието на коронавируса сред своите клиенти. Инициативата, насочена както към домакинствата, така и към малкия и среден бизнес, ще даде възможност за по-гъвкави плащания, като позволи разсрочено плащане на сметките до 12 месеца за всичките клиенти със затруднения.
Банката Santander активира протокол за подпомагане на фирми, като отпуска 20 милиарда евро в кредити за малък и среден бизнес и еднолични търговци и самонаети лица.
Банките Caixabank и BBVA отпускат всяка една по 25 милиарда евро в кредити за клиентите си.

IV. ГЪРЦИЯ
Превод от: Деяна Господинова
Източници: https://government.gov.gr/

Αρχική σελίδα


https://www.news247.gr/
https://www.ethnos.gr/
http://www.et.gr/ – Държавен вестник на Република Гърция

До момента правителството на Република Гърция e обявило два пакета от икономически мерки за справяне с последствията от коронавируса.
На 18.03.2020 г. гръцкият министър на финансите Христос Стайкурас обяви новия, втори подред пакет от икономически мерки в подкрепа на икономиката. Стойността на пакета се разпределя на 2 млрд. евро от държавния бюджет (1 млрд. за фирмите и 1 млрд. за работещите) и на 1,8 млрд. евро от специалния европейски фонд.
На специалната пресконференция за обявяване на новите мерки министърът на финансите Стайкурас обясни, че абсолютно условие за подкрепа към дружествата е те да не предприемат освобождаване на персонал.
Мерките, които ще бъдат предприети, се състоят от десет основни позиции с цел подпомагане на икономиката и заетостта предвид създалата се ситуация на пандемия.
В резюме, двата пакета включват следните мерки:
Първи пакет от мерки:
1. Подпомагане на системата за здравеопазване с минимален пакет от 200 млн. евро допълнително освен съществуващия бюджет на Министерство на здравеопазването.
2. Регламентиране със закон на облекчения за достъпа до заетост на работещите родители с деца чрез въвеждане на гъвкаво работно време, улесняване на дистанционната работа и възможност за ползване отпуск за специални цели. Държавата участва в поделянето на разходите.
3. Възможност за отлагане на плащането на задължения за данъци и осигуровки на фирми, които са затворили по решение на държавата.
Втори пакет от извънредни мерки:
1. Отлагане на плащането на данъци и осигуровки за фирмите.
Мерките засягат абсолютно всички компании, развиващи дейност в секторите, понасящи най-сериозни щети от появяването и разпространението на коронавируса. Според изчисленията става дума за около 200 хиляди фирми с приблизително 600 хиляди служители.
Мерките са хоризонтални, тъй като засягат всички компании с конкретни кодови номера на дейности, независимо от това дали същите функционират в работен режим, в частично работен режим, затворени са по нареждане на правителството или по собствена инициатива. Не касаят икономиката цялостно.
Кодовите номера на дейностите ще бъдат определени от Министерство на финансите на база на дневните данни за електронните сделки, с които същото разполага, в съчетание със съответните издадени решения за забрана на функционирането на определени сектори. Срокът за прилагане на мерките е в рамките на месец март и ако бъде счетено за необходимо, ще има удължаване на срока.
За всички компании от горепосочените сектори се отлагат за 4 месеца, тоест до 31 юли по отношение на задълженията за месец март, без лихви и завишения, следните плащания:
Плащания на задължения, удостоверени с декларации за ДДС, платими през месец март.
Плащания на всякакъв вид задължения към Териториалните данъчни дирекции или Контролните центрове.
Плащания на вноски за преструктуриране в частично внасяне на удостоверени задължения.
Също така се предвижда отлагане на плащането на осигурителни задължения към осигурителни институти за три месеца за всички компании, които са засегнати.
Подчертава се, че предпоставка за отлагане на плащането на данъчни и осигурителни задължения за фирмите е запазването на съществуващите работни места. Според изчисленията става въпрос за около 220 000 фирми с около 600 000 служители, които са преустановили дейност изцяло или частично.
Паралелно с това, още поне 100 000 фирми с повече от 200 000 служители, които не са затворили по държавно нареждане, са повлияни сериозно от икономическите последици от коронавируса и ще бъдат включени в мерките.
2. Финансиране на фирми
Под формата на подлежащ на възстановяване аванс за справяне с намаляването на оборота и с разходите на възнаграждения и други цели. Тази мярка се оценява на около 1 млрд. евро.
При изчисляване на размера на предоставяното финансиране ще се отчита намаляването на оборота и разходите за възнаграждения, както и и други разходи, свързани с работещите. Рамката на отпускане на финансирането ще бъде конкретизирана през следващите дни.
Предпоставка за получаването на въпросното финансиране е отново запазването на съществуващите работни места.
3. Работещи-безработни
Всички работещи, на които трудовите договори се прекратяват временно поради преустановяване на функционирането на предприятието, ще получат в началото на април обезщетение от 800 евро, а държавата ще покрие напълно осигурителните и здравните им вноски на база на номиналния размер на техните възнаграждения.
За 4 месеца се отлагат данъчните им задължения през март.
Мярката ще засегне около 500 хил. души, а стойността й е около 450 млн. евро.
Предвижда се също така отлагане на плащането на осигурителните задължения на работещи в засегнатите от мерките предприятия за месец февруари за 3 месеца, без лихви и завишения.
В заключение, предвижда се също така удължаване на срока за изплащане на редовното обезщетение за безработица, както и на обезщетението за дългосрочна безработица и на помощта за безработица на хората със свободни професии и самонаетите лица за срок от още два месеца за всички безработни, чийто съответен срок за получаване на обезщетение за безработица изтича на 31ви март.
Паралелно с това се предвижда категорична забрана за освобождаване от работа на работещи в предприятия, които са прекратили дейност по нареждане на държавен орган, а в случай, че такова бъде извършено, ще се счита за невалидно. Освен това се предвиждат мерки за непрекъснати медицински услуги от лекари по трудова медицина, отмяна на административните пречки за фирми, учреждения и медицински работници, и по-специално във връзка със защита на здравето и безопасността на работещите и общественото здраве.
Предвижда се също така въвеждане на значителни облекчения за всички граждани, напр. предоставяне на услуги дистанционно в e-Единен фонд за социално осигуряване и Организацията за заетостта на трудовия потенциал посредством ускоряване на планираната дигитализация на основни функции на двете организации.
4. Лица със свободни професии, самонаети лица и еднолични търговци
За самонаетите лица и едноличните търговци, които упражняват дейност в сектори с драстично намаление на стопанската дейност по причина на появяване и разпространение на коронавируса всички данъчни задължения, платими през месец март, се отлагат с 4 месеца.
За засегнатите от мерките самонаети лица, лица със свободни професии и еднолични търговци за периода 15 март-30 април ще бъде предоставена в началото на месец април финансова помощ в размер 800 евро.
Също така се предвижда отлагане на плащането на осигурителни вноски за лицата със свободни професии и самонаетите лица за месец февруари за 3 месеца, без лихви и завишения.
5. Освен горепосочените мерки, допълнителни 1,8 млрд. евро ще бъдат усвоени веднага от специалния европейски фонд за укрепване на ликвидността, заетостта и доходите на работещите.
Фонд, който е създаден миналата седмица с цел преодоляване на последствията от разпространението на коронавируса. Усвояването на съответните средства ще става веднага. Към настоящия момент се водят на европейско ниво съответните преговори върху конкретни предложения от гръцка страна.
Съгласно решението на Eurogroup с тази сума могат да бъдат финансирани различни видове дейности като ликвидност на предприятията и подкрепа на заетостта и доходите на работещите. За целта ще се приложи най-добрата възможна комбинация на средства от Програмата за държавни инвестиции, програмата ЕСПА, Гръцката банка за развитие и Холдинга на европейската инвестиционна банка по начин, който да осигури максимален ливъридж. По-конкретно се предвижда:
Финансиране на лихвите на обслужваните заеми за 3 месеца за секторите на икономиката, пряко засегнати от коронавируса. В случай че кризата продължи, мярката може да бъде продължена за допълнителен срок от време.
След консултация с Европейската комисия през периода на рестартиране на икономиката ще бъде осъществен механизъм за гарантиране отпускането на заеми за оборотен капитал на малки и средни предприятия до 3 млрд.евро.
Европейската банка за инвестиции ще предостави средства за осигуряване на ликвидност на банките за отпускане на нови фирмени заеми в размер на 2 млрд. Евро.
В сътрудничество с холдинга на Европейската банка за инвестиции се създава механизъм за гарантиране на заеми за бизнес цели до 500 млн. Евро.
Оптимизира се Фондът за предприемачеството към Гръцката банка за развитие и се увеличават средствата по него с 250 млн. евро с цел отпускане на нови заеми на предприятия, които са засегнати от коронавируса с финансиране в размер на 100% от лихвата за период от две години.
6. От 24 процента на 6 процента се намалява до края на годината ДДС върху продуктите, необходими за защита от коронавируса
По-конкретно, коефициентът се намалява на 6% за продукти, както следва:
(а) маски и ръкавици;
(б) дезинфектанти, антибактериални кърпички и други сходни продукти;
(в) сапуни и други продукти за лична хигиена;
(г) етиловият спирт, при условие че се използва за производството на дезинфектанти.
7. По отношение на пазара на недвижимите имоти поделяне на тежестта при настоящото затруднено положение
По-конкретно дружествата, които прекратяват принудително дейността си поради разпространението на коронавируса по силата на законодателните мерки, ще плащат 60% от сумата на наема за помещения за професионална дейност, в случай че наемат такива за месеците март и април.
Същото ще се отнася и до основното жилище на работещите. За 4 месеца се отлагат и вноските за погасяване на просрочени данъчни задължения.
Същевременно с това за собствениците на недвижимите имоти, посочени по-горе, се предвижда отлагане на плащанията на данъчни задължения и плащанията по вноски на удостоверени задължения за срок от 4 месеца.
8. Запазва се съществуващият режим за данъка върху недвижимите имоти, като новите данъчни оценки ще влязат в сила от следващата година.
9. Независимият орган за публичните приходи ще пристъпи към незабавно изплащане на всички просрочени задължения на държавата към дружества и физически лица.
Паралелно с това се вземат мерки за облекчаване на процедурите с цел избягване на закъсненията и предотвратяване намаляването на ликвидността на реалната икономика. От 25 февруари – датата на издаване на първия акт със законодателно съдържание до 13 март са възстановени 218 млн. евро.
10. Банките също се включват в общите икономически мерки за справяне със ситуацията. Банките вече отлагат до месец септември плащанията за погасяване на задължения за коректни дружества. Облекченията засягат юридически лица от браншовете засегнати пряко от настоящата криза. Следва съответните мерки от страна на банките по отношение на фирмите да се предприемат и по отношение на физическите лица.
Предвиждат се финансови инструменти за укрепване на ликвидността на фирмите.
Гръцкият банков съюз ще определи банковите трансакции, за които не се изисква физическо присъствие с цел защита на банковите служители и на клиентите.
В заключение, Комисията за капиталовия пазар предприема мерки за защита на фондовия пазар.
Допълнение от сайта на Българска стопанска камара https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Спиране на плащането на ДДС, платимо в края на март, в продължение на 4 месеца, в сектори и области, в които бизнесът е спрян с правителствено решение за повече от 10 дни.
Спиране на плащането на сертифицирани дългове към данъчните власти, както и вноски на частични плащания по сертифицирани дългове, платими в края на март, в продължение на 4 месеца в сектори и области, в които бизнесът е спрян с правителствено решение за повече от 10 месеца дни
Вземат се съответни мерки и за социално-осигурителните вноски.
Създаване на механизъм въз основа на наличните данни от Независимия орган за публични приходи, трансакции на електронно банкиране и данни на Министерството на труда, който да следи развитието на пазара на труда и вноските за социално осигуряване, така че да се прилага навременна, целенасочена и ефективна намеса в икономиката и в регионите, където има значителен спад в икономическата активност.
Административните изисквания, като задължението за докладване на извънреден труд, се преустановяват, за да се улесни постепенният достъп на работниците, за да се избегне пренаселеността на работното място и в обществения транспорт. Съществуващите разпоредби относно извънредния труд и минималното време за почивка не се променят. Осигурена е възможност за дистанционна работа, където е възможно.

V. ГЕРМАНИЯ
Превод от: адв. Ралица Стоянова
Източник: https://www.onlinehaendler-news.de/online-handel/praxistipps/132625-coronakrise-was-haendler-jetzt-wissen-muessen?fbclid=IwAR11eN0MXbHUeBC5IqH_UeJOmBTqEHrb4sQ8q51F95-Shbt2rphIn2V-m3Y
Кризата с Covid-19 не само овладява медиите, но в момента създава и много затруднения с доставките, затворените магазини и ограниченията в социалната среда, което предизвиква големи предизвикателства за малките и средни компании.
Част от най-важните предвиждани мерки:
1. Държавна помощ.
2. Помощ за работа за кратко време.
Работата за кратко време е за подпомагане на фирми и служители, ако няма достатъчно работа поради външни обстоятелства, в случая с кризата с вируса. Тук работодателят може да кандидатства за обезщетения за работа за кратко време.
3. Заявление за обезщетение за загуба на печалба.
Всеки, който официално е поставен под карантина, има право на обезщетение по Закона за защита от инфекции. На практика работодателят продължава да изплаща заплатите. След това той може да си възстанови платената заплата от съответния орган, който обикновено е здравното ведомство.
Обезщетението се изплаща:
През първите 6 седмици в размер на загубата;
От 7-мата седмица в размер на обезщетението за болест;
За самостоятелно заетите хора, доходът се дели на 12.
Спешна подкрепа/помощ в Бавария
Бавария вече стартира програма за спешна помощ. Фирми и работещи свободните професии имат право да кандидатстват. Помощта е насочена към компании, които са изпаднали в икономически затруднения и недостиг на ликвидност в резултат на кризата. Размерът на спешната помощ зависи от броя на заетите лица, наети в компанията:
До 5 служители: 5000 евро;
До 10 служители: 7500 евро;
До 50 служители: 15 000 евро;
До 250 служители: 30 000 евро.
4. Финансова подкрепа за бизнеса.
Както бе обявено миналата седмица, федералното правителство разработва защитен пакет за компании за предотвратяване на финансови бедствия. Освен че улеснява работата в кратки срокове, федералният бюджет ще осигури 460 милиарда евро. Задачата е да се подпомогнат компаниите в кратки срокове и да се улеснява ликвидността.
Предвиждат се редица мерки и безвъзмездни средства, които да могат да се използват от бизнеса и хора, извършващи свободни професии. Бързи заеми включително за компании с малко персонал и повече от 5 години на пазара.
Компаниите, които не са на пазара от пет години, имат достъп до различни стартиращи и предприемачески заеми със специални условия. Например заемът за предприемачи е идеален и за хора на свободна практика. Тук младите компании могат да кандидатстват за финансиране на оборотни средства до 25 милиона евро с максимален срок от пет години.
Гаранционни банки за собственици на малък бизнес, средни компании и фрийлансъри.
Собствениците на малки фирми, средни компании и фрийлансъри могат да се възползват от гаранционните банки през това време. Те предлагат 80 процента гаранции по подразбиране до 1,24 милиона евро в случай на липса на сигурност. Асоциацията на германските гаранционни банки предоставя на заинтересованите страни обширна информация. Федералното министерство на икономиката е съставило следните гаранционни банки – тук е таблица с контакти на всяка една от тях за връзка и необходими документи за кандидатстване.
5. Федерални и държавни гаранции за големи компании
Федералните и държавните гаранции могат да бъдат от интерес за всеки, който управлява голяма компания. В зависимост от федералната държава тук условията могат да се различават. Изглежда правилото е максимална гаранция от 50 до 80 процента за инвестиции и заеми за оборотен капитал. Размерът на държавните гаранции също може да варира: в структурно слабите региони се поемат гаранции до 20 милиона евро; в други региони те също могат да бъдат по-високи. Подробностите могат да се видят на уебсайтовете на отделните държави: тук е списък с конкретни контакти.
Допълнение от сайта на Българска стопанска камара:
https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Повишаване гъвкавостта на обезщетението за намалени часове работа (Kurzarbeitergeld).
Намаляване на минималното съотношение на служителите във фирма, засегната от по-краткото работно време, до 10%.
Частичен или пълен отказ от необходимостта от изграждане на отрицателен баланс в работно време.
Обезщетение за намалени часове за компенсация ще има и за временни служители / служители на агенции.
Пълно възстановяване на осигурителните вноски от Федералната служба по труда.
Помощ, свързана с данъчната ликвидност за бизнеса.
Вариантите за разсрочване на данъчните плащания и намаляване на предплащанията ще бъдат подобрени и правилата за прилагане ще бъдат адаптирани.
Ще бъде по-лесно да се предоставят отсрочвания на данъци. Органите по приходите ще могат да отложат данъците, ако тяхното събиране би довело до значителни затруднения. Органите по приходите ще бъдат инструктирани да не прилагат строги ограничения в това отношение.
Ще бъде по-лесно да се адаптират плащанията на данъци. Веднага щом стане ясно, че доходите на данъкоплатците през текущата година се очаква да бъдат по-ниски от предходната година, предплащанията на данъци ще бъдат намалени бързо и директно.
Мерките за принудително изпълнение (напр. запор на банкови сметки) и неустойките за забавено плащане ще бъдат отменени до 31 декември 2020 г., ако длъжникът на висящо плащане на данък е пряко засегнат от коронавируса.
Съществуващите програми за помощ за ликвидност ще бъдат разширени, за да улеснят достъпа на компаниите до евтини (ниско- или безлихвени) заеми. Това може да мобилизира голям обем заеми за повишаване на ликвидността от търговските банки. За тази цел нашите утвърдени инструменти, допълващи заеми, предлагани от частни банки, ще бъдат разширени и предоставени на по-голям брой компании:
Условията на KfW-Unternehmerkredit (бизнес заем за съществуващи компании) и ERP-Gründerkredit-Universell (стартиращ заем за компании на възраст под 5 години) ще бъдат облекчени чрез повишаване на нивото на допускания за риск (обезщетение) за кредити за оперативна дейност и разширяване на възможността за предоставяне на тези инструменти на големи предприятия с оборот до 2 милиарда евро (преди това лимитът беше 500 милиона евро). По-високите допускания за риск до 80% за заеми за оперативни нужди до 200 милиона евро ще увеличат желанието на банките да предоставят кредит.
В случая на програмата „Кредит за растеж на KfW”, насочена към по-големи компании, настоящият праг на оборот от 2 милиарда евро ще бъде увеличен до 5 милиарда евро. В бъдеще тези заеми ще бъдат под формата на синдикирани заеми и няма да бъдат ограничени до проекти в една конкретна област (в миналото са били допустими само проекти за иновации и дигитализация). Поемането на риск ще бъде увеличено до 70% (от 50%). Това ще подобри достъпа на по-големите компании до синдикирани заеми.
За предприятия с оборот над 5 млрд. евро подкрепата ще се осъществява на основата на разглеждане случай по случай.
За гаранционните банки (Bürgschaftsbanken) гаранционният лимит ще бъде удвоен до 2,5 милиона евро. Федералното правителство ще увеличи рисковия си дял в гаранционните банки с 10%, за да улесни преодоляването на рисковете, които е трудно да се оценят по време на криза. Горната граница от 35% от оперативните ресурси в общата експозиция на гаранционните банки ще бъде увеличена до 50%. За да ускори предоставянето на ликвидност, Федералното правителство предоставя на гаранционните банки свободата да вземат решения за гаранции до 250 000 евро самостоятелно в срок от три дни.
Разширена програма за гаранции (паралелни гаранции от федералното правителство и провинциите), която преди беше ограничена до компании от структурно слаби региони, ще бъде отворена и за компании в други региони. В тази програма федералното правителство покрива оперативни заеми и инвестиции с изискване за гаранция над 50 милиона евро и гаранционно покритие до 80%.
Тези мерки са обхванати от съществуващите правила за държавна помощ. Тези специални програми сега се представят на Европейската комисия за одобрение. Председателят на Комисията вече посочи, че в светлината на коронавирусната криза тя ще гарантира, че правилата за държавна помощ се прилагат гъвкаво. Министрите на финансите на ЕС и Еврогрупата ще подкрепят необходимата гъвкавост на ЕС.

VI. ФРАНЦИЯ
Превод от: Илия Глобтротер
Източник: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#partie7n5
На 3 март в Министерството на икономиката бе активиран отдел за икономическа приемственост. Това звено ще позволи да се получава цялата необходима информация за икономическото състояние на страната в реално време, за по-добро управление на влиянието на тази здравна криза върху нашата икономика, като взема ежедневни решения, които може да се окажат необходими.
За бизнеса правителството обяви следните мерки:
Отсрочки за плащане за социални и / или данъчни задължения.
В най-трудните ситуации може да се определят отстъпки за преки данъци с индивидуално разглеждане на исканията.
Спиране на наемите, сметките за вода, газ и електроенергия за МСП в затруднение.
Помощ в размер на 1500 евро за всички малки предприятия, самонаетите лица и микропредприятията благодарение на фонд за солидарност;
Мобилизиране на държавата в размер на 300 милиарда евро и на Bpifrance за гарантиране на банкови касови линии, от които компаниите може да се нуждаят поради епидемията;
Подкрепа от държавата и Банк дьо Франс (кредитно посредничество) за договаряне с вашата банка за разсрочване на банкови кредити;
Поддържане на заетостта в компаниите чрез опростената и засилена система за частична безработица;
Подкрепа за решаване на конфликти с клиенти или доставчици от Бизнес Посредник;
Признаване на коронавируса от държавата и местните власти като случай на непреодолима сила за техните обществени поръчки. Следователно, за всички държавни и местни обществени поръчки, санкциите за забавяне няма да се прилагат.
Допълнение от сайта на Българска стопанска камара
https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Забавени срокове за социални и фискални плащания.
В трудни случаи данъчните отстъпки могат да се определят при индивидуално разглеждане на исканията.
Подкрепа от държавата и Банк дьо Франс (кредитно посредничество) за договаряне с конкретните банки за разсрочване на банкови кредити;
Мобилизиране на Bpifrance за гарантиране на банкови касови линии, от които компаниите може да се нуждаят поради епидемията;
Поддържане на заетостта в компаниите чрез опростената и засилена система за частична безработица;
Подкрепа за третиране на конфликт с клиенти или доставчици от Бизнес Посредника;
Признаване от държавата на Коронавирус като случай на непреодолима сила на неговите обществени поръчки и договори. Следователно, за всички държавни обществени поръчки санкциите за забавяне няма да се прилагат.
Държавата ще покрива 100% от заплатите, изплащани по схемата за краткосрочна работа.

VII. БЕЛГИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Компаниите могат да следват така наречения „план за плащане“: В този план те могат да „разсрочват“ плащания на ДДС, социални вноски и глоби. Те също могат да забавят плащанията на корпоративен данък и подоходен данък.
Глобите на компаниите за забавяне на плащанията могат да бъдат възстановени.
Увеличение на краткосрочните плащания (65% -> 70%)
Федералното правителство няма да налага глоби на компаниите, ако не успеят да изпълнят навреме договори и обществени поръчки.
Тези мерки се прилагат само за компании, които могат да покажат, че са били пряко засегнати от коронавирус (напр. намаляване на оборота, значително намаление на поръчките и/или резервациите, последици от „верижна реакция“ с компании-партньори). Крайният срок за получаване на този „план за плащане“ е 30 юни.

VIII. ДАНИЯ
Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Инициативи за пазара на труда.
Правителството временно е суспендирало правилата за отпуск по болест до 1 януари 2021 г. По този начин заплащането на отпуск по болест започва от 1-вия ден (вместо обичайните 30 дни), когато служителите са под карантина или са болни с Covid-19. Самонаетите получават плащане за отпуск по болест от първия ден на отсъствие, вместо след 2 седмици.
По-голяма гъвкавост е предоставена на схема, която позволява на компаниите служителите им временно да работят на непълно работно време, при което служителите получават допълнително обезщетение за безработица през периода.
Тристранно споразумение за временно обезщетяване на заплатите в компании от частния сектор за служители, които са в риск да бъдат уволнени. Споразумението ще бъде в сила за период от 3 месеца (9 март до 9 юни 2020 г.) и се прилага за компании, които са принудени да освободят поне 30% от персонала си или повече от 50 служители.
В процес на приемане е закон за гарантиране на икономически компенсации за компаниите, които се сблъскват с недостиг на работна сила вследствие на вируса (шестмесечен период), ако дружествата продължават да поддържат заплащането на служителите си. Целта е да се избегнат съкращенията и риска от загуба на ценна част от работната сила на предприятията.
Работен дял може да се използва директно след споразумение със служителя, вместо период на изчакване от една седмица след първоначалната регистрация в центъра за работа. Плюс увеличена гъвкавост при използване на схемата. Мярката ще бъде приложима за период от 13 седмици с възможност за кандидатстване за удължаване.
Други инициативи
Спиране на плащанията на ДДС и други данъци от компаниите.
Противоцикличните капиталови изисквания са определени на нула, което позволява на банките да предоставят повече ликвидност на дружествата.
1 млрд. DKK, заделени за предоставяне на гаранции за компаниите.
Редица разпоредби, регулиращи транспортния сектор временно са спрени, за да се осигури разпространението и дистрибуцията на стоки в страната.
На публичните власти е разрешено да удължават крайните срокове за подаване на оферти в търгове и процедури (например ако в момента вероятно компаниите не са в състояние да започнат работа по проекти).

IX. ИРЛАНДИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Схема от 200 млн.евро на Стратегическата банкова корпорация на Ирландия за оборотен капитал на допустими предприятия, засегнати от COVID-19. Заемите до 1,5 милиона евро ще бъдат достъпни при по-ниски лихви, като до първите 500 000 евро са необезпечени. Заявленията могат да се правят през уебсайта на SBCI.
Пакет от 200 милиона евро за подпомагане на предприятия, включително схема за спасяване и преструктуриране, достъпна през Enterprise Ireland за уязвими, но жизнеспособни фирми, които трябва да преструктурират или трансформират своя бизнес.
Максималният заем, предоставен от MicroFinance Ирландия, ще бъде увеличен от 25 000 на 50 000 евро като непосредствена мярка за конкретно справяне с изключителни обстоятелства, пред които са изправени микропредприятията (еднолични търговци и фирми с до 9 служители). Заявленията могат да се правят през уебсайта на MFI или чрез местния LEO.
Схемата за гарантиране на кредити ще бъде достъпна за компаниите, засегнати от COVID-19, чрез водещите банки. Заеми до 1 милион евро ще бъдат достъпни при срок до 7 години.
Департаментът по въпросите на заетостта и социалната защита и Министерството на бизнеса, предприемачеството и иновациите ще предоставят съвместна услуга за поддръжка чрез Intreo офисите и агенциите за развитие, Enterprise Ireland и IDA Ирландия във всеки регион, за да осигурят индивидуална подкрепа за засегнатите фирми, с цел да се избегнат масовите уволнения и да се „купува“ време за фирмите да работят чрез краткосрочните прекъсвания.
Фирмите, които трябва да намалят работните часове или дни, могат да се възползват от Службата за заетост и социална защита за краткосрочна подкрепа, като се свържат с местния им офис Intreo, вижте gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support.
Пълният набор от подкрепящи мерки на Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office и Údarás na Gaeltachta ще бъдат на разположение на фирмите, за да помогнат в стратегиите за иновации, диверсификация на пазарите и веригите за доставки и за подобряване на конкурентоспособността.

X. ИСЛАНДИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Фирмите, които изпитват временни затруднения поради спад на приходите, ще получат гъвкавост, напр. удължени срокове за данъци и други публични такси.
Ще бъдат положени усилия за предоставяне на временно облекчение на туристическата индустрия, включително временно намаляване на специфичните за индустрията данъчни плащания.
След като ситуацията се върне към нормалното, ще бъде пусната маркетингова кампания за популяризиране на Исландия като туристическа дестинация и исландците ще бъдат насърчавани да пътуват в страната.
Ще бъдат въведени мерки за стимулиране на частното потребление и търсене, напр. намаление на данъка или увеличени ползите.
Текущите и планираните инфраструктурни проекти ще бъдат ускорени.
Правителството ще си сътрудничи с Исландската асоциация за финансови услуги в отговор на предвидимите трудности с ликвидността и плащанията на туристическите компании.
HF-фондът (бивш HFF-фонд) ще превежда средства от Централната банка за увеличаване на способността на банките и кредиторите да предоставят кредит както на компании, така и на физически лица.

ХI. ИТАЛИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Спиране на плащания и дължими сметки до 30 април на преференциалните заеми, издадени от Invitalia за период от 12 месеца.
Мерки за подпомагане на семейства, служители и самостоятелно заетите лица и за укрепване на мрежите за социална сигурност на производствените единици, работещи в „червената зона“.
Мерки за подпомагане на дружествата, които са засегнати косвено от извънредните санитарни мерки чрез увеличаване на Гаранционния фонд за МСП, като за 12 месеца трябва да се даде предимство на гарантирането на кредити за МСП, работещи в „червената зона“.
Мерки за сектора на туризма: спиране на удръжките и плащанията на вноски до 31 март за хотели, туристически агенции и туроператори; специфични форми на обезщетение за потребители, които не са успели да пътуват до и от „червената зона“ или да се възползват от туристически пакети поради ограничаването и мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19, разпоредени от италианските или чуждестранните власти.
Възстановяване на публичните инвестиции и на инвестициите в инфраструктурите, като основен двигател на икономическия растеж.
Голям инвестиционен план на европейско ниво.
Мерки за предоставяне на ликвидност на дружествата.
Мерки за подпомагане на заетостта, като се използват мрежи за социална сигурност за подпомагане на сектори и сектори в криза.
Стартиране на нова и широка програма за опростяване.
Стимули за младежката заетост.
План за действие за привличане, стимулиране и възобновяване на частните инвестиции.

XII. НИДЕРЛАНДИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Компаниите могат да забавят плащанията на корпоративни данъци, социални вноски и ДДС.
Глобите на компаниите за забавяне на плащанията могат да бъдат възстановени.
Разширени са правилата за работа в кратки срокове. Предприемачите трябва да покажат, че дейността на предприятието им ще бъде намалена с най-малко 20% от работното време поради corona virus.
Правителството обеща още мерки през следващите дни.

XII. НОРВЕГИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Норвежката централна банка намали лихвения процент от 1,5 на 1,0%.
Правителството намалява капиталовото изискване в банковия сектор от 2,5 на 1,0%. То ще даде повече наличен капитал за особено краткосрочен кредит за бизнеса.
Правителството ще намали броя на дните на заплащане на работна заплата от работодателите при съкращения от 15 на два дни. Освен това ще се премахнат дните на чакане за обезщетение за безработица за освободените от работа лица. Също така по-лесно ще може да се получи обезщетение за безработица, тъй като изискването за намаляване на работното време е намалено от 50 на 40 на сто.
Правителството също така ще промени данъчните правила, така че собствениците на компании на загуба да могат да отлагат плащането на данък върху печалбата.
Освен това правителството ще промени данъчните правила, така че компаниите, които излязат на дефицит (загуба) през тази година, да могат да го приспаднат от облагаемата печалба от предходните години.
Правителството временно ще прекрати събирането на самолетните пътнически такси за полети, които се извършват в периода от 1 януари 2020 г. до 31 октомври 2020 г.
Освен това ще се премахнат всички летищни такси до края на юни тази година.

XIII. ПОРТУГАЛИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Кредитна линия с държавна гаранция за подпомагане на паричния поток на компаниите (200 млн. Евро).
12-месечен мораториум върху изплащането на възстановими субсидии (системи за стимулиране) за най-засегнатите компании.
Отлагане на данъчни плащания.
Опростен режим на временно уволнение за компании, които преустановяват дейността си по причини, свързани с епидемията. Работниците получават 2/3 от заплатата си, от които 30% се плаща от работодателя и 70% от социалното осигуряване. По време на уволнението (и още един месец) компаниите са освободени от осигурителни вноски.

XIV. ШВЕЦИЯ

Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
Правителството възнамерява да внесе предложенията в Парламента в допълнителния коригиращ бюджет, решен от правителството на 19 март.
В зависимост от това как се развива ситуацията, кризисният пакет, който правителството представя, може да включва над 300 милиарда шведски крони, ако се използва цялото повишаване на ликвидността чрез данъчната сметка.
Въвежда се възможността за краткосрочен отпуск.
Предложението означава, че разходите за работна заплата на работодателя могат да бъдат намалени наполовина, като държавата поема по-голяма част от разходите. Строителството е подобно на краткосрочните работи, но степента на субсидиране значително се увеличава. Служителят получава повече от 90 процента от заплатата. Целта е да се спасят шведските работни места.
Беше предложено предложението за краткосрочни разрешителни да влезе в сила на 7-ми април и да се прилага през 2020 г., но то ще се прилага от днес 16 март.
Държавата поема отговорността за заплащане на болнични за два месеца.
Предлага се държавата временно да поеме пълните разходи за болнични през април и май. Самонаетите лица се компенсират и чрез получаване на стандартизирано обезщетение за болест за период от 1 до 14.
Увеличаване на ликвидността чрез данъчната сметка.
Предложението означава, че дружествата могат да отлагат плащания на вноски от работодатели, авансов данък върху заплатата и данък върху добавената стойност, които се отчитат ежемесечно или тримесечно.
Отлагането на плащането на корпоративен данък се отнася за тримесечните плащания и може да се разсрочи за максимум до 12 месеца. Това предложение заменя представеното по-рано предложение.
Предлага се новите правила да се прилагат от 7 април 2020 г., но могат да се прилагат със задна дата от 1 януари 2020 г. Това означава, че компаниите, които са платили данък в своята данъчна сметка за януари до март, могат да получат възстановяване на данъци от Шведската данъчна агенция. Отсрочки ще се предоставят само на компании, които не пренебрегват своите финанси задължения и нямат други задължения. Не могат да се предоставят отсрочки на компании, които имат по-големи данъчни задължения.
Предложенията за отсрочка и краткосрочна работа преминават към Правния съвет за по-бързо прилагане.
Държавата ще компенсира общините и регионите за извънредни мерки и допълнителни разходи за здравеопазване и грижи, свързани с коронавируса.
За да се намали разпространението на инфекцията в общността, приспадането се отменя между 11 март и 31 май, като се изплаща обезщетението за болест за първия ден на заболяването.
Органът за обществено здраве, Националният съвет по здравеопазване и Шведската агенция по лекарствата получават допълнителни ресурси.
Ресурсите се увеличават за така наречената надбавка за инфекциозни преносители, тъй като се предполага, че броят на лицата, които имат право на тази помощ, се увеличава.
Държавата временно поема отговорността за заплащане на болничните за два месеца.
Повишаването на ликвидността се осигурява чрез данъчната сметка за ДДС, вноските на работодателите и временния данък на служителите от 1 януари.
Краткосрочният отпуск се въвежда от 16 март.
В допълнение към мерките на правителството, шведската централна банка обяви, че заема до 500 милиарда шведски крони на компании чрез банките, за да осигурят предлагането на кредити.
Finansinspektionen (орган за финансов надзор на Швеция) обяви, че ще намали антицикличния капиталов буфер до нула, за да защити добре функциониращото кредитно предлагане.

XV. ЮЖНА КОРЕЯ
Превод от: сайта на Българска стопанска камара – www.bia-bg.com
Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/26658/
11,7 трилиона вона допълнителен бюджетен план, с мерки като:
Разширяване на спешните заеми за стопанска дейност и осигуряване на инвестиционна подкрепа за МСП в засегнатите от болести райони на град Тегу и провинция Северен Кионгсанг.
Предоставяне на гаранции за заем чрез Корейския фонд за гарантиране на кредити и Корейската технологична финансова корпорация.
Инвестиране в застрахователни фондове за вземания.
Инвестиране в експортно финансиране.
Осигуряване на подкрепа на заплатите за малките търговци
Насърчаване намаляване на наемите на традиционните пазари, като се предлага 100-процентна подкрепа за предотвратяване на пожари на целия пазар, в случай че най-малко 20 процента от магазините получават намаления на наемите.
Подкрепа възобновяването на бизнеса след спиране поради посещение от вирусоносител.
Насърчаване на разширяване на онлайн пазарите.
Осигуряване на търговците на дребно на традиционните пазари ваучери, предназначени да подкрепят маркетинговите им дейности, като съвместна промоция.
Издаване на ваучери за местни продукти.
20-процентно увеличение на заплатите на възрастните хора в държавните програми за работа на възрастни хора, ако те се съгласят да получат 30 процента от заплатата си в местни подаръчни сертификати.
Осребряване на 10 процента от цените, платени за домакински уреди с висока степен на енергийна ефективност.
Увеличаване бюджета за помощи за домашни грижи в случай на преминаване на грижи за деца от детски заведения към домашни.
Увеличаване обезщетенията за търсещи работа за млади хора и въвеждане отново на надбавките за търсещи работа за домакинствата с ниски доходи.
Разширяване подкрепата за заетост, предназначена да насърчава запазването на заетостта и обучението за работа.

%d блогъра харесват това: