НОИ дължи обезщетение при гледане на дете и близък по време на карантина (Covid-19)

Още преди 13.03.2020 г. и обявяването от Народното събрание извънредно положение в Република България, в чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда, вр. с чл. 11, вр. с чл. 13а от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), е предвидено, че осигурено лице, което има 6-месечен осигурителен стаж (в това число служители и самоосигуряващи се лица) за рискове “общо заболяване” и “майчинство”, има право на обезщетение за времето, В КОЕТО СЕ ГРИЖИ ЗА: i/ здраво дете поради наличие на карантина в заведението, което посещава; ii/ болен член от семейството, както и iii/ член от семейството, поставен под задължителна карантина. Обезщетението се равнява на 70 % (за първите три дни) и 80 % (за четвъртия и следващите дни), от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход. Първите 3 дни обезщетението се заплаща от работодателя, а през следващите – НОИ за сметка на фонд “Общо заболяване и майчинство”. Редът, условията и срока за подаване на документите е установен в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Плащането се извършва по лична сметка на осигуреното лице.
Горепосоченото, освен в разпоредбите е описано и в т.11 и т.13 в сайта на НОИ, както и в портала на Европейската комисия  като действащо законодателно решение в Република България. В този сайт дори е посочен пример за реда на изплащането на обезщетението, а именно: „ако лекарят ви е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната ви заплата е 1000 лева на месец, дневната ви заплата за месец с 21 работни дни е 47,6 лева. За първите три дни болнични ще получите от работодателя 33,3 лева на ден (70 %) или общо 99,9 лева за 5 дни домашно лечение. За следващите два дни обезщетението се поема от НОИ, който трябва да ви изплати 76,2 лева.“

Размерът на обезщетението  се определя при определени формули и е свързано със среднодневното възнаграждение на осигуреното лице или среднодневния осигурителен доход, процент от което би следвало – за повече информация вижте чл. 31 и следващите от Наредбата. Имайте предвид, че под осигурителен стаж следва да се разбира период от време, който се изчислява в часове, месеци и години. За него се зачита времето, през което сте работили като наето лице на пълно работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. В него се включва и времето на платен или неплатен отпуск по болест, по майчинство, за раждане или осиновяване на дете и за отглеждане на дете до 2 години. Както и до 30 работни дни на неплатен отпуск в една календарна година. Зачита се и самостоятелната заетост. За всяка професия има минимален осигурителен доход и за осигурителен стаж не се зачитат периоди с вноски в размер под този доход, освен при определени изключения. Ако сте работили при непълно работно време, стажът се зачита пропорционално на определеното от закона работно време. При нормални условия на труд то е 8 часа на ден. Отделно от това, няма изискване 6-месечния необходим осигурителен стаж да сте придобили  при настоящия си работодател.

Със Заповед № 01-124 на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. се  преустановиха всички учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата,университетите и в другите обучителни институции и организации. Въведе се и  форма на дистанционно обучение и се преустановиха  посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Със заповедта едновременно с това се указа на работодателите по възможност да въведат дистанционна форма на работа.

Междувременно със Заповед № 01-130 от 17.03.2020 г. на същия министър се посочиха лицата, които подлежат на задължителна карантина за срок от 14 дни: “Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните
семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал.Демократична социалистическа република Шрн Ланка. Кралство Испания. Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария,  се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.  С тази заповед се поставиха под задължителна карантина  и  близките  контактни на потвърден случай на Covid-19. Към заповедта се приложи и предписание на регионалните здравни инспекции за поставяне под карантина Срокът на задължителната карантина бе определен на 14 дни. Всички  поставени под карантина лица се задължиха по силата на заповедта да  да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.


Дотук добре. В случай че работодателят е организирал дейността си по начин, предоставящ възможност за работа отвкъщи, служителят, който едновременно с това отглежда и дете, няма да има затруднения освен обичайните такива, свързани с факта, че едновременно с работата, ще следва да обгрижва и детето…Частично няма да има проблем и този, който е поставен под принудителна карантина (вж.по-горе), чувства се добре и може да работи отвкъщи. Но… в този случай не следва да се забравя, че това лице има нужда от елементарни грижи (доставка на храна, козметични принадлежности), като за тях на помощ има друго лице, което да ги осигурява.

Често задаваният в последни дни въпрос е какво се случва с тези родители или настойници, чиито работодатели не са въвели дистанционната форма на работа било то поради техническа невъзможност, било то поради естеството на работата? Какво се случа с тези лица, които следва да обгрижат поставените под карантина свои близки?

Съгласно чл. 11, т.1, буква “а”, вр. с чл. 13а осигурените за общо заболяване и майчинство имат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване…,  карантина, гледане на болен или на член от семейството под карантина, …, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

От горното можем да направим следния извод: 

  • лице (родител, настойник), което се грижи за дете, върнато от ясла, детска градина или училище (за деца до 18 г.), заради карантина на заведението, което посещава,

както и лице

  • грижещо се за член, поставен под карантина или болен член,

има право на обезщетение, ако следва да се грижи за лицата, посочени по-горе и поради това не може да ходи на работа. 

Правото на обезщетение ви се полага, ако: 

  • имате минимум 6-месечен осигурителен стаж, през който надлежно са плащани осигурителни вноски  (на практика това са служителите и самоосигуряващите се лица – вж. чл. 4, ал.1 – 4 и ал. 9, чл. 4а, ал.1 от КСО и чл. 13а, т.1, буква “а”, вр. с чл. 40 и следв. от КСО) – Внимание! Няма разпоредба в КСО или в Кодекса на труда, която да изисква осигурителният стаж да предшества непосредствено излизането в отпуск и получаването на обезщетение за отглеждане на малко дете при осигурителя, при когото ще се ползва. В този смисъл: Решение № 32 от 9.04.2009 г. на АдмС – София по адм. д. № 7621/2008 г., I о., 19-ти с-в, докладчик съдията Румяна Лилова. Тоест може 6-месечният стаж да сте придобили при друг работодател.
  • имате здраво дете, което е върнато от детска градина, ясла, училище заради карантина в заведението;

ИЛИ

  • болен член от семейството, съответно заразен

Обезщетението се дължи от ден първи до отпадане на основанието за изплащането му (вдигане на карантината, преминаване на периода, в който лицето е поставено под карантина).

Нашето адвокатско дружество счита, че горепосочените заповеди следва да се разбират, както следва за целите на правото на осигурените лица на обезщетение:

1/ Заповед № 01-124  от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването следва да се разбира като основание за плащане на обезщетението, доколкото със същата се преустанови дейността на ясли, градини, училища. Този административен акт безспорно следва да се тълкува като действие по “поставяне под карантина на заведение” по смисъла на чл. 13а от КСО.

2/ Заповед № 01-130 от 17.03.2020 на министъра на здравеопазването следва да се тълкува като основание за плащане на обезщетението, доколкото съд същата се подложиха на задължителната карантина редица лица, които могат да разчитат единствено на близките си, които да обслужват ежедневните им нужди – храна, вода и др.

Няма съдебна практика по подобни въпроси, но смятаме, че цитираните по горе и действащи разпоредби са ясни и не би следвало да се тълкуват по начин, различен от предложения от нас. Ето защо, не се колебайте да упражнявате законовогарантираните си права.

Необходимите документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност при посочените по-горе случаи са посочени в чл. 1, ал. 2, чл. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от НПОПДОО:

  • болничен лист
  • декларация по образец от осигуреното лице
  • удостоверение (по приложение № 9 от наредбата) от осигурителя, респ. от самоосигуряващото се лице
  • препоръчваме да предоставите и: 1/документ, удостоверяващ връзката между вас и детето (например акт за раждане); 2/връзката между вас и лицето, за което ще се грижите, ведно с предписание за поставянето му под карантина (например акт за сключен брак, друг документ);

Работодателите, съответно самоосигуряващите се лица, следва в срок до 10 април да предоставят документите пред ТП на НОИ относно месец март. За следващите месеци срокът е 10-то число на месеца, следващ месеца, в който не е работело осигуреното лице поради причините, посочени по-горе.Служителите следва да предоставят болничен лист на работодателя, като това следва да е по-рано от 10-то число на месеца, в който се е случило събитието (карантината), тоест за месец март, 2020 г. крайният срок, в който работодателят е длъжен да предостави документите в ТП на НОИ е 10-ти април 2020 г.. Осигурете документа преди тази дата.

Паричните обезщетения за временна неработоспособност към настоящия момент се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето в НОИ на удостоверенията, приложение № 9 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове. Изплащането на паричните обезщетения въз основа на заявления-декларации също се извършва в срок до 10 работни дни от представянето на документите/данните в ТП на НОИ.

Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец (какъвто може би ще е настоящия случай), се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

АКО ОТ СТАТИЯТА ЗА ВАС СА ВЪЗНИКНАЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО Е ИЗПРАТИЛО ЗАПИТВАНЕ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ, КОИТО ДА ОТГОВОРЯТ НА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЗАПИТВАНИЯ. 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАПИТВАНЕТО. ВЕДНАГА ЩОМ ПОЛУЧИМ ОТГОВОР, ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ТОВА ЧИТАТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПУБЛИКАЦИЯ В САЙТА И ВЪВ ФЕЙСБУК.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали!

Отделно от това,  нашето адвокатско дружество поиска промяна в условията за отпускане на обезщетението в посока облекчване на лицата по начин, че да не се налага изискване на болничен лист, а оттам и посещение на болници и лекарски кабинети. Поискахме дигитализиране на процедурата –  от хартиена в изцяло електронна и ускоряване на сроковете за  изплащане на обезщетението (вж. стр. 19 и 20 от предложението). Предложихме на държавата да облекчи условията за изплащане на обезщетението и признаване на Заповед на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. за достатъчно основание за изплащането му, съответно отпадане на задължението за представяне на болнични листове или най-малко същите да се издават електронно.

Автор: адв. Михаела Димитрова – управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Димитрова и Хаджиева“

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” с приз “Млада кантора за 2018 г.”.

Следвайте ни във фейсбук за още полезна информация.

Прегледайте запитването до Министъра на здравеопазването и здравните инспекции, което отправихме на 27.03.2020 г.

%d блогъра харесват това: