Обещаващ старт на 2020 г. – Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” с три спечелени дела от началото на годината

Началото на годината бе отбелязано с обещаващи успехи за адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева”.

На 2-ри януари 2020 год. ни бе връчено Решение на Комисия за защита на личните данни, с което по наша жалба бе установено нарушение в областта на личните данни от страна на един от основните доставчици на телекомукационни услуги в България. 

Случаят

Нашият клиент имаше съмнения за допуснато от страна на телекомуникационната компания нарушение в областта на защитата на лични данни. Евентуалното нарушение бе от такова естество, че бе трудно доказуемо, тъй като твърдяното нарушение бе в обхвата на информационните технологии. Макар решението на Комисия за защита на личните данни да подлежи на обжалване и въпреки че не знаем дали нарушителят (поне на този етап е такъв) ще обжалва акта, ние се гордеем, че сме създали практика в областта на личните данни и по-конкретно, че след въвеждането и влизането в сила на Регламента за защита на личните данни, известен като GDPR, броят на решенията на Комисията, с които се установява нарушение на Регламента и се налага имуществена санкция, е изключително малък.

Резултатът

С Решението Комисията приема жалбата ни за основателна, установява извършено от компанията дружество и налага на същата имуществена санкция. След влизане в сила на решението клиетът ни ще може да претендира пред съд компенсация на причинените му от нарушението имуществени и неимуществени вреди.

На 3 януари 2020 год. ни бе връчено съдебно решение на Софийски апелативен съд, с което по наша жалба бе отменен съдебен акт на Софийски градски съд по повод имотен казус. 

Случаят

Нашият клиент е собственик на недвижим имот в гр. София. През лятото на 2018 год. същият разбира, че върху имота му е наложена възбрана от частен съдебен изпълнител по повод висящо изпълнително дело. Собственикът на имота не е имал непогасени вземания, нито пък знае да е имало образувано срещу него изпълнително дело. При проверка по изпълнителното дело установихме, че пред съдебния изпълнител е представен нотариален акт, в който нашият клиент не фигурира като собственик, а имотът е препродаден от инвеститора на сградата на трето лице – търговско дружество. Нещо повече, част от данните за имота – идентификатор и адрес, са идентични с описанието на имота на нашия клиент, а друга част – площ и съседи, се различават. Казусът допълнително се усложнява от това, че наложените възбрани върху имота са три, нотариусът, изповядал фиктивната сделка, е починал, а в ДНСК не се съдържат данни за изменение на строителните книжа. Не би било пресилено да обобщим, че този казус създава истински прецедент в съдебната ни практика. Така предприехме действия по съдебно оспорване на наложените възбрани. Тази процедура е усложнена още на първоначалния й етап, тъй като съдът трябва да изследва редица предпоставки, за да приеме, че ще разгледа жалбата и ще се произнесе по нейната основателност. При разглеждане на първата жалба в съдебно заседание, след разпит на свидетели, съдът прие, че жалбата не е допустима и няма да се произнася по нейната основателност, като по този начин прекрати делото. Тъй като счетохме изводите на Софийски градски съд за неприемливи и необосновани, предприехме действия по обжалване на съдебното решение пред Софийски апелативен съд.

Резултат

Софийски апелативен съд отмени определението на Софийски градски съд, като изцяло подкрепи доводите ни за неправилност на първоинстанционния акт. По този начин апелативният съд върна делото на първа инстанция, като прие, че жалбата срещу определението е основателна и Софийски градски съд следва да  разгледа делото, а не да прекратява същото. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Макар и съдебният акт на горната инстанция в лицето на Софийски апелативен съд да не е по същество, сме щастливи, че съдът дава шанс на клиента ни да се пребори срещу несправедливостта. Силно се надяваме Софийски градски съд, решавайки спорът по същество, да приеме правилното решение.

На 3 януари 2020 год. ни бе връчено съдебно решение на Административен съд – София град, с което бе осъден държавен орган да заплати на наш клиент обезщетение за причинени вреди от незаконосъобразен властнически акт

Този съдебен акт е гордост за нашата кантора, но същевременно създава недоволство у нас, доколкото сумата, за която бе осъден държавния орган, издал обжалвания властнически акт, ще бъде заплатена от държавния бюджет или иначе казано с парите на данкъкоплатците. Няма да бъде преувеличено, ако заключим, че органът, издал акта, ако бе обърнал внимание на фактите, а и на възраженията ни още на етап административно, а не съдебно обжалване, може би нямаше да се стигне до този етап и до тази ситуация, при която държавата ще следва да заплати хиляди левове на клиента ни поради понесени от същия вреди вследствие незаконния акт.

 

%d блогъра харесват това: