Важни аспекти при вноса на тютюн за пушене с водна лула (наргиле) – 1. част

     Преди време в офиса ни посети клиент, който желаеше да внася тютюн за пушене с водна лула (наргиле) на територията на Република България, от друга държава, като идеята му беше търговията да се осъществява от склад, а не от търговски обекти. Ако и Вие проявявате интерес към тази търговска дейност, то със сигурност настоящата статия би представлявала интерес за Вас.

    Въпроси, които ще разгледаме в настоящото становище:

 1. Продуктът попада ли в регламентацията на Закона за акцизите и данъчните складове?

 2. Какъв е размерът на дължимите акциз, мито и ДДС?

 3. Процедура по заявяване, закупуване и поставяне на бандерол

 4. Процедура по внос на стоката.

 5. Как се получава разрешение за търговия с тютюневи изделия

      Отговори на поставените въпроси.

  1. Продуктът попада ли в регламентацията на Закона за акцизите и данъчните складове?

      Да. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) тютюн за пушене е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка. Предвид разпоредбите на ал. 2 на същия член, за „тютюн за пушене“ се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за „тютюн за пушене“, както и изделия за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или заместители на тютюна съдържат и ароматизирани вещества. Тоест продуктите за пушене с наргиле се включват в понятието „тютюн за пушене“ по смисъла на ЗАДС и подлежат на облагане с акциз.

 1. Какъв е размерът на дължимите акциз, мито и ДДС?

 • Акциз.

    Размерът на акциза е 152 лв. за килограм, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗАДС.

 • Мито.

   Ако Вашата идея е да внасяте тютюна от държава, която не е членка на Европейския съюз, следва да се изследва дали между Република България и държавата, от която ще внасяте стоката е налице споразумение относно митническото облагане при внос-износ на стоки от двете държави, а ако няма такова – дали е подписано споразумение между Европейския съюз и държавата, от която ще внасяте стоката.

 • ДДС.

Размерът на дължимото ДДС е в размер на 20 %.

 1. Процедура по заявяване, закупуване и поставяне на бандерол.

    Тютюнът за пушене с водна лула като тютюнево изделие, предназначено за продажба, следва да притежава бандерол, което удостоверява заплащането на акциз. ЗАДС третира като облагаеми с акциз всички тютюневи изделия. Според чл. 28 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват или продават в търговски складове и обекти само с бандерол. Този бандерол се залепва върху потребителската опаковка по реда, предвиден в ЗАДС. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗАДС лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1 на същия член (сред които и тютюневите изделия), са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка.

     Това поставяне на бандерол се извършва по един от следните начини:

при производителя – извън територията на страната;

в данъчен склад или във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.

     Исканията, уведомленията, заявленията за бандероли, описите за връщаните бандероли/описите на подлежащи на бракуване бандероли, отчетите за получените бандероли по закона и правилника, могат да бъдат подавани и по електронен път.

     Процедурата по заявяване и снабдяване с бандероли е следната:

Заявяване.

    Съгласно чл. 60 от ППЗАДС заявителят подава писмено искане за необходимото количество бандероли по образец съгласно Приложение № 10, което се подава до съответното митническо учреждение. Към заявлението се прилагат: – платежният документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли по сметка на Министерство на финансите; – договор или друг документ, удостоверяващ договорените количества с чуждестранното лице.

     Когато заявлението се подава на хартиен носител, информацията, съдържаща се в искането, се предоставя и на електронен носител.

Обезпечение.

    Съгласно чл. 63, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 (сред които са вносителите на тютюневи изделия) предоставят пред териториалната дирекция, където е подадено искането за бандероли, обезпечение по чл. 83 от закона.

     Редът по чл. 83 от ЗАДС е следният:

    Лицата, заявили бандероли за чуждестранни стоки, представят пред митническите органи обезпечение в пълния размер на акциза преди получаване на бандеролите. Обезпечението може да бъде  учредено с депозит в пари или с банкова гаранция. Обезпеченията се приемат в български левове. Когато обезпечението е учредено с банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 дни, считано от датата на получаване на бандеролите. Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари. След изтичането на 90 дни, считано от датата на получаване на бандеролите, митническите органи предприемат действия за усвояване на представеното обезпечение в размера на дължимия акциз. В 30-дневен срок обезпечението се освобождава при заплащане на пълния размер на акциза за получените бандероли и след представяне на отчета за получените бандероли.

 • Получаване.

  Съгласно чл. 64 от ППЗАДС, бандеролите се предават на лицето, подало искането, в срок не по-късно от 30 дни от заявяването им с приемо-предавателен протокол по образец съгласно Приложение № 11, който се съставя в два екземпляра. Неполучените бандероли могат да бъдат предадени на лицата до 30 дни след изтичане на първоначалния 30-дневен срок, след което се връщат в отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ в Министерство на финансите.

     Следва да отбележим, че за вносителите броят на бандеролите не може да надвишава този, който е договорен с чуждестранното лице.

 • Поставяне.

  Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка без да бъде повреден. В случай че бандеролът е поставен върху потребителската опаковка и е покрит от производителя с фолио, фолиото трябва да е прозрачно, а бандеролът да е залепен изцяло и да са видими всички негови реквизити и защити.

 1. Процедура по внос на стоката.

     За да бъдат легитимно въведени на територията на Съюза несъюзни стоки, най-напред следва да бъде подадена по електронен път Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на Съюза.

    Подаването на декларацията се извършва по електронен път в определени срокове в зависимост от вида на транспорта (от 1 час до 24 часа преди пристигането на превозното средство на входен пункт на ЕС). Декларацията се подава към митническото учреждение на първо влизане, т.е. в първата точка на въвеждане на стоките на митническата територия на Съюза.

    В декларацията се съдържат следните данни: – държава и място на товарене; – държава и място на разтоварване; – транспортни разходи – начин на плащане; – товародател и товарополучател – име на фирма, адрес, пощенски код, държава и EORI номер (при регистрация в ЕС); – митнически тарифен код, тегло и брой колети на стоката.

   Следващият етап е превозване на стоките. Лицето, което въвежда стоките на митническата територия на Съюза, ги превозва незабавно, по определен от митническите органи маршрут, до определеното митническо учреждение или до друго място, определено или одобрено от тях. Непосредствено след пристигането на стоките в определеното митническо учреждение или на друго място, определено или одобрено от митническите органи, те следва да бъдат незабавно представени от лицето, поело ангажимента за тяхното превозване или от всяко друго лице, носещо отговорност за тяхното митническо оформяне. Стоките могат да се разтоварват или претоварват от транспортните средства, на които се намират, само с разрешението на митническите органи на места, определени или одобрени от тези органи (временни митнически складове).

     След изпълнение на горните процедури и доколкото внасяната стока – тютюн за пушене, е внесена от държава, която не е членка на ЕС, по своята същност тя представлява несъюзна стока, и същата подлежи на временно складиране от момента на представянето й пред митническите органи, като за целта се подава Декларация за временно складиране. Тази декларация се задържа от митническите органи, или е достъпна за тях, за целите на удостоверяването, че несъюзните стоки, за които се отнася, впоследствие са поставени под митнически режим или са реекспортирани в рамките на максимум 90 дни. Следва да се има предвид, че съгласно действащото митническо законодателство, след изтичане на тези 90 дни, без да бъдат предприети мерки за даване на следващо митническо направление на стоките, те се считат за изоставени в полза на държавата.

   Стоки на временно складиране се съхраняват само в специализирани съоръжения или, когато е оправдано, на други места, посочени или одобрени от митническите органи. Преди изтичане на гореописания 90-дневен срок, следва стоките да бъдат поставени под митнически режим.

  Митническите режими са: допускане за свободно обращение; временен внос; активно усъвършенстване; митническо складиране; специфична употреба; свободна зона; транзит; реекспорт. Митническият режим се посочва в митническа декларация (Единен административен документ). Относимите в случая митнически режими са: митническо складиране и допускане за свободно обращение, които ще изясним по-долу.

    Митническо складиране. Правната регламентация на режим „митническо складиране“ се съдържа в чл. 237-240 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. Под този режим могат да бъдат поставяни и несъюзни стоки, от държави, които не са членки на ЕС, за неопределн срок от време. Стоките могат да бъдат складирани в помещения или на други места, одобрени за този режим от митническите органи и под митнически надзор (митнически складове). Митническите складове могат да се ползват за складиране на стоки от всички лица (обществен митнически склад) или за складиране на стоки от титуляра на разрешение за митническо складиране (частен митнически склад). Обществените митнически складове биват от тип I (стоките са под отговорността на титуляра на режима и на складодържателя) и от тип II (стоките са под отговорността на титуляра на режима). Ако по време на съхраняването на стоките възникнат липси или щети, лицето, отговорно за митническия склад, е длъжно да заплати дължимите митни сборове.

    Режимът Митническо складиране изисква обезпечение на вносните митни сборове с депозит или банкова гаранция в пълен размер.

    Режимът Митническо складиране приключва, когато стоките, поставени под този режим се поставят под следващ митнически режим, в случая допускане за свободно обращение.

    Допускане за свободно обращение.

    Правната уредба на този митнически режим е в чл. 201-202 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (по-долу наричан „Регламентът“). Съгласно чл. 201 от Регламента „несъюзните стоки, предназначени за пазара на Съюза или за лична употреба или за потребление в рамките на митническата територия на Съюза, се допускат за свободно обращение“.

    Допускането за свободно обращение включва следното:

 • събиране на дължимите вносни мита;

 • събирането, ако е целесъобразно, на други вземания, предвидени в съответните действащи разпоредби за събирането им (такси, акцизи, ДДС);

 • прилагането на мерките на търговската политика и забраните и ограниченията, доколкото такива мерки не е трябвало да бъдат приложени на по-ранен етап и

 • изпълнение на другите формалности, предвидени при вноса на стоките.

    Допускането за свободно обращение придава на несъюзните стоки митнически статус на съюзни стоки. Този режим се прилага за всички стоки, идващи от трети страни, които не са членки на Европейският съюз, и които ще останат трайно на територията на ЕС.

    5. Как се получава разрешение за търговия с тютюневи изделия

    Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършва само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от директора на компетентната териториална дирекция на Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския склад или обект. Това изискване не се прилага за лицата, получили лиценз за управление на данъчен склад (чл. 90а, ал. 2 и ал. 4 от ЗАДС).

    Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което (чл. 90А, ал. 2 и ал. 4 от ЗАДС):

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. се представлява от лица, които:

а/ не са осъждани за престъпление от общ характер;

б/ не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;

6. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност; 7. не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение.

    Както е посочено в т. 6 от изискванията по-горе, изискване за регистрация е търговецът да разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност. Тези помещения са търговски складове и обекти – специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки,магазини за продажба на вина и спиртни напитки, станции за зареждане на моторни превозни средства, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

    Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език „Цигари“ или „Тютюневи изделия“;

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

    В случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, предоставят в 7-дневен срок в компетентното митническо учреждение идентификационните данни на транспортираните средства, използвани за дейността. Уведомяване се осъществява и по отношение на всяко следващо транспортно средство или при необходимост от замяна на едно транспортно средство с друго – преди използването им за дейността. Продажбата на тютюневи изделия чрез използване на транспортни средства е допустима само за осъществяване на тяхната доставка от и за лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия. В транспортните средства следва да се съхраняват копия на разрешението за търговия с тютюневи изделия и документът, с който в компетентното митническо учреждение предоставена информацията относно превозното средство.

    Процедурата по издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия е следната:

    Подава се писмено искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

    Към заявлението се прилагат следните документи:

 • декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация – само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

 • декларация за обстоятелства по чл. 90а, ал. 2, т. 4, б. „б“ от ЗАДС;

 • документи за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;

 • копие от разрешението за въвеждаве в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация;

 • свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

 • копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

    С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една териториална дирекция. Искането може да се подава и по електронен път. След подаване на документите следва проверка на място. Когато органите установят, че условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по искането в 14дневен срок от датата на постъпването му. Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, директорът на териториалната дирекция в 7-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането, и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.

    Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

 • да уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

 • да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

* В случай че имате необходимост от съдействие за издаване на съответното разрешение се свържете с нас. Ние можем да Ви предложим адвокатско съдействие, включващо изготвяне на всички необходими документи и депозирането им в компетентната администрация и представителство преди институциите до момента на получаване на разрешително.

    Ако настоящата статия представлява интерес за Вас, може да протечете и нейното продължение, в което ще Ви отговорим на много други въпроси, част от които са: как се извършва регистрация на цена, какви са особеностите при етикетиране и опаковане, както и каква би била отговорността за Вас при нарушения за изискванията на внос и търговия на тютюневи изделия.

    Линк към втората част на статията.

Изводите и препоръките, направени в правния анализ, се основават на информация, събрана към 04.07.2019 г., като нямат отношение към правни и фактически действия, предприети след тази дата.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

%d блогъра харесват това: