Важни аспекти при вноса на тютюн за пушене с водна лула (наргиле) – 2. част

       В продължение на статията ни относно вноса на тютюн за пушене с водна лула ( част 1 ), в която Ви разказахме подробно за особеностите в регламентацията на продукта, размера на дължимите акциз, мито и ДДС, както и за процедурите по заявяване, закупуване и поставяне на бандерол и процедурата по внос на стоката, и как се получава разрешение за търговия с тютюневи изделия, сега следва да Ви обясним за останалите значими моменти в процедурата. Настоящото становище ще Ви предостави отговорите на множество въпроси, част от които са: как се получава разрешение за търговия с тютюневи изделия, как се извършва регистрация на цена, какви са особеностите при етикетиране и опаковане, както и каква би била отговорността за Вас при нарушения за изискванията на внос и търговия на тютюневи изделия.

       Въпроси, разгледани в настоящата статия:

 1. Регистрация на цена.

 2. Етикетиране и опаковане.

 3. Отговорност при нарушения за изискванията на внос и търговия на тютюневи изделия – престъпления и административни нарушения и наказания.

       Отговори на поставените въпроси.

       1. Регистрация на цена.

       Уредбата се съдържа в Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

       При регистрацията се заплаща държавна такса в размер на 20.00 лв. (5.00 лв. при подаване на искането и 15.00 лв. при получаване на удостоверението за регистрация). Самата процедура стартира с подаване на уведомление до Министерство на финансите по съответния образец – приложение № 1. След регистрацията се издава удостоверителен документ за регистрация. Регистрацията на цена в Агенция „Митници“ е условие за получаване на бандерол.

       Продажната цена на тютюневите изделия задължително включва и:

 1. дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;

 2. дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добавената стойност;

 3. дължимите митни сборове;

 4. други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите нормативни актове;

 5. разходите за производство и реализация.

       При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране; не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия; не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка.

       В Наредбата е посочено, че уведомлението за регистрация се подава само от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България. Това означава, че следва предварително да уредите отношенията си с производителя чрез подписване на търговско пълномощно или договор за представителство на територията на Република България. Съответният документ следва да се представи към заявлението за регистрация за целите на доказване на представителната власт на вносителя.

       Към заявлението се прилагат също следните документи:

 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия;

 • пълномощно с нотариална заверка на подписа, издадено от лицето, получило правата върху марката по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия, вписан в съответния регистър, в случаите, когато притежателят на марката е дал право търговската марка да се ползва от друго лице по силата на лицензионен договор за изключителна лицензия – това са случаите, в които договаряте внос с титуляр по лицензионен договор, а не директно с производителя.

       За тютюневите изделия, въвеждани от друга държава членка или от внос, притежателят на правото върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомления за регистриране на продажна цена на конкретно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху търговската марка уведомява директора на Агенция „Митници“ в случаите на оттегляне на пълномощното.

       Регистрираната продажна цена е задължителна за всички лица, които въвеждат тютюневи изделия от друга държава членка или вносители на конкретно тютюнево изделие от съответната марка. Тоест след като веднъж бъдете упълномощени да регистрирате цена на тютюневото изделие и доколкото Вие сте първият вносител на това изделие, то регистрираната от Вас цена ще е задължителна за всеки следващ вносител. Имайте предвид, че в случаите, когато притежателят на търговска марка оттегли пълномощно от упълномощено лице, съответната регистрация се прекратява – това е нова разпоредба в Наредбата, считано от 2018 г. Доколкото регистрацията на цената е от съществено значение за цялостната търговия с тютюневото изделие на територията на страната, то считаме за необходимо предварителното уреждане отношенията Ви с производителя, който да поеме задължение, че в определен срок се задължава да не оттегля пълномощията си към Вашето дружество. За да е възможна регистрацията на цена, е необходимо марката на производитея да действа на територията на Европейския съюз и поконкретно на територията на Република България.

       При подаване на документите, органите правят проверка в интернет базираните регистри BPO on-line, CTM-Online или ROMARIN за действието на съответната търговска марка на територията на Република България и за притежателя на правото върху търговската марка. Удостоверения за регистрирани цени се издават само за тютюневи изделия с търговска марка, действаща на територията на Република България към момента на подаване на уведомлението, на притежателя на правото върху търговската марка или на негов пълномощник или представител в Република България. Също така, имайте предвид, че вписването на лицензионния договор може да се осъществи едва след регистрация на марката, което отнема около 8-12 месеца.

       Представлява ли внасяният от Вас продукт „ново тютюнево изделие“ по смисъла на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

       Съгласно чл. 26а от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ), производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на ЕС, нови тютюневи изделия уведомяват Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което искат да пускат на пазара. В случая е важно да изясним дали внасяният от Вас продукт представлява „ново тютюнево изделие“, тъй като законът предвижда редица изисквания за тези изделия.

       За да се отговори на горния въпрос, е необходимо да се вземе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО. Съгласно чл. 2, параграф 14 от Директивата, „ново тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, което не попада в никоя от следните категории: цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пури, пурети, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюн за орална употреба и е пуснато на пазара след 19 май 2014 г. Същата разпоредба е възпроизведена и в § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗТТСИ. В случай че внасяният от Вас продукт представлява „тютюн за водна лула“, то същият не попада в обхвата на понятието „нови тютюневи изделия“ и в тази връзка не следва да се прилага процедурата по уведомяване на Министерство на икономиката.

  • Съставки и емисии.

       Съгласно чл. 35б от ЗТТСИ, производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга вържава – членка на ЕС, тютюневи изделия, следва да предоставят на Иниститута по тютюна и тютюневите изделия определена информация и документи. Тук логично възниква въпросът, дали държава, която не е членка на Европейския съюз, влиза в настоящата хипотеза или за внасяните от тази държава изделия не е необходимо уведомяване на Института по тютюна и тютюневите изделия. Считаме, че отговорът на този въпрос следва да се изведе по-скоро с разширително тълкуване и да се приеме, че следва да се предоставя необходимата информация и за внасяните продукти от държави, които не са членки на ЕС. В противен случай бихме стигнали до положение, в което вносителите на продукти от държави-членки на ЕС биха били поставени в по-неизгодно положение от вносителите от трети страни, което едва ли е логиката на българския законодател. Това следва и от тълкуването на съображение 13 от Директивата, което посочва, че „с оглед изпълнението на своите регулаторни функции държите членки и Комисията изискват подробна информация за съставките и емисиите от тютюневи изделия, за да оценят привлекателността, опасността от пристрастяване и токсичността на тютюневите изделия и рисковете за здравето, свързани с употребата на такива изделия. За тази цел съществуващите задължения за уведомяване по отношение на съставките и емисиите следва да бъдат засилени“. Тоест Директивата въвежда задължение за по-широко уведомяване, като не поставя ограничение това уведомяване да е само относно изделия, внасяни от страна – членка на ЕС, а по-скоро информацията следва да обхваща всички тютюневи изделия, които се търгуват на територията на ЕС.

       Информацията, която се предоставя на Института по тютюна и тютневите изделия, е:

       1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки и тяхното количество в низходящ ред според теглото на всяка вклюючена в изделието съставка по марки и видове тютюневи изделия, като списъкът се придружава от:

а/ декларация, в която са изложени основанията за включването на тези състави в съответните тютюневи изделия;

б/ статуса на съставките;

в/ класификация на съставките;

г/ токсикологични данни за съставките в изгорена или неизгорена форма, вкл. за тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат и всички водещи до пристрастяване свойства;

 1. равнището на емисиите;

 2. информация за други емисии и тяхното съдържание в случаите, когато имат такава информация;

 3. информация за всички методи, използвани за измерване на емисиите от тютюневите изделия.

       Данните и информацията по-горе се предоставят по електронен път. При предоставяне на данните вносителите посочват коя част от тях смятат за търговска тайна.

       Вносителите, които въвеждат на територията на страната тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия в електронен формат:

 1. собствени и други изследвания, с които разполагат, свързани с проучване на пазара и предпочитанията на различните потребителски групи, включително на младите хора и пушачите за съставките и емисиите;

 2. обобщени оценки от пазарните проучвания, които извършват, свързани с пускането на нови тютюневи изделия;

 3. информация за обема на своите продажби на тютюневи изделия по търговска марка и тип, в късове или в килограми, и по държавачленка на ЕС, на годишна база, считано от 1 януари 2015 г.

       Правилника за прилагане на ЗТТСИ въвежда допълнително изискване за предоставяне на информация, а именно: Вносителите на тютюневи изделия представят ежегодно до 30 юни информацията по чл. 35Д, ал. 1, т. 2 ЗТТСИ за предходната календарна година – това е информация за обема на продажбите на тютюневи изделия.

       2. Етикетиране и опаковане.

       За целите на становището отново отбелязвам, че с най-новите изменения на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от 2019 г. и по-специално чл. 2, ал. 3 от Наредбата, продажната цена на тютюневото изделие се изписва не върху бандерола, а върху потребителската опаковка. Останалите по-важни моменти при етикетирането и опаковането са следните:

       Всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневите изделия трябва да съдържа здравни предупреждения (чл. 35е от ЗТТСИ).

       Здравните предупреждения трябва да:

 • заемат цялата повърхност на потребителската опаковка или външната опаковка, която е предназначена за тях; за повърхност на потребителската опаковка се приема и повърхността на скосените или заоблени ръбове, ако има такива;

 • не са преразказани, преформулирани, нито да се препраща към тях под каквато и да е форма;

 • са отпечатани по начин, който не позволява да бъдат отстранени;

 • са незаличими и изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват изцяло или отчасти от бандероли, етикети с цената, защитни елементи, обвивки, обложки, кутии или други елементи;

 • може да се поставят чрез стикери върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари в калъф, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени;

 • остават цялостни при отварянето на потребителската опаковка, с изключение на опаковките със затварящо се капаче, при които здравните предупреждения могат да бъдат разделени при отварянето на опаковката, само по начин, гарантиращ графичата цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия;

 • здравните предупреждения не трябва да скриват или прекъсват бандеролите, цената, маркировките за наблюдение и проследяване, както и защитните елементи върху потребителските опаковки.

       На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на тютюн за водна лула се поставят комбинирани здравни предупреждения (чл. 35к от ЗТТСИ).

       Комбинираните здравни предупреждения трябва:

 • да съдържат едно текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б:

  а/ тези текстови предупреждения са:

  – тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове;

  – тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото;

  – тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове;

  – тютюнопушенето причинява сърдечни удари;

  – тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания;

  – тютюнопушенето запушва артериите Ви;

  – тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване;

  – тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви;

  – тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете;

  – с тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си;

  – децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи;

  – откажете тютюнопушенето – останете живи заради близките си;

  – тютюнопушенето намалява репродуктивните способности;

  тютюнопушенето увеличава риска от импотентност.

 • да се състоят от еднакво текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б на двете страни на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

 • да включват следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: „Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323“;

 • да покриват 65 на сто от външната предна и задна повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;

 • да се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка в същата посока, както всяка друга информация, поставена върху същата страна на опаковката;

 • да са във формата, оформлението, дизайна и пропорциите, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1842 на Комисията от 9 октомври 2015 г. относно техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене – https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32015D1842.

       Над комбинираните здравни предупреждения не се поставят търговски марки или лого. Комбинираните здравни предупреждения са разделени на три групи, определени в приложение № 3б. Групите се използват последователно за срок от една година, като се започва с група 1. Всяко комбинирано здравно предупреждение от използваната през съответната година група по приложение № 3б се отпечатва, доколкото е възможно, върху равен брой потребителски и външни опаковки през същата година за всяка марка тютюнево изделие. Министерството на икономиката предоставя на производителите и/или вносителите на тютюневи изделия технически спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневи изделия за пушене. При предоставянето на технически спецификации производителите и вносителите на тютюневи изделия подписват декларацията по приложение № 3в.

       Размерите на здравните предупреждения се изчисляват спрямо съответната повърхност, когато съответната опаковка е затворена. Здравните предупреждения трябва да са оградени с черна линия с широчина 1 мм в рамките на повърхността, предназначена за тях.

       Върху потребителската опаковка и върху външната опаковка на тютюневите изделия, както и върху самото тютюнево изделие не може да се поставят елементи или отличителни обозначения, които (чл. 35ж от ЗТТСИ):

 • рекламират тютюневото изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му, здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;

 • съдържат информация за съдържанието на никотин, катран или въглероден оксид в тютюневото изделие;

 • въвеждат в заблуждение, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно или че води до намаляване на последиците от някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи, природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;

 • се отнасят до вкус, мирис или други добавки или тяхната липса;

 • наподобяват хранителен или козметичен продукт;

 • въвеждат в заблуждение, че определено тютюнево изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.

       Потребителската опаковка и външната опаковка на тютюневото изделие не трябва да внушават икономическа полза, като включват печатни ваучери, предлагане на отстъпки, безплатно разпространение, предлагане тип „две за едно“ или други добавки, определени със закон. Забранените елементи и отличителни обозначения, описани по-горе, може да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, но не се ограничават само до тях.

       На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на тютюн за водна лула се поставя (чл. 35з от ЗТТСИ):

 • общо предупреждение „Пушенето убива – откажете се сега“;

 • информационно съобщение „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които е известно, че причиняват рак;

 • за опаковките на тютюн за водна лула горните надписи следва да покриват 50 на сто от съответната повърхност.

  Общото предупреждение и информационното съобщение, описани погоре, трябва да са:

 • отпечатани на български език с черен плътен шрифт „хелветика“ на бял фон;

 • разположени в центъра на повърхността, предназначена за тях, като при опаковките с форма на паралелепипед и при всички външни опаковки – успоредно на страничния ръб на потребителската опаковка или на външната опаковка.

       Горните изисквания са описани последователно в ЗТТСИ. В Правилника за прилагането на закона (чл. 52, ал. 1, т. 3) се съдържа и изискване на потребителската опаковка и външната опаковка да са записани производител и вносител, когато тютюневото изделие е от внос. Правилникът посочва също, че потребителската опаковка на тютюневите изделия трябва да се маркира по подходящ начин, чрез който се осигурява идентификация на мястото и времето (датата) на производството на съответното изделие. Когато потребителските опаковки съдържат цифров и/или буквен код на мястото и времето (датата) на производство, както и при промяна на този код, производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава – членка на ЕС, или от държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, представят в Министерството на икономиката информация за цифрите и/или буктвите от кода, идентифициращи датата на производство. Информацията се предоставя не по-късно от 14 дни преди пускането на тютюневите изделия на пазара.

 • Уникален идентификатор.

       Съгласно чл. 35 п от ЗТТСИ, потребителските опаковки на тютюневите изделия, предназначени за пускане на пазара, се маркират с уникален идентификатор. Уникален идентификатор означава буквено-цифров код, позволяващ идентификацията на потребителска опаковка или на големи опаковки на тютюневи изделия.

       Този идентификатор трябва да:

      1. се отпечатва или нанася по такъв начин, че да не може да бъде отстранен или да бъде нарушена неговата цялост;

 1. е незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандерол и етикет с цената, нито при отваряне на потребителската опаковка;

 2. дава възможност за определяне на:

 • датата и мястото на производство;

 • – производствения обект;

 • – машината, използвана за производство на тютюневите изделия;

 • производствената смяна или часа на производство;

 • описанието на изделието;

 • пазара за продажба на дребно, за който са предназначени тютюневите изделия;

 • предвидения маршрут за транспортиране;

 • вносителя, в случаите на внос;

 • действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове, датата на изпращане, местоназначението, отправната точка и получателя;

 • самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;

 • фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.

       Верификацията се извършва като се сканира уникален идентификатор, който е кодиран. Позволени са три вида кодировки – DOT Code, Data Matrix и QR Code.

       Европейското законодателство по отношение проследяването на тютюневите изделия често си служи с понятието „икономически оператор“, което ще бъде използвано и по-долу, поради което следва да изясним значението му – това е всяко физическо или юридическо лице, което участва в търговията с тютюневи изделия, включително с цел износ, от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно.

       Всички икономически оператори, участващи в търговията с тютюневи изделия – от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно (икономически оператори по веригата за доставка), записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателната им доставка. Това записване може да се осъществи чрез маркиране и записване на големи опаковки, като стекове, кашони или палети, при условие че наблюдението и проследяването на потребителските опаковки остава възможно.

       Всички икономически оператори по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно поддържат пълни и точни записи на всички имащи отношение сделки.

       От горното следва, че Вашето дружество също попада в тази верига от доставки, тъй като осъществявате търговия на едро на търговци, които ще доставят тютюна до търговски обекти, където вече продажбите ще са на дребно, т.е. ще достигнат до крайните потребители. В тази връзка сте задължени да спазвате отчетност при записванията, описани по-горе.

       Важно е също да отбележим, че задължението за осигуряване на необходимото оборудване, даващо възможност за записване на данни на сделките с тютюневите изделия на всички оператори по веригата, принадлежи първоначално на производителите. Това оборудване трябва да осигурява възможност за четене и предаване на записаните данни по електронен път до съоръжението за съхранение на данни. Законът регламентира и въпросното съоръжение за съхранение на данни, като посочва, че производителите и вносителите на тютюневи изделия сключват договор за съхраняване на данните относно сделките, с независима трета страна, в която да бъде разположено съоръжението за съхранение на всички данни. Съоръжението трябва да бъде разположено на територията на Европейския съюз. Независимостта и техническият капацитет на независимата трета страна, както и договорът с тази страна се одобряват от Европейската комисия. Дейностите на независимата трета страна са обект на наблюдение от външен одитор, който е предложен и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и е одобрен от Европейската комисия. Външният одитор, Агенция „Митници“ и Европейската комисия имат пълен достъп до съоръжението за съхранение на данни.

       Издател на уникални идентификатори за Република България е Българската народна банка. Същата генерира и издава уникални идентификатори за всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени за пускане на пазара в Република България. При изискване БНБ трябва да генерира и издава уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка като алтернатива на елктронната доставка.

       Компетентен орган, отговорен за функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия, е Агенция „Митници“.

       Цялостната регламентация на проследяването чрез уникални идентификатори се съдържа в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия.

 • Защитен елемент.

       Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, трябва да е поставен защитен елемент (чл. 35у от ЗТТСИ). Защитният елемент трябва да е защитен срещу фалшифициране; да е съставен от видими и невидими части; да е отпечатан или нанесен така, че да може да бъде отстранен; да е незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез етикети с цената или други елементи; да е в съответствие с техническите стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за защитните регламенти, прилагани спрямо тютюневите изделия.

       Изискването за защитен елемент е въведен в европейското законодателство с Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и зделия, като стандартите са описани в цитираното по-горе Решение на Комисията. С чл. 4, т. 1 от Решението на Комисията е предоставена възможност на държавите, които използват бандероли за данъчни цели, да използват същите за разработването на защитни елементи. Доколкото България е такава държава, в нашето законодателство е възприет именно този подход. Видно от чл. 35у от ЗТТСИ, бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент. Комбинацията или комбинациите от елементи за проверка на автентичността, които се използват при защитните елементи, прилагани за потребителските опаковки, предназначение за реализация на вътрешния пазар, се определят със заповед на министъра на финансите. Тъй като разпоредбата е нова, новият образец на бандерол бе утвърден със заповед на министъра на финансите, обнародвана в Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 г., като новият образец на бандерол е следният:

 • Относно регистрацията в системата за проследяване.

За целите на проследяването е необходимо да се регистрирате в системата за проследяване на тютюневи изделия. Трябва да подадете онлайн заявление на www.bgtpd.com. Системата за регистрация е активна от 15.04.2019 г. Следва да отбележим, че на регистрация подлежи както самият търговец, така и неговите търговски обекти, във Вашия случай – складове.

За да получите идентификационни кодове са задължителни следните условия:

 • наличие на данни за търговеца в поддържания от Агенция „Митници“ публичен регистър за лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия;

 • валиден квалифициран електронен подпис, издаден на търговеца или на упълномощено за целта лице (напр. на обслужващото счетоводно дружество);

 • валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;

 • валиден телефон за връзка;

 • акцизен номер, ако има такъв.

       След успешно подаване на заявление за издаване на идентификационен код на търговец и/или търговски обект, на регистрирания e-mail ще получите съответния идентификационен код, както и QR код, съдържащ идентификационен код. Издаването на идентификационни кодове на търговец и търговски обекти не подлежи на заплащане.

 1. Отговорност при нарушения за изискванията на внос и търговия на тютюневи изделия – престъпления и административни нарушения и наказания.

       В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия са предвидени няколко административнонаказателни разпоредби относно нарушенията при търговията и вноса на тютюневи изделия. Глобите са различни в зависимост от нарушенията, за които е съставен акт, респ. постановление. Глобите се налагат, когато нарушител е физическо лице, а имуществените санкции се налагат, в случаите, в които нарушението е констатирано в търговски обект, тоест санкциите се налагат на юридически лица – фирми.

       Чл. 46 определя глоба от 1000 до 3000 лева, съответно имуществена санкция от 2000 до 5000 лева при неспазване на следните задължения:

 1. задължение за притежаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия;

 2. забраните за предлагане и продажба на тютюневи изделия по чл. 30, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (продажба на непълнолетни, продажба в обект, намиращ се до училище, ясла и др.);

 3. забрана за пускане на пазара на тютюн за орална употреба;

 4. задължителни здравни предупреждения на потребителската и външната опаковка;

  При повторно нарушение глобата е от 2000 до 5000 лв, а имуществената санкция от 4000 – 8000 лева.

       Съгласно чл. 28 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюневите изделия се съхраняват, пренасят, предлагат, транспортират или продават само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове. Нарушението на чл. 28, както и в случаите, в които бандеролът е неистински, се наказват с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., както и конфискация на превозните средства, които са послужили за транспортирането. Отнема се и разрешението за търговия с тютюневи изделия за срок три години.

       Относно споменатите по-горе документи, които трябва да се представят на Института по тютюна и тютюневите изделия: неспазването на това задължение от юридическо лице води до имуществена санкция от 20 000 лв до 30 000 лв., а при повторно нарушение – 30 000 лв. До 50 000 лв.

       В Наказателния кодекс са предвидени и случаи, в които при по-тежки, немаловажни нарушения, е налице престъпление. По-леките случаи на контрабанда и нелегална търговия са обявени за административни нарушения и се наказват административно, т.е. понася се административна отговорност, за която стана на въпрос по-горе. По-тежките са въздигнати в престъпления и се наказват чрез осъждане на извършителя от съда, т.е. носи се наказателна отговорност.

       Такива случаи са например нелегалната продажба на тютюневи изделия (продажба на акцизни стоки в нарушение на данъчното законодателство с цел избягване облагането на търгуваните стоки), незаконното превозване на стоки през границите на дадена държава в нарушение на данъчните и митническите закони (контрабанда), когато случаите не са маловажни.

 • Контрабандата като престъпление

       В наказателното право контрабандата е регламентирана като престъпление против стопанството и в частност като престъпление против митническия режим. Престъплението се осъществява чрез „пренасяне” на стоки през границата на страната без знанието и разрешението на митническите органи. Престъплението е довършено от момента на фактическото пренасяне на стоките през държавната граница на страната. За да е налице престъплението „контрабанда” по отношение на тютюневите изделия, трябва те да бъдат превозвани или пренасяни през границата на страната. Без да са споменати изрично, тютюневите изделия попадат в хипотезата на чл. 242, ал. 1, б. д от Наказателния кодекс (НК) – стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери. За разлика от административното нарушение „митническа контрабанда”, при престъплението „контрабанда“ тютюневите изделия трябва да се оценяват в парична стойност в големи размери. При тълкуването на понятието големи размери Върховният съд има предвид паричната стойност на стоките, не толкова обема им. Под „големи размери” практиката приема стойност, която надхвърля 70 минимални работни заплати – тоест, когато нарушението е свързано със стока, оценяема на 35 700.00 лв., то тогава е налице престъпление.

       Пример 1 – пренасянето на 10 стека цигари през границата без да са декларирани, с предполагаема цел продажбата им, нарушава законодателството. Но това действие на един извършител не оказва голямо влияние върху бюджета на държавата, следователно няма голяма обществена опасност, затова следва да се преследва като административно нарушение.

       Пример 2 – пренасянето на 10 контейнера цигари през границата без да са декларирани, очевидно с цел продажба, съществено нарушава законодателството. Неплащането на голямо количество акциз за тези цигари е съществена пречка за формирането на държавен приход. Като последица от това съществува риск за събирането на средства за поддържане на бюджетни сфери като отбрана, здравеопазване и социални плащания и съществено уврежда обществения интерес, тоест е с висока обществена опасност и следва да се третира като престъпление. Отделно, приходите от продажбата могат да се използват за финансиране на друга престъпна дейност. като наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба.

       Наказанието за контрабандата е лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба от 20 хил. лв. до 100 хил. лв. и зависи от вида престъпление. Важно е да се отбележи, че за престъплението „контрабанда“ са налице и квалифицирани случаи, тоест по-тежко наказуеми от основния състав деяния – например, когато са използвани тайници, неверни декларации, когато деянието е извършвано повторно.

 • Нелегалната търговия като престъпление

       При престъплението нелегалната търговия се явява немаловажен случай, при който извършителят „продава или държи” акцизни стоки без бандерол. В този случай държавните органи не се вълнуват дали става въпрос за пренос или превоз. Важно е установяването на трайно фактическо владеене на стоките. С действието се застрашават, от една страна, финансовите интереси на държавата във висока степен поради опасността да се пуснат на пазара ѝ акцизни стоки без платен данък, а от друга – нормалното функциониране на пазара, тоест интересите на производителите, вносителите и потребителите на такива стоки, в нарушение на принципите на свободната търговия и конкуренцията. Наказанието е лишаване от свобода и заплащане на глоба.

       Изводите и препоръките, направени в правния анализ, се основават на информация, събрана към 04.07.2019 г., като нямат отношение към правни и фактически действия, предприети след тази дата.

       Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

%d блогъра харесват това: