Какво ще последва за Вас ако се установи, че държите неправомерно оръжие? Замисляли ли сте се някога каква е процедурата по установяване на това престъпление и кое би било във Ваша полза, съгласно актуалната съдебна практика.

         Нормативната уредба на това престъпление се намира в чл. 339, ал. 1 НК и текстът му гласи: Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.“ Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, които са в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

         Може да Ви бъде наложено наказание от две до осем години лишаване от свобода, ако без съответното разрешение от органите на реда приберете намерено оръжие, взривни вещества, боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия, както и ако го отчуждите или предадете на лице, което няма също няма разрешително. Важно е да знаете, че е задължително да притежавате надлежно издадено от органите на МВР разрешително за придобиване, държане и носене на придобитото от Вас огнестрелно оръжие.

         Поначало, за да е налице съставомернодържанепо отношение на оръжието е достатъчно то да се намира във фактическата Ви власт. Установяването на този факт обективира в достатъчна степен и прекия умисъл, ако не са налице други обстоятелства, които го изключват- в този смисъл са Решение № 26 от 3.02.2009 г. на ВКС по н. д. № 633/2008 г., III н. о., НК и Решение № 8 от 16.11.2012г. на Апелативен специализиран наказателен съд, I. н.о. Дори са без значение обстоятелствата, че оръжието Ви е останало в наследство и/или е държано в наследствена къща. Същественото е, че се притежава без разрешение.

         За осъществяване от обективна и субективна страна състава на престъплението е необходимо деецът умишлено, трайно и продължително с дни и месеци да държи огнестрелно оръжие, без да има разрешение от надлежните органи на властта. Моментното вземане за минути не е държане по смисъла на закона. Tук под думата “държи” следва да се разбира държане не за един момент, а за дълготраен период. Върховният съд разяснява, че когато се говори за държане на огнестрелно оръжие, законодателят има предвид не такова краткотрайно държане на чуждо оръжие, взето от собственика му за момент или за няколко минути, а се има предвид трайно държане във фактическа власт на дееца – Решение № 119 на ВС от 27.II.1978 г. по н. д. № 66/78 г., I н. о.

         Разпоредбата наистина не изключва “намирането” като форма на “придобиване” на огнестрелно оръжие, защото обхваща всички възможни способи за установяване фактическа власт върху него- правомерни (например при наследяване), неправомерни (например при кражба), възмездни, безвъзмездни и т. н. Самото “намиране” обаче не е все още “придобиване”, то се превръща в такова след изтичането на неопределен период от време, в който намереното трябва да бъде предадено на органите на МВР или те да бъдат уведомени- Решение № 632 от 4.VI.1996 г. на ВС по н. д. № 514/95 г., I н. о. Съгласно чл. 59, ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), който намери взривни веществаоръжиябоеприпаси и пиротехнически изделия, незабавно трябва да уведоми органите на МВР, без да нарушава месторазположението им, но законът не поставя изпълнението на това задължение под условие на времето на намирането на оръжието през денонощието и работното време на службата по Контрол на общоопасните средства към МВР (Решение № 57 на САС по в. н. о. х. д. № 85/2016 г.).

         Както споменахме вече държането на огнестрелно оръжие по смисъла на смисъла на чл. 339, ал.1 от НК, означава не такова краткотрайно държане на чуждо оръжие, а трайно установено държане без разрешение от компетентните органи. В Наказателния кодекс се има предвид дейност, при която наред с обективната страна на престъплението, деецът трябва да има и съзнанието, че го държи без надлежно разрешително от компетентния орган, но при наличието на умишлена вина– да е съзнавал, че трябва да има разрешение да държи това оръжие, а той не се е снабдил по предвидения ред и начин с такова. 

         С оглед спецификата на това престъпление достатъчно е по делото да са събрани доказателства, че само на датата, на която боеприпасите са намерени у подсъдимия, същият ги е държал, за да се приеме, че това е станало в един неопределен период, през който същият е упражнявал трайно, продължавано и непрекъснато владение върху тях. Не е необходимо да бъде установено точно колко време е продължило това държане- Решение №161 СтОС 14.10.2014 г.

         Възможна защитна линия в случая би било да се опитате да обосновете липсата на субективна страна на деянието. Може да твърдите, че не сте действали при пряк умисъл по отношение “държането” на оръжието, тоест не сте били наясно, че държите в своя власт незаконно огнестрелно оръжие.

         В един конкретен пример от практиката на ВКС в Решение № 26 от 3.02.2009 г. по н. д. № 633/2008 г., III н. о., НК, подсъдимата е призната за невинна и оправдана, след като е установено по делото, че е придобила като наследство ловното оръжие на баща си. Бащата на подсъдимата е законно притежавал ловна пушка. След смъртта си тя е преминала в наследство на тримата му наследници- съпруга, син и дъщеря (подсъдима по делото). В това им качество те са имали административното задължение в седмодневен срок от приемане на наследството да поискат от органите на МВР разрешение за притежаване или носене на оръжието. Подсъдимата и нейната майка посетили Районното полицейско управление в техния град и по тяхно искане получили разрешение за продажба на въпросното оръжие. В крайна сметка сделката не се осъществила и подсъдимата прибрала оръжието в дома си осъществявайки от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 339, ал. 1 НК. Въпреки това, по делото са налице фактори обуславящи явно незначителната степен на обществена опасност на деянието и дееца, следствие на което ВКС признава обвиняемата за невинна.

         В случай че сте преправили своя предупредителен (сигнално- газов) пистолет в боен чрез подмяна на цевта му с бойна (нарезна) цев, това също ще бъде престъпление по смисъла на чл. 339, ал. 1 НК. Ако органите на реда намерят във Ваша фактическа власт цилиндри и се установи, че са били предназначени за преработването на оръжие е възможно да Ви обвинят в опит към извършване на престъпление. Доколкото опитът по дефиниция представлява “започнатото изпълнение на умишлено престъпление”, това означава, че при него вече е налице започнато осъществяване на състава на намисленото престъпление (Решение № 414 от 4.11.2008 г. на ВКС по н. д. № 254/2008 г., III н. о.). При опит деецът се наказва с наказанието, предвидено за довършеното престъпление, като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради които престъплението е останало недовършено, съгласно чл. 18, ал. 2 НК.

          С новите промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) от април 2019г., обнародвани в ДВ бр. 37 от 2019г., всяко устройство, което е проектирано за употреба само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и което е преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие, съгласно чл. 4, ал. 4 ЗОБВВП.

         Ако Ви нападне въоръжено лице и Вие отнемете оръжието на нападателя, това би се квалифицирано като самозащита или при останалите хипотези на неизбежна отбрана, което изключва обществено опасния характер по деянието и съставомерността по чл. 339, ал. 1 НКРешение № 173 от 24.IX.1993 г. по н. д. № 156/93 г., ВК.

         Друг възможен вариант на развитие на производството е вещото лице по случая да установи с балистична експертиза, че оръжието, за което сте задържан не е годно за стрелба по предназначение, а патроните в него също са негодни за стрелба, макар да представляват боеприпаси. В случай че съдът даде вяра на това заключение, резултат от тези действия би било решение, в което да бъдете признат за невинен. В този смисъл е и Решение от 1.08.2006 г. на ОС – Велико Търново по в. н. о. х. д. № 13/2005 г.

         Във Ваша полза би било да се установи, че с оръжието, заради което сте обвинен, не са извършени други престъпления. Имате възможност да изискате това чрез експертно заключение, което да констатира, че в Националната съдебно- балистическа колекция на Лабораторията по съдебна балистика при НИКК на МВР не се съхраняват гилзи и куршуми- веществени доказателства от неразкрити престъпления на територията на Република България, извършени с употреба на Вашето огнестрелното оръжие, или Ваши боеприпаси.

         Дори при формалното осъществяване признаците на състава на съответното престъпление, ако се докаже, че във Вашия случай не са налице характеристиките на престъплението, част от които са обществената опасност на деянието и дееца, това следва да доведе до извод на съда за ненаказуемост. Съгласно чл. 9, ал. 2 НК не е престъпно онова деяние, което макар да осъществява признаците на някое от предвидените в закона престъпления, поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Според Решение № 29 от 16.02.2015 г. на ВКС по н. д. № 1747/2014 г., III н. о., НК до извод за малозначителност на деянието може да се стигне единствено след внимателна и точна преценка на всички обстоятелства, характеризиращи деянието- време, място и начин на извършване, степен на засягане на защитените обществени отношения, личност на дееца и т.н.
Дори ако
с деянието Ви е реализирана обществена опасност, ако се установи, че по степен тя е явно незначителна и не може да застраши или засегне обществените отношения в такава степен, каквато законът изисква, то това няма да бъде престъпление.

         Възможно е съдебната експертиза да установи, че намерените оръжия не са опасни в степен, в която да застрашават човешкия живот на множество хора и да поискате прилагане на чл. 9, ал. 2 НК. Имайте предвид, че е публичен факт обстоятелството, че автоматичните оръжия (като например автомат “Калашников“), с които се осъществяват тежки терористични актове, или други взривоопасни вещества, химически, биологични или ядрени оръжия, правят неприложима разпоредбата на чл. 9 ал. 2 НК- Решение №31 Апелативен специализиран наказателен съд, III състав от 17.11.2015год.

         Няма да бъде във Ваша полза да се опитате да приведете оръжието във временно негоден вид. Съгласно задължителната съдебна практика на ВКС (в този смисъл е и Решение № 367 от 28.09.2001 г. на ВКС по н. д. № 273/2001 г., III н. о.), придобиването и държането на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение е общественоопасно и когато е създадена временна негодност за употребата му, отстранима с незначителна поправка от дееца. В конкретния пример деецът е скъсил ударника на автомата си, като е използвал високооборотен режещ инструмент. След смяна със стандартен ударник, оръжието е годно да произвежда изстрели при двата режима на стрелба “единична” и “автоматична”. Съдът е отразил и възможността за бърза смяна на тази част при домашни условия, без да са необходими специални инструменти или знания. Очевидното в случая е, че оръжието умишлено е приведено във временна негодност да произведе изстрел, която може да бъде отстранена с незначителна поправка, поради което и притежаването му без надлежно разрешение е общественоопасно.

         Щом сте придобили тези общоопасни средства чрез престъпление (например кражба) и след това продължавате да ги държите без надлежно разрешение, тогава ще е налице реална съвкупност от две престъпления. При това обстоятелство съгласно правилата за множество престъпления и конкретно чл. 23, ал. 1 НК след като определи наказание за всяко престъпление отделно, съдът ще Ви наложи най-тежкото от тях.

         Важно е да знаете, че съгласно Наказателно- процесуалния кодекс (НПК) за всяко действие по разследване и съдебно следствено действие се съставя протокол на мястото, където то е извършено. В протокола се посочват: датата и мястото на действията по разследване и съдебните следствени действия; времето, когато са започнали и завършили; лицата, които са участвали; направените искания, бележки и възражения; извършените действия в тяхната последователност и събраните доказателства. Протоколът се подписва от органа, извършил действието, както и от други участници в наказателното производство в случаите, предвидени в НПК. Липсата на някой от изброените реквизити би довела до съществено процесуално нарушение, което би обосновало отпадането на протокола от доказателствения материал на досъдебното производство. Същото важи и ако протоколът не е издаден от компетентен орган.

         Когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или лице се намират предмети, които могат да имат значение за делото, се извършва претърсване от органите на реда. Пропуск в проведената процедура е възможно да доведе до неодобряване на претърсването от съда и изключването на протокола за претърсване и изземване от доказателствения материал. На практика това се случва най-често заради фрапантни грешки в протокола – като например липса на подписи на поемните лица и др.

         В случай че бъдете обвинен за придобиване или държане на оръжия в големи размери по чл. 339, ал. 2 НК, трябва да сте наясно какво има предвид законодателят под този кретерий. За да е налице квалифициращият признак “големи количества” по чл. 339, ал. 2 НК, меродавен е броят на незаконно придобитите огнестрелни оръжия. За пример в съдебната практика се приема, че шест пистолета не са голямо количество огнестрелни оръжия – Решение № 164 от 22.IX.1993 г. по н. д. № 160/93 г., ВКС.

         Трябва също да сте наясно с факта, че държането, пренасянето, изпращането или работата с взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси или пиротехнически изделия, без да сте взели необходимите мерки за сигурност и без да съобразите действията си с мерките, предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, също е престъпление, съгласно чл. 338 НК и е наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години или с глоба от петстотин до три хиляди лева.

         След като Ви разяснихме кои са предпоставките за ангажиране на наказателната Ви отговорност, ще Ви разкажем накратко каква би била процедурата преди да започне наказателно преследване срещу Вас. Щом като полицейските служители съберат данни за извършеното от Вас престъпление може да Ви арестуват, но за не повече от 24 часаОт момента на задържането имате право на защитник, който може да упълномощите по свой избор или ако нямате средства можете да поискате служебен защитник. Само прокурорът може да реши арестът да бъде продължен, но за не повече от 72 часа, в противен случай трябва да Ви освободят. Това е моментът да си намерите адвокат, който да следи за спазването на Вашите права и законни интереси, както и да подготви защитните линии, които ще подкрепяте в евентуалното бъдещо съдебно производство срещу Вас. Във всеки случай правилната защита има за резултат по-леко наказание. 

         Адвокатите препоръчват да не прибързвате с даването на обяснения, с цел да се избегнат противоречия в процеса. Имате право да не давате писмени или устни обяснения и да не участвате в “беседа“ или изследване с детектор на лъжата. С полицейския арест се цели да се вземе решение дали ще Ви бъдат повдигнати обвинения в извършване на престъпление. Задържането от прокурора цели да осигури първото Ви довеждане пред съд, където ще Ви бъде определена мярка за неотклонение. Само съдът има правото да реши какъв вид да бъде тя- задържане под стража, домашен арест, подписка или глоба като има и възможност да бъдете освободен. С приключване на разследването, разследващият полицай предава всички доказателства на прокурора. Ако несъмнено е доказано предположението за извършеното от Вас престъпление, прокурорът внася обвинителния акт в съда. Необходимо е Вие или Вашият адвокат изрично да поискате от разследващия полицай да Ви бъде предявено цялото разследване с всички събрани срещу вас доказателства, за да можете адекватно да се защитите в съдебната фаза. Имате възможност да направите допълнителни искания- например за назначаване на балистична експертиза, както и да представите доказателства във Ваша полза или да поискате разпит на свидетели от разследващия полицай по досъдебното производство. Важно е да отбележим и че е прието в практиката на Върховния съд (Решение № 549 от 2.ХII.1981 г. по н. д. № 573/81 г., II н. о.) разпитаният да се подписва на всяка страница. Неспазването на това изискване също представлява процесуален порок. Подписът на разпитания на всяка страница е от значение за официалната удостоверителна сила на документа и неговата липса означава, че протоколът за разпит не може да бъде използван като годно доказателствено средство.

         Следващият важен момент в процеса, с който трябва да бъдете запознати е определянето на присъдата. Когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той има възможността да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години (т.нар. „условно осъждане“), ако са налице следните предпоставки: да не сте осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето не е наложително да изтърпите наказанието.

         Ако се установи наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, каквито са коректно процесуално поведение, проявено разкаяние, добри характеристични данни указано съдействие на полицейските органи, влошено здравословно състояние, липсата на користна цел и други, е възможно съдът да постанови присъда, в близост до минимално определената за престъплението по чл. 339, ал. 1 НК, а именно две години лишаване от свобода или да постанови присъда под определения минимум.

         Автор: Мария Коритска – адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество ”Димитрова и Хаджиева”

          Източници:

  • М. Чинова, „Досъдебното производство по НПК“, Сиела, 2013г.

  • В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“, Институт Отворено Общество – София, 2018г.

  • Интернет сайт – https://e-justice.europa.eu

  • Интернет сайт- https://news.bg/crime

   

     Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

%d блогъра харесват това: