Задържаха Ви да управлявате автомобила си под въздействие на алкохол – какво следва и как да се защитите?

      Социологическите проучвания показват, че повече от 94 % от българите са на мнение, че не е редно да се шофира моторно превозно средство под влиянието на алкохол, но около половината анкетирани признават, че са се качвали зад волана в подобно състояние, констатира агенция “Гемиус”. В продължение на статията ни за управление на автомобил под въздействие на наркотични вещества (https://dh-law.bg/obvinen-ste-v-upravlenie-na-avtomobil-pod-vazdejstvie-na-narkotitsi-kakvo-sledva-i-kak-da-se-zashtitite/), ще Ви разкажем за състава на престъплението шофиране под въздействие на алкохол, както и какви биха били последиците, ако органите на реда установят, че извършванете това неправомерно деяние.

      Нормативната уредба на престъплението е в чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс и текстът му гласи: „който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“. В случай че управлявате моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, след като вече сте били осъждани с влязла в сила присъда за шофиране в нетрезво състояние с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, ще бъдете наказан с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. В § 1, чл. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, е определено, че “концентрация на алкохол в кръвта, изразена в “на хиляда” означава “грам на литър”.

      Съгласно Закона за движението по пътищата, шофирането с алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително представлява административнонаказателно нарушение и се наказва с лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба в размер на 500 лв. Ако бъде установено посредством медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, че концентрацията на алкохол в кръвта Ви е над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, ще бъдете лишени от управление на МПС за срок от 12 месеца, и ще Ви бъде наложената глоба 1000 лв.

      Във всички случаи съдът постановява и лишаване от право да се управлява МПС, като освен това може да постанови и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност.

      Престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК е на формално извършване, което означава, че за съставомерността на деянието е необходимо и достатъчно обективното наличие на алкохол в кръвта на водача над изискуемия от закона минимум, установена по надлежния ред. Законът не прави разлика за различните източници на алкохолно съдържание, а дали се дължи да употреба на алкохолни напитки или на лекарствени препарати, които съдържат алкохол Решение № 290 от 02.07.2013 г. по н. д. № 813/2013 г., н. к., ІІ н. о. на ВКС. Нивото на алкохола в кръвта зависи от много фактори: вид и количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на алкохол, дали човекът се е хранил. Имайте предвид, че едно и също количество изпит алкохол се отразява по индивидуален начин върху всеки различен организъм. По данни на МВР една “единица” алкохол приблизително и условно е равностойна на 1/4 литър бира, малка мярка концентрат или чаша вино, а ако човекът е пил много предната вечер, нивото на алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още би бил е над законовата граница.

      Наказателния кодекс определя, че самото изпълнително деяние се изразява в шофиране с концентрация над 1.2 промила алкохол в кръвта, без да е необходимо от обективна страна да сте причинили имуществени вреди. Настъпването или не на пътнотранспортно произшествие или на какъвто и да е престъпен резултат е ирелевантно обстоятелство. Затова причиняването на имуществените вреди подлежи на пълно доказване по гражданското дело Решение № 15 от 12.02.2009 г. на ВКС по т. д. № 661/2008 г., I т. о., ТК. В Тълкувателно решение № 5/5.04.2006 г. по т. д. № 5/2005 г. на ОСГТК, е изразено становище, че ако подсъдимият бъде признат за виновен с присъда, споразумение или налагане на административно наказание, актовете на наказателния съд са задължителни за гражданския съд, разглеждащ иска за обезщетение за вреди от деликта.

      В понятието “управление” се включват всички действия или бездействия с механизмите, или приборите на моторните превозни средства, или машини, както и задължителните разпореждания на оправомощено лице, независимо дали превозното средство или машината е в покой, или в движение, когато тези действия са свързани с опасност за настъпване на съставомерни последици. Също така, за да бъдете извършител на това престъпление не е необходимо да притежавате свидетелство за управление на МПС. В този смисъл е Постановление № 1 от 17.I.1983 г. по н. д. № 8/82 г., на Пленума на ВС.

   От субективна страна, престъплението се извършва с „пряк“ умисъл, като е необходимо деецът да съзнава общественоопасния характер на деянието, да предвижда е настъпването на общественоопасните последици и пряко да цели този резултат. На практика това означава да осъзнавате, че управлявате моторно превозно средство след употребата на алкохол, като пряко целите това с поведението си.

      Редът, по който се отчита употребата на алкохол от водачите на моторни превозни средства, трамваи и самоходни машини се съдържа в Наредба № 1 от 19 юли 2017г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (наричана още „Наредбата“).

      Ако са налице допуснати нарушения при установяване концентрацията на алкохол в кръвта e вероятно резултатите от експертизата да не могат да бъдат използвани в съда. Вследствие на това обстоятелство е възможно да бъдете признат за невиновен и оправдан. Пример за подобно грубо нарушение на изискванията на Наредбата е извършването на само един – единствен анализ по определените формули, за които ще Ви разкажем по – надолу в настоящата статия. Ако в протокола за извършена физико-химична експертиза не е отбелязано и няма данни за втори извършен анализ, с който да бъде сравнен първоначалният и да се отчете разликата, действително ще бъдат нарушени изискванията за вземане на проби. По този начин не може да се приеме за установено по несъмнен начин, че концентрацията на алкохол в кръвта на уличения е била над допустимото, а съдията не би приел и осъществяването на състава на чл. 343б, ал. 1 от НК.

      С цел да Ви бъдем максимално полезни, ще Ви разкажем накратко за основните моменти в това производство. След като Ви спре полицай от КАТ и у него се породят съмнения под наличието на външни признаци, че Вие шофирате под влиянието на алкохол, той има право да извърши на проверка на място.  Употребата на алкохол се установява от контролните органи с техническо средство – дрегер. Констатацията на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища или с химическо лабораторно изследване. При извършване на проверка за установяване употребата на алкохол, сте длъжни да изпълнявате точно дадените Ви разпореждания и указания от контролните органи по Закона за движението по пътищата. Също така, при пътнотранспортно произшествие, когато контролните органи задължително посещават на място пътнотранспортно произшествие, се извършва проверка за употребата на алкохол с техническо средство на водачите на МПС, а ако ако има необходимост – и на останалите участници в произшествието.

      В случай че откажете извършването на проверка, не приемете извършената проба за правилна, ако пробата с техническото средство е некачествена или невалидна, или физическото Ви състояние не позволява извършване на проверка с техническо средство, органите на реда ще Ви придружат до някое от определените в Наредбата места за медицинско изследване. Анализите се извършват в спешните отделения на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които се намират извън областните градове, както и в специални лечебните заведения.

      Когато с техническо средство се установи концентрация на алкохол в кръвта Ви над 1,2 на хиляда, полицейски орган ще Ви съпроводи до място за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване. Процедурата се извършва с две поредни измервания от доказателствения анализатор и като краен резултат в протокола се вписва средноаритметичната им стойност. Съгласно Наредбата, изследванията се извършват двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация (отчетена до втория знак след десетичната запетая включително) не трябва да се различават с повече от 0, 10 на хиляда при резултати до 1 на хиляда, а при резултати над 1 на хиляда – с до 10 % от стойността. При по-голяма разлика изследването трябва да бъде повторено.

      При медицинското изследване се вземат проби от кръв и урина за химическо или химико – токсикологично лабораторно изследване.

     Пробите кръв се вземат със зат­ворена система, във вакуумни епруветки, които се запълват до маркера, с който се определя количеството. Пробата урина за химико-токсикологично изследване се взема във фабричен контейнер за уринни проби с капак. На етикета на вакуумната епруветка и съда за урина четливо се изписват имената на изследваното лице, датата и часът на вземането на пробата. Вакуумните епруветки и контейнерите за урина, съдържащи пробите, се запечатват със стикер със сериен номер от талона за медицинско изследване. В протокола за медицинско изследване се отбелязва серийният номер на стикера. За установяване на употребата на алкохол се изследва едната от представените проби кръв. Другата се съхранява като контролна при необходимост от повторен анализ. Резултатите се отразяват в протокол за химическо или химико – токсикологично изследване. Протоколът задължително съдържа данни за: имената, длъжността и местоработата на извършилия изследването специалист; имената и ЕГН на изследваното лице; кога, как и какви проби са постъпили за изследване; състоянието на пробите при постъпване в лабораторията; номерата на стикерите, с които са запечатани пробите; кога е извършено изследването; използваните аналитични методи и получените резултати. Протоколът се подписва от лицето, което е извършило изследването.

     ВАЖНО: Пробите се съхраняват не по-малко от 3 месеца, след което се унищожават. За разлика от пробите за наркотични вещества, които биват съхванявани за не по-малко от  12 месеца. Съгласно нормативната уредба, повторен анализ може да бъде изискан от Вас в 7-дневен срок от връчване на наказателното постановление, или от предявяване на обвинението за извършено престъпление.

      В случай че поискате повторен анализ ще бъдат изследват контролните проби.

    Не би било във Ваша полза да твърдите, че сте приемали лекарствени продукти и въз ознова на тяхното въздействие резултатите от дрегера са били положителни, ако в действителност сте употребили и значително количество алкохол. В съдебно медицинската експертиза, вещото лице би установило дали употребеното лекарствено средство може да доведе до наличие на алкохол в издишания въздух, а дори да бъде така, това не може да повлияе на концентрацията на алкохола в кръвта. В този смисъл е и задължителната съдебна практика Решение № 290 от 02.07.2013 г. по н. д. № 813/2013 г., н. к., ІІ н. о. на ВКС.

    Тук е важно да посочим, че медицинският способ за изследване употребата на алкохол и други упойващи вещества в кръвта е много по – сигурен и убедителен от показанията на техническото средство – дрегер. Именно поради тази причина следва да препочетете да бъдете изследван с този метод, в случай че не дадете вяра на резултатите от дрегера. Ако не сторите това, за решаващи ще бъдат отчетените резултати на техническото средство.

    Ако се утвърди предположението на контролните органи, че сте употребили алкохол, ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно наказание (АУАН). В него се вписват обстоятелствата, при които е извършена самата проверка, като напр. фактическа обстановка, местоположение, време и обстоятелства при проверката, какво е установила и Вашите възражения и бележки. Актът ще Ви бъде предявен за подпис, а в случай че откажете да го подишете, това се удостоверява с подписите на свидетели. На базата на издадения АУАН в 6-месечен срок ще Ви бъде издадено наказателно постановление (НП). Резултатът от проверката се попълва в специален протокол, изготвен в три екземпляра, като първият екземпляр остава за органа, извършил проверката, вторият се прилага към талона за изследване, а третият се предоставя на водача.

    Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определени реквизити, и се издават в нормативно определени срокове, като тяхното нарушаване би довело до тяхната недействителност и би било основание за оспорването им, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Трябва да следите дали при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които биха довели до нарушаване правото Ви на защита така, че да не можете да упражните същото в пълен обем. За да бъдете сигурни, че всички законови изисквания са спазени, е добре да се консултирате с адвокат.

     В случай че полицията събере данни за извършеното от Вас престъпление може да Ви арестува, но за не повече от 24 часаОт момента на задържането имате право на защитник, който може да упълномощите по свой избор или ако нямате средства можете да поискате служебен защитник. Само прокурорът може да реши арестът да бъде продължен, но за не повече от 72 часа, в противен случай трябва да Ви освободят. Това е моментът да си намерите адвокат, който да следи за спазването на Вашите права и законни интереси. С полицейския арест се цели да се вземе решение дали ще Ви бъдат повдигнато обвинение. Задържането от прокурора цели да осигури първото довеждане пред съд на обвиненото лице, където му се определя мярка за неотклонение. Само съдът решава дали мярката за неотклонение да бъде задържане под стража, домашен арест, подписка, гаранция или да бъдете освободен. С приключване на разследването, разследващият полицай предава всички доказателства на прокурора. Ако несъмнено е доказано предположението за извършеното от Вас престъпление, прокурорът внася обвинителния акт в съда. Необходимо е Вие или Вашият адвокат изрично да поискате от разследващия полицай да Ви бъде предявено цялото разследване с всички събрани срещу вас доказателства, за да можете адекватно да се защитите в процеса. Имате възможност да направите допълнителни искания, както и да представите доказателства във Ваша полза.

    При определяне на наказанието, съдът преценявана самостоятелно и в съвкупност събрания доказателствен материал, дава оценки както свидетелските показания на актосъставителя и данните от техническото средство, така и приложените по делото писмени доказателства.

    Времето, през което водачът е бил лишен от възможността да управлява моторно превозно средство по административен ред чрез изземване свидетелството за управление, независимо от това дали е била издадена съответна заповед или наказателно постановление, или не, се приспада от времето, за което той е бил лишен впоследствие от това право с присъдата (чл. 59, ал. 3 НК). Това провъзгласява текстът на Постановление № 1 от 17.I.1983 г. по н. д. № 8/82 г., на Пленума на ВС.

    Трябва да сте наясно, че при шофиране в “пияно състояние” институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е неприложим, дори  и когато законовите предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание са налице (чл. 78а, ал. 6 НК). В този смисъл е и Тълкувателно решение № 2 от 29.11.2007 г. на ВКС по н. д. № 2/2007 г., ОСНК.

    Ако във Вашите случай са налице материално – правните предпоставки за приложение на “условното осъжданепо чл. 66, ал. 1 от НК, съдът може да отложи изпълнението на наложеното Ви наказание с определен от него изпитателен срок. Предпоставките за това са чисто съдебно минало, предвиденото наказание за престъплението да не надвишава три години, както и признаци, по които да съдът да заключи, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за Вашето поправянето не е наложително да изтърпите наказанието ефективно в местата за лишаване от свобода. В подкрепа на този извод на съда биха се явили приветливи отзиви за Вашата личност, семейното Ви положение, добрите характеристични данни, в това число трудовата и социалната Ви заетост и други черти, които Ви разкриват в положителна светлина.

    Наказанието лишаване от право на управление на моторно превозно средство за извършено престъпление по транспорта, може да се наложи само на правоспособен водач. В този смисъл е тълкованието по приложението на закона, дадено с т. 6 на Постановление № 1 от 1983 г. на Пленума на ВС, както и задължителната съдебна практика – Решение № 248 от 30.06.1994 г. по н. д. № 260/1994 г., III н. о. на ВС. Дали след деянието, съставляващо престъпление по транспорта, подсъдимият е придобил правоспособност да управлява моторно превозно средство е без значение, защото законът има предвид възможност за лишаване от правото да се управлява МПС, само ако по време на извършване на престъплението деецът го е притежавал.

    Автор: Мария Коритска- адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество ”Димитрова и Хаджиева”

    Източници:

  • В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“, Институт Отворено Общество – София, 2018г.

    Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

    Линк към статията „Обвинен сте в управление на автомобил под въздействие на наркотици- какво следва и как да се защитите?“https://dh-law.bg/obvinen-ste-v-upravlenie-na-avtomobil-pod-vazdejstvie-na-narkotitsi-kakvo-sledva-i-kak-da-se-zashtitite/

%d блогъра харесват това: